91808

Соотношение и взаимодействие международного права и международного частного права

Доклад

Мировая экономика и международное право

Соотношение МПП и МЧП выглядит следующим образом: 1 Субъекты МПП это прежде всего государства. Основными субъектами МЧП являются физические и ЮЛ. Объект регулирования МЧП частноправовые невластные отношения осложненные иностранным элементом. Основные методы МЧП децентрализация и автономия воли осуществляемые путем преодоления коллизий.

Русский

2015-07-21

29.73 KB

2 чел.

Соотношение и взаимодействие международного права и международного частного права.

Соотношение МПП и МЧП выглядит следующим образом: 1) Субъекты МПП - это прежде всего государства. Международная правосубъектность всех остальных образований (международных организаций; наций, борющихся за независимость; государствоподобных образований; физических и юридических лиц) имеет вторичный характер и производна от правосубъектности государства. Основными субъектами МЧП являются физические и ЮЛ.

2) Объект регулирования МПП - это межгосударственные (властные) отношения. Объект регулирования МЧП - частноправовые (невластные) отношения, осложненные иностранным элементом.

3) Метод регулирования - это метод согласования воль государств; метод централизации и согласованных государственных предписаний. Основные методы МЧП - децентрализация и автономия воли, осуществляемые путем преодоления коллизий.

4) Источники МПП имеют строго международный характер — это международные договоры и обычаи, общие принципы права цивилизованных народов, резолюции и рекомендации международных организаций, акты международных конференций. Основной источник МПП — международный договор. Основной источник МЧП - национальное законодательство, поскольку МЧП представляет собой отрасль национального права.

5) Сфера действия МПП имеет глобальный характер: существует универсальное (общее) международное право, локальное и региональное международное право. МЧП имеет, прежде всего, национальную сферу действия — в каждом государстве существует свое собственное МЧП.

6) Ответственность в МПП имеет международно-правовой характер и является в первую очередь ответственностью государств. Ответственность в МЧП - это гражданско-правовая ответственность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22631. Закон руху матеріальних точок та твердого тіла 74 KB
  Запишемо другий закон Ньютона для матеріальної точки з даної системи: 1 де зовнішня сила що діє на іту м. Записавши 1 для кожної точки системи та просумувавши всі отриманні рівняння по і маємо: 2. Уведемо задає точкуцентр мас системи Центр мас рухається так ніби в ньому зосереджена вся маса системи. Повна кількість руху системи: = це математичне формулювання закону збереження імпульсу.
22632. Хвилі у пружному середовищі. Хвильове рівняння. Звукові хвилі 66 KB
  Хвилі у пружному середовищі. Звукові хвилі. Хвильовий процес характеризується фазовою швидкістю або швидкістю розповсюдження хвилі с груповою швидкістю або швидкістю розповсюдження хвильового пакету довжиною хвилі частотою або періодом коливань; між цими величинами існує простий зв’язок: . Довжина хвилі це відстань між частинками які коливаються з однаковою фазою.
22633. Рух ідеальної рідини. Рівняння Бернуллі 75 KB
  Рух ідеальної рідини. Ідеальна рідина внутрішнє тертя відсутнє сила тертя між окремими шарами рідини що тече рідина нестислива. Рівняння 1 для такої рідини має вигляд: Лінії потоку це лінії дотичні до яких в кожній точці співпадають за напрямом з вектором . При стаціонарному русі рідини її частинки при своєму русі не перетинають трубку потоку.
22634. Рух в’язкої рідини. Число Рейнольдса 39.5 KB
  Рух в’язкої рідини. Розглянемо стаціонарну течію в’язкої рідини в прямій горизонтальній трубі з постійним перерізом. Модуль сили внутрішнього тертя що прикладена до площини S яка лежить на границі між шарами:; або оскільки вісь z напрямлена вздовж радіусу η – коефіцієнт в’язкості залежить від природи і стану рідини. Виділимо з об’єму рідини що тече циліндр радіусу r довжини l та запишемо умови його руху.
22635. Принцип найменшої дії та рівняння Лагранжа 80.5 KB
  Принцип найменшої дії та рівняння Лагранжа. функцією Лагранжа системи. Ці рівняння називаються рівняннями Лагранжа. Властивості функції Лагранжа: Якщо домножити функцію Лагранжа на деяку константу вигляд рівнянь руху не зміниться; Якщо система складається з двох не взаємодіючих частин A і B з функціями Лагранжа та то система описується функцією Лагранжа .
22636. Гамільтонова форма рівнянь руху класичної механіки 75.5 KB
  Тут величина являє собою енергію системи що виражена через координати і імпульси і називається функцією Гамільтона системи. Ці шукані рівняння в змінних і називаються рівняннями Гамільтона. Розглянемо повну похідну фції Гамільтона по часу . Підставимо сюди та з рівнянь Гамільтона.
22637. Основні положення і головні результати спеціальної теорії відносності 77 KB
  Ейнштейн побудував спеціальну теорію відносності на постулатах: фізичні закони формулюються однаково в усіх інерціальних системах відліку ІСВ; швидкість світла у вакуумі не залежить від руху джерела і є однаковою в усіх ІСВ. Якщо простір ізотропний і однорідний то виконується рівність де константа залежить від швидкості ІСВ. Для нерухомої другої ІСВ . Для оберненого перетворення перехід до першої ІСВ: .
22638. Основні закони термодинаміки. Статистичне означення ентропії 74.5 KB
  Функція що зв’язує тиск об’єм і температуру фізично однорідної системи яка перебуває в термодинамічній рівновазі називається рівнянням стану. Другий закон ТД Не існує періодично діючого пристрою що виконував би роботу лише за рахунок відбору теплоти від одного і того ж джерела існує однозначна функція стану системи яка залишається постійною при адіабатичних процесах S. При рівноважних процессах зміна ентропії системи пов`язана з кількістю тепла що передається співвідношенням : Для адіабатичного циклічного процесу і тобто ...
22639. Розподіл Максвела та Больцмана. Їх експериментальна перевірка 121 KB
  Розподіл Максвела та Больцмана. Використаймо великий канонічний розподіл Гіббса де . Тобто можна відокремити де розподіл по швидкостям а розподіл по координатах. Розглянемо розподіл молекул по швидкостям.