91814

Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи

Доклад

Мировая экономика и международное право

Установление и оспаривание отцовства или материнства определяется по законодательству страны гражданином которой ребенок является по рождению. Правоотношения родителей и детей по законодательству страны постоянного проживания ребенка. По делам о взыскании алиментов с совершеннолетних детей закво страны лица претендующего на алименты. Опека и попечительство: Установление или отмена опеки и попечительства производится по законодательству страны гражданином которой является лицо в отношении которого устанавливается или отменяется опека или...

Русский

2015-07-21

29.83 KB

3 чел.

Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.93г м/у РФ и Минск: Ст. 26 Заключение брака: Условия заключения Б определяются для каждого из будущих супругов законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой он является, а для лиц без гражданства - законодательством Договаривающейся Стороны, являющейся их п.м.ж. Личные и имущественные правоотношения супругов определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой они имеют совместное м.ж. Если один из супругов проживает на разных территориях и при этом имеют одно и то же гражданство, то их личные и имущественные правоотношения определяются по законодательству гос-ва гражданами которой являются. 3. Если гражданство разное, правоотношения определяются по законодательству гос-ва на территории которой они имели свое последнее совместное м.ж. 4. Если не имели совместного жительства, применяется законодательство Стороны, учреждение которой рассматривает дело. 5. Правоотношения супругов, касающиеся их недвижимого имущества, определяются по законодательству догов-ся Стороны, на территории которой находится это имущество. Расторжение брака: По делам о расторжении Б применяется законодательство Стороны, гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления. 2. Если гражданство у супругов разное применяется законодательство Стороны, учреждение которой рассматривает дело о расторжении Б. По делам о признании Б. недействительным применяется законодательство Стороны, которое применялось при заключении Б. Установление и оспаривание отцовства или материнства определяется по законодательству страны, гражданином которой ребенок является по рождению. Правоотношения родителей и детей - по законодательству страны постоянного проживания ребенка. 2. По делам о взыскании алиментов с совершеннолетних детей- зак-во страны лица претендующего на алименты. Опека и попечительство: Установление или отмена опеки и попечительства производится по законодательству страны гражданином которой является лицо, в отношении которого устанавливается или отменяется опека или попечительство. Усыновление или его отмена определяется по законодательству Страны, гражданином которой является усыновитель в момент подачи заявления об усыновлении или его отмене. Если ребенок усыновляется супругами, имеющими разное гражданство, усыновление или его отмена по зак-ву обеих Сторон.

Аналогичным образом решается вопрос и в других договорах о правовой помощи за исключением след-х моментов: 1)в договоре заключенном м/у: РФ и Кишинев(7.10.02г.): правоотношение родителей и детей: Права и обязанности родителей и детей, обязательства родителей по содержанию детей, определяются закон-м Страны, на территории которой они имеют совместное м.ж.. Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей, а также алиментные обязательства других членов семьи - законодательством страны на территории которой имели совместное м.ж. 2) РФ и Киргизстан(14.09.92г.): 1. Правоотношения между родителями и детьми определяются законодательством той Страны, на территории которой они имеют совместное местожительство. Отношения между внебрачным ребенком и его родителями определяются законодательством Страны ребенка.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64474. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 157 KB
  Вона є найбільш придатною для повноцінного розвитку особистості підготовки її до майбутньої трудової діяльності оскільки дозволяє спрямувати навчання на особистість її потреби та інтереси.
64475. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 209.5 KB
  Прогресивним напрямком у машинобудуванні є застосування технологічних методів поверхневої обробки та зміцнення робочих поверхонь деталей машин з використанням висококонцентрованих джерел енергії зокрема...
64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.
64477. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 295.5 KB
  У царині музичної освіти особливо важливими постають питання вдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх фахівців одним із провідних компонентів якої виступає рухова память.
64478. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЄДНОСТІ ФІЗИЧНОГО ТА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 216.5 KB
  Соціальні та економічні зміни, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, потребують впровадження ефективних методів та засобів виховання, що, забезпечують комплексний розвиток фізичних здібностей і моральних якостей шкільної молоді.
64479. ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СТРЕСІВ У ПОРОСЯТ 281 KB
  Для поліпшення стану природної резистентності організму поросят-сисунів можна використовувати різні препарати у тому числі і виготовлені із природної сировини зокрема з тимусу...
64480. КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ВТОМНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ РОЗНІМНИХ БОЛТОВИХ З’ЄДНАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНЕРА ЛІТАКА 5.5 MB
  Їх довговічність має бути не меншою за довговічність нерознімних поздовжніх болтових зєднань силових елементів планера виконаних з осьовим і радіальним натягом.
64481. ГЕНЕРАЦІЯ СИГНАЛІВ ЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ В СПЛАВАХ З ВИБУХОВОЮ КІНЕТИКОЮ МАРТЕНСИТНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 1.84 MB
  До таких нетрадиційних проявів слід віднести звукову емісію та генерацію електричних сигналів. Появу електричних сигналів при протіканні прямого МП зареєстрували у різних сплавах...
64482. Особливості правового регулювання трудової діяльності депутатів Верховної Ради України як суб’єктів трудового права 162.5 KB
  За цей період відбулися значні зміни в економічному, політичному й громадському житті країни, що, у свою чергу, зумовило зміни в урегулюванні діяльності народних депутатів.