91830

Основные принципы международного частного права

Доклад

Мировая экономика и международное право

К числу специальных принципов международного частного права следует отнести основополагающие коллизионные начала признанные доктриной международного частного права закрепленные в виде общего правила в законодательстве и применяемые на практике в том числе и при отсутствии прямого указания в законе. Кстати в литературе основные коллизионные привязки очень часто спонтанно называются коллизионными принципами. В числе множества коллизионных норм регулирующих тот или иной институт международного частного права ярко выделяются основные...

Русский

2015-07-21

29.19 KB

0 чел.

Основные принципы международного частного права.

К числу специальных принципов международного частного права следует отнести основополагающие коллизионные начала, признанные доктриной международного частного права, закрепленные в виде общего правила в законодательстве и применяемые на практике, в том числе и при отсутствии прямого указания в законе. Кстати, в литературе основные коллизионные привязки очень часто спонтанно называются коллизионными принципами. В числе множества коллизионных норм, регулирующих тот или иной институт международного частного права, ярко выделяются основные коллизионные правила (принципы), а остальные предусмотренные законом привязки являются не чем иным, как исключением из общего правила. В число основных коллизионных принципов возможно отнести следующие:1. Принцип места нахождения вещи — в отношениях собственности. Данный принцип подразумевает, что вещные отношения регулируются законом страны, где находится соответствующее имущество.2. Принцип местонахождения основного исполнителя по сделке — в договорных отношениях. Этот принцип означает, что в случае отсутствия иного указания в законе или договоре к договорным отношениям применяется право страны, где находится (проживает, расположена) сторона, являющаяся основным исполнителем по сделке: даритель в договоре дарения, подрядчик в договоре подряда и т. д.3. Принцип флага — в отношениях по международной перевозке. К отношениям международной перевозки, как правило, применяется закон страны, где зарегистрирован международный перевозчик (под чьим флагом ходит судно и т. п.).4. Принцип места причинения вреда — в деликтных отношениях. Ответственность по обязательствам из причинения вреда устанавливается по праву страны, где было совершено гражданско-правовое нарушение (деликт).5. Принцип места осуществления основной трудовой деятельности. Трудовые отношения с иностранным элементом в принципе регулируются правом страны, на территории которой осуществляется основная трудовая деятельность.6. Принцип неприменения иностранного права к авторским отношениям: защита авторских прав осуществляется только по законодательству страны, где эта защита испрашивается.7. Принцип неприменения иностранного процессуального законодательства: судебная процедура по гражданским делам с иностранным элементом ведется исключительно по праву страны суда. Разумеется, изложенный перечень не является исчерпывающим. При необходимости можно вывести и иные специальные принципы, причем не только коллизионные. Исчерпывающий перечень принципов, по всей вероятности, составить нельзя по определению: поскольку принципы есть основополагающие идеи отрасли права, то закрытого ряда "идей" вообще быть не может.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55252. Транспортний комплекс України, основні види. Роль і значення транспорту у виробництві та народному господарстві 25.69 KB
  Транспорт – найважливіша ланка у сфері економічних відносин. Транспорт – це комплекс, який складають окремі його види: наземний, водний, трубопровідний та повітряний.
55253. Основні закономірності розміщення продуктивних сил, їх значення у підвищенні ефективності виробництва в сучасних умовах 24.42 KB
  Закономірності розміщення продуктивних сил це ті ж самі економічні закони розвитку суспільства, які модифіковані своєрідністю розміщення виробництва на території країни, його територіальною диференціацією в розрізі економічних районів.
55254. Відомі підприємці Донецької області. Їхній внесок в економічний розвиток Донецького регіону 60 KB
  Мета: на прикладах ознайомити з цивілізованим підприємством, з гідним виглядом бізнесмена; сприяти формуванню уявлення про сферу діяльністі, активної життєвої позиції, інтересу до навколишнього життя; пробудити інтерес до теми, її життєвої важливості; виховувати підприємливість.
55255. Економічне співробітництво України з країнами – членами СНД. Форми економічних відносин 24.25 KB
  Сальдо зовнішньоторговельного балансу, що складається з різниці між експортом та імпортом нині позитивне. Багато товарних позицій одночасно фігурує і в експорті, і в імпорті, тому за окремими позиціями також обчислюється сальдо.
55256. Префікс як значуща частина слова 51 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів з роллю префіксів у словах їх словотворчою функцією з найуживанішими префіксами; формувати вміння утворювати нові слова за допомогою префіксів; розвивати уміння аналізувати...
55257. Багатогранна творчість Кобзаря 92.5 KB
  До Шевченка треба доростати всім життям. У довідниках зі світової літератури існує навіть окреме визначення – шевченківський вірш тобто деякі стилістичні особливості творчості Шевченка стали знахідкою не лише вітчизняних митців а й поетів інших літератур. Тільки літературна спадщина Шевченка – це Кобзар 9 повістей п’єса Назар Стодоля уривки драматичних творів щоденник листи. А величність картин Шевченка II.
55258. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил, їх значення для ефективного розміщення підприємств і галузей 24.31 KB
  Принцип розміщення підприємств згідно з раціональними формами суспільної організації виробництва. До таких форм належать концентрація, спеціалізація, кооперування й комбінування.