91779

Понятие и структура частной методики расследования отдельных вида, группы преступлений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Взаимодействие следователей с оперативно-розыскными и другими органами; Особенности использования специальных знаний при расследовании; Особенности предупреждения преступлений; Понятие и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений Методика расследования отдельных видов и групп преступлений криминалистическая методика представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп. Источники криминалистической...

Русский

2015-07-21

43.16 KB

2 чел.

Понятие и структура частной методики расследования отдельных вида, группы преступлений

Структура частных методик расследования:

  1.  Крим. характеристика соответствующего вида преступления и круг обстоятельств подлежащих первоочередному и последующему установлению;
  2.  Типовые следственные ситуации возникающие на разных этапах расследования: версии и планирование;
  3.  Первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной крим. информации.
  4.  Тактические и методические особенности отдельных следств. действий; взаимодействие следователей с оперативно-розыскными и другими органами;
  5.  Особенности использования специальных знаний при расследовании;
  6.  Особенности предупреждения преступлений;

Понятие и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистическая методика) представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп.

Источники криминалистической методики:

1) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие: признаки составов преступлений; предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам;

2) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организации раскрытия и расследования преступлений;

3) передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;

4) отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии, криминологии, судебной психиатрии и т.д.).

Структура общих положений методики расследования отдельных видов преступлений (криминалистической методики): понятие и предмет криминалистической методики; соотношение этого раздела с другими частями криминалистики; роль и значение методики в системе криминалистики; структура этого раздела и его частей; понятие, криминалистическое содержание обстоятельств, подлежащих установлению; понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений; понятие и сущность следственной ситуации, виды следственных ситуаций; понятие этапов расследования, задачи и общая характеристика каждого этапа.

Содержание методики расследования преступлений конкретного вида: криминалистическая характеристика преступления; обстоятельства, подлежащие установлению; особенности возбуждения уголовного дела, типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя; особенности тактики первоначальных следственных действий; последующие следственные действия.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25166. Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини 32.5 KB
  Проблема істини у філософії. Гносеологічне і онтологічне розуміння істини. Класичне визначення істини яке потім стало традиційним у філософії дав Арістотелькореспондентська теорія істини визначивши істину як відповідність наших знань дійсності. Це визначення істини визнавали такі мислителі як Аквінський Гольбах Гегель Фейєрбах а також Маркс.
25167. Філософські засади гуманітарного знання 28 KB
  Філософські засади гуманітарного знання Тривалий час для філософії головним напрямком орієнтації були ідеали природничого знання точність обєктивність повторюваність результату. Проте досить давно було підміченим що значна частина гуманітарного знання яке отримує своє коріння в культурі і з яким дуже тісно виявляється повязаним філософське знання не знаходить адекватного відображення в теорії і методології природничого знання. Головні проблеми гуманітарного знання властиві також і філософії пізнавальне і ціннісне відношення людини...
25168. Арістотель. «Метафізика»: вчення про сутність 22.5 KB
  Справді ми маємо на увазі одне й те ж коли говоримо людина і одна людина людина що існує і людина.
25169. Ідея поступу в філософії історії Просвітництва 24 KB
  Ідея поступу загальносвітоглядна ідея що відображає віру в прогрес і є символом європейської цивілізації. Активного розвитку в епоху Просвітництва набуває ідея розвитку. Ідея поступу розглядає історію як певний процес що прямує до досконалості. Також ідея поступу включає в себе ідею породження тобто кожна наступна стадія розглядається як результат попередньої.
25170. Поняття феномену у феноменологічній філософії 31 KB
  Поняття феномену у феноменологічній філософії Феномен від грецьк. У феноменології Гуссерля Ф. дається в принципово іншій феноменологічній установці. Після процедури феноменологічної редукції очищення змісту свідомості від натуралізму та психологізму цей зміст постає як інтенційна даність ноезоноематичних актів що конституюють змістовний результат пізнання.
25171. М.Фуко. “Слова і речі” 28 KB
  Підзаголовок Археологія гуманітарного знання. Археологія як протиставлення кумулятивістським концепціям для яких найважливішим є прогрес знання через накопичення спостережених фактів. В книзі Археологія знання доробив та помякшив розриви між епістемами за рахунок поняття дискурсивна практика.
25172. Роль соціальних інститутів в житті суспільства 25.5 KB
  Соціальні інститути бувають: Економічні поділ праці право приватної власності заробітна плата; Політичні держава армія суд партії Інститути шлюбу та сімї Виховні Соціальні інститути в системі культури.Дюркгейма вивів ряд базових соціальних характеристик якими повинні володіти соціальні інститути. Інститути сприймаються індивідами як зовнішня реальність. Інститути сприймаються індивідом як об'єктивна реальність.
25173. Поняття нації в сучасній соціальній філософії 25 KB
  Поняття нації в сучасній соціальній філософії. Але якщо говорити про сучасне розуміння нації то панує ряд таких тенденцій: Нації це явища модерної епохи Європоцентризм погляди дослідників завжди спрямовані на Європу пр розгляді цього поняття Нації це штучно створений феномен вони є продуктом процесу модернізації та створені для певних цілей. Нації це територіальні та політичні спільноти Вони завжди засновані на соціальній комунікації. Ентоні Сміт пропонує виокремлювати такі підходи до розуміння нації в сучасну епоху:...
25174. Критика соціальних теорій Гегеля і Маркса за працею К.Поппера “Відкрите суспільство та його вороги” 22.5 KB
  Найголовніший пункт критики ідея історичної закономірності розвитку людської спільноти. Поппер відкидає поняття закону історії і каже що історичні факти можна пояснити після того як вони відбулися але шукати в них закономірності немає сенсу. Закономірності вивчає соціологія історія ж аналізує окремі події. Він вважав хибною дихотомію природничонаукового та соціального знання через те що й там і там діє принцип фальсифікації заперечував існування обєктивних законів історії стверджував відсутність жорсткого детермінізму в природі і...