91780

Понятие, структура и значение криминалистической характеристики отдельных видов и групп преступлений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Криминалистическую характеристику преступлений можно определить как систему присущих тому или иному виду преступлений особенностей имеющих наибольшее значение для расследования и обусловливающих применение криминалистических методов приемов и средств. К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов элементов или компонентов их криминалистических характеристик относятся: непосредственный предмет преступного посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; обстоятельства...

Русский

2015-07-21

43.31 KB

4 чел.

Понятие, структура и значение криминалистической характеристики отдельных видов и групп преступлений

Криминалистическая характеристика – это система обобщенных знаний о механизме и способе совершения преступлений. Типичных методов и наиболее типичных свойствах личности преступника.

Это структурные элименты: черты самого преступления: 1.Объект преступного посягательства, место, время, условия совершения преступления. 2. Способ совершения (убийство, (как, чем), с проникновением в жилое помещение и т.д.) 3. Особенности личности обвиняемого. 4. Свойства личности потерпевшего. Об изнасиловании, грабежах, кражах и разбоях. 5. Механизм следообразования (кражи, грабежи, способ как правило один , по которому можно определить кто сделал (женщина или несовершеннолетний, мужчина).

Криминалистическую характеристику преступлений можно определить как систему присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обусловливающих применение криминалистических методов, приемов и средств.

К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов (элементов или компонентов их криминалистических характеристик) относятся:

• непосредственный предмет преступного посягательства;

• способ совершения и сокрытия преступления;

• обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т.д.);

• особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле);

• личность преступника и потерпевшего.

Криминалистическую характеристику можно рассматривать в двух уровнях:

1) как общее понятие (высший уровень абстракции применительно к данной научной категории);

2) как криминалистические характеристики конкретных видов и групп преступлений.

Разумеется, можно говорить и о третьем уровне классификации – о криминалистических характеристиках отдельных преступлений, но в таком случае речь будет идти лишь об обстоятельствах одного преступления, которые могут оказаться совершенно нетипичными. Для науки криминалистики такие случаи, как правило, не представляют особого интереса, поскольку ее приемы и рекомендации рассчитаны именно на обстоятельства, типичные, характерные для определенных видов и групп преступлений. Таким образом, криминалистическая характеристика – это категория, связанная преимущественно с конкретными видами преступлений.

Знание типичных криминалистических характеристик видов и групп преступлений дает возможность выдвинуть наиболее обоснованные типичные версии по конкретному преступлению данного вида или группы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80510. Автоматизація процесів оцінювання транспортних засобів 483.43 KB
  Шаблони і створені акти можуть редагуватися в Word rtf формат так само можуть створюватися власні і змінюватися наявні в програмі друковані форми: калькуляція страхове відшкодування і т. Програма дозволяє в автоматичному режимі здійснювати: пошук двигуна за маркою транспортного засобу та отримати вичерпну інформацію про модель транспортного засобу на яку він був встановлений його об’єм тип потужність характеристики та період випуску моделі транспортного засобу;  пошук моделі транспортного засобу за кодом...
80511. Автоматизація процесів оцінювання нематеріальних активів 52.73 KB
  Автоматизація процесу оцінки гудвіла. Автоматизація процесу оцінки товарних знаків. Автоматизація процесу оцінки гудвіла До теперішнього часу склалися дві паралельно існуючі традиції перекладу англійського терміну goodwill. В даному випадку тобто в контексті вартісної оцінки нематеріальних активів переважно другий спосіб переведення хоча він і виглядає декілька незграбним.
80512. Автоматизація процесів оцінювання вартості підприємства 157.79 KB
  Для побудови зазначених типів моделей використовуються як власні методи моделювання RIS так і різні відомі методи та мови моделювання зокрема UML. Автори методу EricssonPenker створили свій профіль UML для моделювання бізнеспроцесів EricssonPenker Business Extensions ввівши набір стереотипів які описують основні категорії бізнесмоделі: процеси ресурси правила і цілі діяльності підприємства. Мова UML використовується також в методі який є частиною технології Rtionl Unified Process фірми IBM.
80513. Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою 26.08 KB
  Наприклад під технологією матеріального виробництва розуміють процес який визначається як комплекс засобів і методів обробки виготовлення зміни стану властивостей форми сировини чи матеріалу. Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія це процес або сукупність процесів обробки інформації. Оскільки на вході та виході ІТ є не матерія і не енергія а інформація то: інформаційна технологія це сукупність процесів що використовує засоби та методи накопичення обробки і передачі первинної інформації для отримання...
80514. Особливості та структура економічної інформації 20.02 KB
  Економічна інформація засоби її опису Інформація це сукупність відомостейданих які сприймають з навколишнього середовищавхідна інформація видаються в навколишнє середовищевихідна інформація або зберігаються всередині певної системи. Економічна інформація є інструментом управління і водночас належить до його елементів її потрібно розглядати як один із різновидів управлінської інформації яка забезпечує розвязування задач організаційноекономічного управління народним господарством. Отже...
80515. Організація позамашинної інформаційної бази 33.52 KB
  Поняття позамашинної інформаційної бази Позамашинна інформаційна база це сукупність повідомлень і документів інформація з яких може бути сприйнята людиною без використання засобів обчислювальної техніки До засобів організації та ведення позамашинної ІБ належать: системи класифікації та кодування інформації; уніфіковані системи документації; методичні та інструктивні матеріали. Інформація може розміщуватись на спеціальних паперових бланках і зчитуватись з них в память компютера автоматично за допомогою сканера. Носії інформації їх...
80516. Організація машинної інформаційної бази 23.13 KB
  Основи організації автоматизованого банку даних. Поняття машинної інформаційної бази Машинна інформаційна база представляє собою частину інформаційної бази сформованої у вигляді інформаційних файлів які зберігаються в електронній пам\'яті та на спеціальних зовнішніх носіях Машинна інформаційна база може бути організована у вигляді окремих незалежних між собою локальних файлів чи у вигляді бази даних якою керує система управління базами даних. До програмних засобів належать: СУБД програмні засоби ведення обробки контролю даних які...
80517. Основи створення комп’ютерних технологій 40.35 KB
  Основи створення комп’ютерних технологій. Основи створення комп’ютерних технологій. Стрiмкий розвиток цифрової обчислювальної технiки ОТ та становлення науки про принципи її побудови i проектування розпочалося в 40х роках ХХго сторiччя коли технiчною базою ОТ стала електронiка потiм мiкроелектронiка а основою для розвитку архiтектури компютерiв електронних обчислювальних машин ЕОМ досягнення в галузi штучного iнтелекту.
80518. Інтелектуальні технології обробки економічних даних 34.01 KB
  Для аналізу і розвязання задач різного характеру в тому числі і економічних сучасні інформаційні технології пропонують широкий спектр засобів прийняття рішень людиномашинні інтерактивні системи які дозволяють особам що приймають рішення використовувати дані знання обєктивні чи субєктивні моделі. В першому випадку відомості містяться у різноманітних інформаційних джерелах книги документи бази даних інформаційні системи і т. Серед другої групи поширені так звані експертні системи спеціальні комп\' ютерні програми що моделюють...