91850

Правовое регулирование иностранных инвестиций В Российской Федерации

Доклад

Мировая экономика и международное право

Соглашение стран СНГ О сотрудничестве в области инвестиционной деятельности. Закон Об инвестиционной деятельности в РСФСР 1991 г. понимает под иностранными инвестициями вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в РФ принадлежащих иностранному инвестору в том числе денег ценных бумаг в иностранной валюте и валюте РФ иного имущества имущественных прав имеющих денежную оценку исключительных прав на...

Русский

2015-07-21

29.47 KB

1 чел.

Правовое регулирование иностранных инвестиций В Российской Федерации.

Иностранные инвестиции - это материальные и нематериальные ценности, принадлежащие юридическим и физическим лицам одного государства и находящиеся на территории другого государства с целью извлечения прибыли.

2 уровня правового регулирования: 1) международный. Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами (Разрешение споров путем примирительной процедуры либо арбитражного производства). Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Страхование от некоммерческих рисков: риск, связанный с переводом валют; риск экспроприации, риск гражданских беспорядков. Нарушение условий договора правительством принимающего государства). Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области инвестиционной деятельности». Есть двусторонние Соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Есть двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения.

2) внутригосударственный в РФ. Особенностью инвестиционного законодательства оно не применяет коллизионный способ регулирования и его нормы прямо регулируют отношения между иностранным частным инвестором и государством.

Закон «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» 1991 г., утратил силу в части норм, противоречащих ФЗ «Об иностранных инвестициях» 1999 г. ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» 1995 г. Закон 1999 г. понимает под иностранными инвестициями вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, (не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в РФ) принадлежащих иностранному инвестору, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте РФ), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также услуг и информации. ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» 2005 г. Особая экономическая зона - определяемая Правительством РФ часть территории РФ, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 2003 г.

При национальном режиме иностранные инвесторы равны с национальными, за некоторым исключением. При режиме наибольшего благоприятствования всем иностранным инвесторам предоставляются равные условия. Привилегированный режим (режим преференций) предоставляет льготы в отдельных отраслях экономики.

Закон 1999 г., так же как и Закон 1991 г., предусматривает в исключительных случаях возможность национализации иностранной собственности с выплатой адекватной и своевременной компенсации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20491. Знання, класифікація знань 29.5 KB
  Знання класифікація знань Знання́ форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Знання класифікують за: За природою Знання можуть бути: декларативні процедурні Декларативні знання містять в собі лише уявлення про структуру певних понять. Ці знання наближені до даних фактів. Процедурні знання мають активну природу.
20492. Імпорт та експорт даних MySQL 17.71 KB
  Експорт та імпорт даних в MySQL зазвичай потрібно при перенесенні інформації з однієї бази даних MySQL в іншу і для здійснення резервного копіювання. Резервне копіювання даних носить чисто технологічний характер. Ми гарантуємо збереження самих даних а не їх резервних копій.
20493. Інтерполяційний многочлен Лагранжа 61.5 KB
  Для n 1 пар чисел де всі різні існує єдиний многочлен степеня не більшого від n для якого . Лагранж запропонував спосіб обчислення таких многочленів: де базисні поліноми визначаються за формулою: Очевидно що ljx мають такі властивості: Це поліноми степеня n при Звідси випливає що Lx як лінійна комбінація ljx може мати степінь не більший від n та Lxj = yj. Нехай для функції fx відомі значення yj = fxj у деяких точках. Тоді ця функція може інтерполюватися як Зокрема Значення інтегралів від lj не залежать від fx...
20494. Клітинні матриці. Дії над клітинними матрицями 49.5 KB
  Дана форма запису матриці має важливе теоретичне значення у лінійній алгебрі і при розв'язуванні систем диференціальних рівнянь. Наприклад матриця: Власними значеннями даної матриці A є λ = 1 2 4 4. Розмірність ядра матриці A − 4In дорівнює 1 отже A не допускає діагоналізації.
20497. Структурна природна мова 31 KB
  В наукових дослідженнях все більш вагоме місце посідають розробки що орієнтовані на опрацювання природномовної ПМ інформації бо остання визначається як узагальнена схема подання довільної інформації. Проте з іншого боку також відомо наскільки складною постає проблема обробки мовної інформації і прогрес у цій сфері однозначно пов'язується з рівнем формалізації опису природної мови. Здобувачем запропоновано формальну модель мови що визначає її системну організацію і яка закладається в основу сучасних технологій орієнтованих на...
20498. Таблиці та дерева рішень 38.5 KB
  Метод дерева рішень це один з методів автоматичного аналізу величезних масивів даних. Область використання методу дерева рішень можна об'єднати в три класи: опис даних: застосування дерева рішень дозволяє зберігати інформацію про вибірку даних в компактній і зручній для обробки формі що містить в собі точні описи об'єктів; класифікація: застосування дерева рішень дозволяє справитися із завданнями класифікації тобто відношення об'єктів до одного з описаних класів; регресія: якщо змінна має недостовірні значення то застосування дерева...
20499. Теорія реляційних баз даних. Основні терміни і означення. Нормалізація відношень 31 KB
  Реляційна база даних база даних основана на реляційній моделі даних. Інакше кажучи реляційна база даних це база даних яка сприймається користувачем як набір нормалізованих відношень різного ступеню. Метою нормалізації є усунення недоліків структури БД які призводять до шкідливої надмірності в даних яка в свою чергу потенційно призводить до різних аномалій і порушень цілісності даних.