91830

Основные принципы международного частного права

Доклад

Мировая экономика и международное право

К числу специальных принципов международного частного права следует отнести основополагающие коллизионные начала признанные доктриной международного частного права закрепленные в виде общего правила в законодательстве и применяемые на практике в том числе и при отсутствии прямого указания в законе. Кстати в литературе основные коллизионные привязки очень часто спонтанно называются коллизионными принципами. В числе множества коллизионных норм регулирующих тот или иной институт международного частного права ярко выделяются основные...

Русский

2015-07-21

29.19 KB

0 чел.

Основные принципы международного частного права.

К числу специальных принципов международного частного права следует отнести основополагающие коллизионные начала, признанные доктриной международного частного права, закрепленные в виде общего правила в законодательстве и применяемые на практике, в том числе и при отсутствии прямого указания в законе. Кстати, в литературе основные коллизионные привязки очень часто спонтанно называются коллизионными принципами. В числе множества коллизионных норм, регулирующих тот или иной институт международного частного права, ярко выделяются основные коллизионные правила (принципы), а остальные предусмотренные законом привязки являются не чем иным, как исключением из общего правила. В число основных коллизионных принципов возможно отнести следующие:1. Принцип места нахождения вещи — в отношениях собственности. Данный принцип подразумевает, что вещные отношения регулируются законом страны, где находится соответствующее имущество.2. Принцип местонахождения основного исполнителя по сделке — в договорных отношениях. Этот принцип означает, что в случае отсутствия иного указания в законе или договоре к договорным отношениям применяется право страны, где находится (проживает, расположена) сторона, являющаяся основным исполнителем по сделке: даритель в договоре дарения, подрядчик в договоре подряда и т. д.3. Принцип флага — в отношениях по международной перевозке. К отношениям международной перевозки, как правило, применяется закон страны, где зарегистрирован международный перевозчик (под чьим флагом ходит судно и т. п.).4. Принцип места причинения вреда — в деликтных отношениях. Ответственность по обязательствам из причинения вреда устанавливается по праву страны, где было совершено гражданско-правовое нарушение (деликт).5. Принцип места осуществления основной трудовой деятельности. Трудовые отношения с иностранным элементом в принципе регулируются правом страны, на территории которой осуществляется основная трудовая деятельность.6. Принцип неприменения иностранного права к авторским отношениям: защита авторских прав осуществляется только по законодательству страны, где эта защита испрашивается.7. Принцип неприменения иностранного процессуального законодательства: судебная процедура по гражданским делам с иностранным элементом ведется исключительно по праву страны суда. Разумеется, изложенный перечень не является исчерпывающим. При необходимости можно вывести и иные специальные принципы, причем не только коллизионные. Исчерпывающий перечень принципов, по всей вероятности, составить нельзя по определению: поскольку принципы есть основополагающие идеи отрасли права, то закрытого ряда "идей" вообще быть не может.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69335. Точність САК 94 KB
  Помилки в САК Точність статичних та астатичних САК при типових діях Точність САК при гармонійних діях 1. Чим меншим є миттєве значення сигналу помилки тим кращою є точність системи. Сигнал помилки в типовій системі керування містить складову що характеризує точність виконання...
69336. Предмет і зміст ТАК 31.5 KB
  Під керуванням називають будьяку дію яка вносить бажані зміни в процес цілеспрямована дія і ґрунтується на використанні початкової і робочої інформації. Ампер виконуючи класифікацію існуючих і можливих у подальшому наукових напрямків розвитку запропонував...
69337. Загальні відомості про системи автоматичного керування 672 KB
  Система автоматичного керування сукупність обєкта керування та зєднаних та зєднаних певним чином елементів взаємодією яких забезпечується розвязання поставленого завдання керування обєктом. Критерій управління це мета керування звичайно вона виражається математично.
69338. Статика і динаміка систем автоматичного керування 86.5 KB
  Приклад складання диференційних рівнянь елементів автоматичної системи 1. Існує три форми запису рівнянь статики: в абсолютних величинах відхиленнях і відносних величинах. Запис рівнянь статики в абсолютних величинах .
69339. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 353 KB
  Податок на прибуток підприємств є одним із видів прямого оподаткування прибуткового і оподатковує доходи юридичних осіб на відміну від податку з доходів фізичних осіб який стягується з громадян.
69340. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 239.5 KB
  В Україні відсоткова вага цього податку в обсязі доходів була не досить значна 10 від суми податкових надходжень у 1994 році що було наслідком відповідних пропорцій розподілу ВВП на фонд заробітної плати і прибуток.
69341. Фіксований сільськогосподарський податок 47.5 KB
  Виробники сільськогосподарської продукції можуть вибирати порядок оподаткування їх доходів або за загальною системою або за фіксованим податком у разі якщо обсяг реалізації сільськогосподарської продукції перевищує 75 загальної суми валового доходу.
69342. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 67 KB
  З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки з 1 січня 1999 року було запроваджено спрощену систему оподаткування обліку та звітності...
69343. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 67.5 KB
  Земля є одним з найстаріших в історії обєктом оподаткування. І хоч зараз плата за землю не має суттєвого бюджетного значення існування цього податку зумовлено цілим рядом чинників. З фіскальної точки зору надходження від плати за землю мають стабільний характер...