91843

Трудовые отношения с участием иностранцев в Российской Федерации

Доклад

Мировая экономика и международное право

Можно выбрать любой закон находящийся во взаимосвязи с этими правоотношениями. закон места работы lex loci laboris. закон места нахождения работодателя. закон флага судна lex flagi.

Русский

2015-07-21

31.35 KB

0 чел.

Трудовые отношения с участием иностранцев в Российской Федерации.

В области трудовых отношений сложились следующие основные коллизионные принципы: 1) свобода выбора права (автономия воли – lex voluntatis). Применяется в UK, Италии. Можно выбрать любой закон, находящийся во взаимосвязи с этими правоотношениями. 2) закон места работы (lex loci laboris). Испания, РФ. 3) закон места нахождения работодателя. Румыния, Германия. 4) закон флага судна (lex flagi). Трудовое соглашение работника, исполняющего службу на водном или воздушном транспорте, регламентируется законом страны, где зарегистрировано транспортное средство (ст. 57 КТМ РФ, Румыния). 5) Личный закон работодателя – ФЛ или ЮЛ (lex personalis или lex societalis). 6) закон страны заключения контракта о найме (lex loci contractus). Применяется в Англии и США.

Международно-правовое регулирование труда. Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, принятая в 1990 г. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (трудящиеся-мигранты и члены их семей могут свободно покидать любое государство, включая государство своего происхождения). Конвенции и рекомендации МОТ. РФ участвует в 47 конвенциях МОТ. Конвенция «дискриминация в области труда и занятий» 1958 г., конвенция «О трудовых статьях в договорах, заключенных гос органами власти» 1949 г., Конвенция «О трудящихся-мигрантах» 1949 г., Конвенция «О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения» 1975 г. и др. Трудовые правоотношения в рамках СНГ. Рекомендательный законодательный акт «Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ», принятая Межпарламентская ассамблея государств-стран участников СНГ. В ст. 5 закреплен коллизионный принцип закон места работы. Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся – мигрантов, заключенная в г. Москве 1994 г. Ст. 1 - закон места работы (lex loci laboris). Международные нормы по защите мигрантов содержатся в двусторонних договорах.

