91780

Понятие, структура и значение криминалистической характеристики отдельных видов и групп преступлений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Криминалистическую характеристику преступлений можно определить как систему присущих тому или иному виду преступлений особенностей имеющих наибольшее значение для расследования и обусловливающих применение криминалистических методов приемов и средств. К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов элементов или компонентов их криминалистических характеристик относятся: непосредственный предмет преступного посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; обстоятельства...

Русский

2015-07-21

43.31 KB

2 чел.

Понятие, структура и значение криминалистической характеристики отдельных видов и групп преступлений

Криминалистическая характеристика – это система обобщенных знаний о механизме и способе совершения преступлений. Типичных методов и наиболее типичных свойствах личности преступника.

Это структурные элименты: черты самого преступления: 1.Объект преступного посягательства, место, время, условия совершения преступления. 2. Способ совершения (убийство, (как, чем), с проникновением в жилое помещение и т.д.) 3. Особенности личности обвиняемого. 4. Свойства личности потерпевшего. Об изнасиловании, грабежах, кражах и разбоях. 5. Механизм следообразования (кражи, грабежи, способ как правило один , по которому можно определить кто сделал (женщина или несовершеннолетний, мужчина).

Криминалистическую характеристику преступлений можно определить как систему присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обусловливающих применение криминалистических методов, приемов и средств.

К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов (элементов или компонентов их криминалистических характеристик) относятся:

• непосредственный предмет преступного посягательства;

• способ совершения и сокрытия преступления;

• обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т.д.);

• особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле);

• личность преступника и потерпевшего.

Криминалистическую характеристику можно рассматривать в двух уровнях:

1) как общее понятие (высший уровень абстракции применительно к данной научной категории);

2) как криминалистические характеристики конкретных видов и групп преступлений.

Разумеется, можно говорить и о третьем уровне классификации – о криминалистических характеристиках отдельных преступлений, но в таком случае речь будет идти лишь об обстоятельствах одного преступления, которые могут оказаться совершенно нетипичными. Для науки криминалистики такие случаи, как правило, не представляют особого интереса, поскольку ее приемы и рекомендации рассчитаны именно на обстоятельства, типичные, характерные для определенных видов и групп преступлений. Таким образом, криминалистическая характеристика – это категория, связанная преимущественно с конкретными видами преступлений.

Знание типичных криминалистических характеристик видов и групп преступлений дает возможность выдвинуть наиболее обоснованные типичные версии по конкретному преступлению данного вида или группы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69323. Власні значення симетричних матриць 174 KB
  Остаточно маємо формули алгоритму Ланцош довільний нормований вектор; При цьому вважається, що Якщо то було випадково взято ортогональним одному з власних векторів. Тоді Т розпадається на дві тридіагональної матриці; характеристичний поліном – на добуток двох поліномів...
69324. LR-та QR-алгоритми обчислення власних значень 325.5 KB
  Цей метод базується на перетворенні подібності матриці А таким чином щоб власні значення матриці отриманої внаслідок перетворення знаходилися простіше чим для початкової матриці. Найбільш просто обчислювати власні значення трикутної матриці для якої...
69325. Інтерполяція алгебраїчними поліномами. Інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ньютона 213 KB
  Таку заміну називають наближенням функції fx. Тоді при вирішенні задачі замість функції fx оперують з функцією φx а задача побудови функції φx називається задачею наближення. Такий спосіб наближення базується на теоремі Вейерштраса про наближення неперервної функції...
69326. Кусково-поліноміальна інтерполяція. Інтерполяція сплайнами 507 KB
  Поліном 3-го ступеня будемо називати кубічним сплайном Sx що відповідає вихідної функції fx і заданий на сітці впорядкованих вузлів =x0 x1 xn=b якщо задовольняютьсянаступні умови: а. Будемо виводити формулу для рівновіддалених вузлів коли: xi xi 1 = h Знайдемо значення функції...
69327. Збіжність і точність процесу інтерполяції. Середньоквадратичне наближення 297 KB
  Похибки інтерполяційної формули Лагранжа Різницю між функцією fx і її інтерполяційним наближенням Lnx називають залишковим членом інтерполяційноїформули або похибкою інтерполяції. 8 зрозуміло що у вузлах інтерполяції ця похибка дорівнює нулю тому похибку...
69328. Методи розв’язування нелінійних рівнянь. Збіжність методів розв’язування нелінійних рівнянь 806 KB
  Оскільки оточуючий нас світ нелінійний, математичні моделі його об'єктів і процесів визначаються переважно через нелінійні рівняння: алгебраїчні і трансцендентні для аналізу сталих станів, і диференційні для аналізу динамічних процесів. Розв’язок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69329. Типові ланки систем автоматичного керування 180.5 KB
  Типові ланки є ланками направленої дії: сигнали передаються ланкою в одному напрямі зі входу на вихід. Типові ланки ділять на пропорційні підсилюючі аперіодичні інерційні коливальні інтегруючі астатичні диференціюючі і форсуючі.
69330. Часові та частотні характеристики ланок САК 92.5 KB
  Для оцінювання динамічних властивостей ланок використовують часові та частотні характеристики. До часових характеристик належать перехідна функція та імпульсна перехідна функція.
69331. Передаточні функції типових з’єднань ланок. Перетворення структурних схем САК 404.5 KB
  Жорсткий зворотний зв’язок це такий зв’язок дія якого залежить тільки від відхилення величини на його вході і не є функцією часу. Гнучкий зворотний зв’язок це такий зв’язок дія якого проявляється лише в перехідних режимах.