91701

Порядок, срок подачи и содержание кассационной жалобы

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Кассационная жалоба протест подается в Кассационную коллегию ВХС через хозяйственный суд принявший обжалуемое судебное постановление и может быть подана в течение одного месяца со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления.По ходатайству лица участвующего в деле срок подачи кассационной жалобы протеста может быть восстановлен если хозяйственный суд кассационной инстанции признает причину пропуска срока кассационного обжалования опротестования уважительной.Кассационная жалоба протест подается в ХС в...

Русский

2015-07-21

34.19 KB

0 чел.

Порядок, срок подачи и содержание кассационной жалобы.

 Кассационная жалоба (протест) подается в Кассационную коллегию ВХС через хозяйственный суд, принявший обжалуемое судебное постановление и может быть подана в течение одного месяца со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления.По ходатайству лица, участвующего в деле, срок подачи кассационной жалобы (протеста) может быть восстановлен, если хозяйственный суд кассационной инстанции признает причину пропуска срока кассационного обжалования (опротестования) уважительной.Кассационная жалоба (протест) подается в ХС в письменной форме и подписывается лицом, подающим жалобу (протест), или его представителем, уполномоченным на ее подписание.Кассац-я жалоба (протест) м.б. подана как на судебное постан-е в целом, так и на его часть.В кассационной жалобе (протесте) должны быть указаны:- наименование хозяйственного суда, в который подается кассационная жалоба (протест);- ФИО (наименование) лица, подающего жалобу (протест), его место жительства (место пребывания) или место нахождения; ФИО (наименования) других лиц, участвующих в деле;- наименование ХС, принявшего судебное постановление, на которое подается кассационная жалоба (протест); номер дела, дата принятия суд. постановления и его содержание; предмет спора;- требования лица, подающего кассационную жалобу (протест), и информация, какой законодательный или иной НПА нарушен и в чем заключается нарушение или неправильное применение норм материального и (или) процессуального права, со ссылкой на материалы дела;- перечень прилагаемых к жалобе (протесту) документов.Кассационная жалоба может содержать ходатайство о назначении примирителя.К кассационной жалобе прилагаются документы, подтверждающие:- уплату государственной пошлины;- направление другим лицам, участвующим в деле, копий кассационной жалобы и документов, которые у них отсутствуют;- полномочия на подписание кассационной жалобы (доверенность, подтверждающая полномочия представителя лица на обжалование судебных постановлений).Лицо, подающее кассационную жалобу (протест), обязано направить лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении копии кассационной жалобы (протеста) и приложенных документов, которые у них отсутствуют.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65363. ВПЛИВ ПАРАТИПОВИХ ФАКТОРІВ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЖЕРЕБЦІВ-ПЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ 581.66 KB
  Мета роботи –дослідження природної резистентності стану здоров'я жеребцівплідників української верхової породи за дії різних абіотичних факторів мікроклімат стаєнь якість годівлі способи утримання та інтенсивність використання тварин.
65364. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВИБУХОВИМ РОЗВАНТАЖЕННЯМ ПОРІД ПОКРІВЛІ 4.18 MB
  Більше 70 гірничих виробок кріплять металевим податливим кріпленням з них близько 1520 знаходиться в незадовільному стані. Для охорони виробок найбільше застосовують на шахтах пасивні способи ремонти й заміну кріплення які лише усувають негативні наслідки гірського тиску.
65365. Покращення структури і властивостей деталей електровозів, відновлених електрошлаковим наплавленням 3.73 MB
  Роботу відновлених деталей їх робочий ресурс експлуатаційну надійність в деяких випадках лімітує якість зони сплавлення та зон термічного впливу. Присутність в цих зонах несприятливої крихкої структури плівкових неметалевих вкраплень пор дефектів газового походження викликає...
65366. Інформаційно-інтелектуальні системи для оперативного керування електроенергетичними об’єктами 697.5 KB
  Причини такого стану справ досить очевидні оскільки побудова ІІС для ОК ЕЕО потребує від їх розробників відповідних знань не лише в галузі інформатики програмування та обчислювальної техніки але також і знань що стосуються технологічних процесів...
65367. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 185 KB
  Насамперед це стосується програмного забезпечення світовий ринок якого розвивається високими темпами й становить близько 200 млрд. Специфіка ринку розробки програмного забезпечення ПЗ така що на ньому можливе швидке подолання навіть глибокого технологічного відставання.
65368. Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів, які працюють в умовах впливу температури на основу 301 KB
  Досвід експлуатації промислових споруд що зазнають дії технологічних температур свідчить про значну деформацію основ і конструкцій їх фундаментів. Недостатня вивченість поводження цих конструкцій вимагає вдосконалювання теоретичної і експериментальної наукової...
65369. Студентська субкультура: становлення та еволюція (на матеріалах російських університетів XIX – поч. XX ст.) 173.5 KB
  Відповідно стан історіографії зумовлює подальші дослідження про студентство зокрема перед істориками постає завдання здійснити цілісний аналіз студентської субкультури Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. В тому числі це стосується й студентства...
65370. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЛЕКТУ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ УЧНІВ МОЛОДШОЇ ШКІЛЬНОЇ ГРУПИ 1.01 MB
  Актуальність теми обумовлена тим, що формений одяг (ФО) для учнів молодшої шкільної групи (МШГ), який експлуатується в загальноосвітніх навчальних закладах України, має низькі показники ергономічності. Одним з основних показників ергономічності є показник динамічної...
65371. Молекулярно-генетичний аналіз роду Beta L 338.5 KB
  Дослідження останніх десятиліть у галузі молекулярної генетики суттєво розширили наше уявлення щодо молекулярної організації геному еукаріот. Одним з напрямків молекулярної генетики є аналіз та характеристика генетичного різноманіття культурних рослин і диких видів...