В РФ ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 2002 г. Ст. 13 «Условия участия иностранных граждан в трудовых отношениях». Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу. Указанный порядок не распространяется на иностранных граждан: постоянно и временно проживающих в РФ; являющихся журналистами, аккредитованными в РФ; обучающихся в РФ в образовательных учреждениях профессионального образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул и т.п. Временно проживающий в РФ иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему разрешено временное проживание. Ст. 14 «отношение иностранных граждан к отдельным видам деятельности». Иностранный гражданин не имеет права: находиться на муниципальной службе, замещать должности в составе экипажа судна РФ и т.п. Перечень открытый. Ст. 15 «отношение иностранных граждан к военной службе». Иностранные граждане могут поступить на военную службу по контракту в качестве лица гражданского персонала.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24595. Аудит витрат діяльності 38.5 KB
  До таких витрат за ПсБО № 16 відносять: ♦ адміністративні витрати; ♦ витрати на збут; ♦ інші операційні витрати. До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати спрямовані на обслуговування та управління підприємством: ♦ загальні корпоративні витрати організаційні витрати витрати на проведення річних зборів представницькі витрати тощо; ♦ витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу; ♦ витрати на утримання основних засобів інших матеріальних...
24596. Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції 31.5 KB
  Одним з основних показників роботи будьякого підприємства є випуск продукції та її собівартість. Вивченні організаційнотехнологічних особливостей клієнта Перед початком перевірки в першу чергу аудитор повинен ознайомитися з організаційними і технологічними особливостями виробництва видами продукції що випускається ресурсами що використовуються підприємством. Під організаційними особливостями необхідно розуміти етапи проходження технологічного процесу від одержання сировини та матеріалів зі складу до здавання на склад готової продукції...
24597. Аудит дотримання трудового законодавства та рахунків з оплаті праці 28.5 KB
  Оцінка внутрішнього контролю Для прийняття рішення аудитором щодо методу перевірки та необхідної кількості аудиторських процедур необхідно провести тестування та дати оцінку системі внутрішнього контролю і стану бухгалтерського обліку. Мета тестування внутрішнього контролю: ♦ установити наявність внутрішніх нормативних документів що регламентують трудові правовідносини між роботодавцем і працівниками; ♦ установити чи розподілено несумісні обов'язки; ♦ перевірити чи належним чином санкціонується та схвалюється нарахування заробітної плати...
24598. Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом 32 KB
  1 Перелік податків та зборів які сплачують платники податків№ з п Загальнодержавні № з п Місцеві 1 2 3 4 1 Податок на додану вартість 1 Готельний збір 2 Акцизний збір 2 Збір на паркування автомобілів 3 Податок на прибуток підприємств 3 Ринковий збір 4 Податок з доходів фізичних осіб 4 Збір за видачу ордера на квартиру 5 Мито 5 Збір із власників собак 6 Державне мито 6 Курортний збір 7 Плата податок за землю 7 Збір за участь у бігах на іподромі 8 Рентні платежі 8 Збір за виграш на бігах 9 Податок із власників...
24599. Мета і завдання аудиту виробничих запасів 32.5 KB
  До виробничих запасів відносять: сировину і матеріали купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби паливо тару і тарні матеріали будівельні матеріали матеріали передані на переробку запасні частини матеріали сільськогосподарського призначення інші матеріали. Тобто від достовірності об'єктивності правдивості та повноти відображення господарських фактів пов'язаних із рухом виробничих запасів залежить правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників. Мета аудиту Виходячи з вимог чинного законодавства...
24600. АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 30.5 KB
  АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ До нематеріальних активів належать немонетарні активи які не мають матеріальної форми можуть бути ідентифіковані відокремлені від підприємства та утримуватися підприємством із метою використання протягом періоду більшого за 1 рік або одного операційного циклу якщо він перевищує один рік для виробництва торгівлі адміністративних потреб чи надання в оренду іншими особами права користування природними ресурсами права користування майном права на знаки торгівлі й послуг права на об’єкти промислової...
24601. Аудит необоротних активів і капітальних інвестицій 32 KB
  Метою аудиторської перевірки основних засобів є підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності: ♦ початкової вартості основних засобів; ♦ сум нарахованої амортизації необоротних активів; ♦ операцій пов'язаних із рухом необоротних активів у періоді що перевіряється; ♦ витрат на поліпшення основних засобів та ремонти; ♦ результатів переоцінки; ♦ капітальних інвестицій; ♦ нематеріальних активів; ♦ інших питань. Завдання аудиту основних засобів та нематеріальних активів У зв'язку зі значним обсягом...
24602. Аудит дебіторської заборгованості та зобов’язань 28 KB
  Раціональна організація внутрішнього контролю за станом розрахунків сприяє зміцненню договірної та розрахункової дисципліни підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни скороченню дебіторської і кредиторської заборгованості покращанню фінансового стану суб'єкта господарювання. Оцінка надійності внутрішнього контролю Наступним важливим кроком аудитора є оцінка надійності системи внутрішньо го контролю дебіторської заборгованості та зобов'язань. Правильна оцінка системи внутрішнього контролю підприємстваклієнта дає...
24603. Мета і завдаяння безготівкових розрахунків 33 KB
  Стан поточних зобов'язань і розрахунків найбільш точно відображає рівень організації у суб'єкта господарювання виробничої і торговельної діяльності а також бухгалтерського обліку. Раціональна організація контролю за станом розрахунків сприяє покращанню договірної і розрахункової дисципліни виконанню зобов'язань перед кредиторами підвищенню відповідальності за дотримання платіжної дисципліни скороченню дебіторської і кредиторської заборгованості прискоренню обігу коштів а в цілому покращанню фінансового стану суб'єкта господарювання....