91822

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации

Доклад

Мировая экономика и международное право

В вопросе правового положения иностранных ЮЛ на территории РФ отечественный правопорядок исходит из закрепленного в действующем праве в РФ прежде всего в ГК и Законе Об иностранных инвестициях в РФ 1999 г. для юридических лиц иностранных инвесторов принципа национальной режима: правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным чем правовой режим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли предоставленный российским инвесторам за...

Русский

2015-07-21

29.93 KB

2 чел.

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации.

Иностранные лица – все лица, которые, во-первых, организованы в соответствии с законами иного, нежели РФ, государства, и, во-вторых, имеющие свое местонахождение вне ее территории (доктринальное определение).

В вопросе правового положения иностранных ЮЛ на территории РФ отечественный правопорядок исходит из закрепленного в действующем праве в РФ, прежде всего в ГК и Законе «Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г., для юридических лиц – иностранных инвесторов – принципа национальной режима: «правовой режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми ФЗ-ми».

Ст. 2 ГК «Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено ФЗ-ом».

В общеправовом плане все иностранные ЮЛ могут вести на территории РФ хоз деятельность, создавать с участием российских ЮЛ или ФЛ либо ЮЛ и ФЛ третьих государств или без таковых новые образования, открывать и закрывать представительства или учреждать филиалы и т.п.

Хотя действующие гражданско-правовые нормы РФ (ст. 1209 ГК) и требуют, чтобы, в частности, форма внешнеэкономических сделок, заключенных на территории РФ, подчинялась российскому праву, в то жк время это не должно означать, что при этом нельзя стремиться к соблюдению и императивных предписаний, установленных иностранным законом

Что касается операций внешнеэкономического характера как основного вида деятельности в случаях с иностранными ЮЛ, то здесь главное – отсутствие каких-либо формальных разрешений для их осуществления. НО: существует противоречие между формальным и юридическим моментами. Хотя специального разрешения не надо, зато без получения карточки ВЭД (кода участника внешнеэкономической деятельности) ни 1 субъект права на территории РФ не может реально осуществить в рамках центрального звена такой деятельности – обеспечения таможенной очистки товаров, совершения формальностей при вывозе грузов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68174. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПОВАГУ ДО ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 197.5 KB
  Разом із цим проголосивши ратифіковані міжнародні договори складовою частиною своєї правової системи Україна визнала й загальні принципи міжнародного права які також містять вимогу поваги до честі і гідності особи у тому числі й у сфері кримінального процесу.
68175. ПЛАНУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП 495 KB
  В Україні інтегровані обєднання що діють за принципом промислово-фінансових груп ПФГ формують вагому базу національної економіки і є одними з лідерів в обраних галузях. Оптимізація структури капіталу ПФГ є одним із важливих чинників їхнього функціонування в умовах що склалися на ринках капіталу та інвестицій.
68176. ДИРЕКТИВИ В УСНОМУ МОВЛЕННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 239.5 KB
  Рульова своїми дослідженнями проведеними на матеріалі англійської французької російської а також частково української мови підготували ґрунт для комплексного вивчення мовлення дітей. Обєктом переважної більшості онтолінгвістичних розвідок є мовлення дітей...
68177. ПСИХОДРАМА ЯК СЮЖЕТОТВОРЧИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ ПРИНЦИП В РОМАНАХ МАРО ДУКА 186.5 KB
  Творчість Маро Дука яскраво репрезентує жіночу постмодерністську літературу сучасної Греції. Маро Дука нар. Після 1981 року Маро Дука присвятила себе письменницькій діяльності її твори відомі у Греції та в інших країнах свідченням чого є численні критичні статті присвячені її творчості...
68178. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 185 KB
  В умовах інформаційного суспільства радикальних змін у відносинах власності проблема становлення й розвитку малого та середнього підприємництва в Україні набуває важливого значення. Актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою теоретичною розробкою підходів до обґрунтування...
68179. Теоретико-методичні засади реалізації фізичної компоненти Державного стандарту базової середньої освіти 27.99 MB
  Загальна середня освіта протягом останніх років зазнала суттєвих змін як у напрямі законодавчого і нормативного регулювання, так і у створенні й впровадженні в освітню практику нових методичних систем і педагогічних технологій.
68180. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІЗІОПУНКТУРИ ДЛЯ ОЦІНКИ ТА КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНІВ 322 KB
  Підвищити ефективність профілактики ризику виникнення донозологічних та патологічних станів у осіб, що знаходяться під впливом тривалих психофізичних навантажень, шляхом дослідження можливостей застосування неінвазивних методів фізіопунктури...
68181. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 322.5 KB
  Формування у випускників вищих навчальних закладів освіти вмінь та навичок дослідницької діяльності розглядаємо як одне з основних завдань підготовки майбутнього вчителя. Результати проведеного нами пілотажного дослідження показали недостатню сформованість дослідницької компетентності...
68182. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 801.5 KB
  Зважаючи на багатоаспектне теоретичне обґрунтування компетентнісного підходу та виокремлення різновидів професійних компетентностей у науці не запропоновано цілісного підходу до зясування та формування базових професійних компетентностей у майбутніх...