91886

Признание и исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации

Доклад

Мировая экономика и международное право

Признание и исполнение в РФ по АПК: Решения иностранных судов по спорам связ с предпринимательской и иной экономической дю исполняются АС. Определение АС о признании и исполнении решения иностранного судебного решения м б обжаловано в кассационную инстанцию в течение 1месяца со дня вынесения определения.241 решения ИС исполняются и признаются если предусмотрено м н договором. Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного суда рассматривается ВС S по м.

Русский

2015-07-21

28.47 KB

0 чел.

Признание и исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации.

Признание и исполнение в РФ по АПК: Решения иностранных судов по спорам связ- с предпринимательской и иной экономической д-ю, исполняются АС. Вопросы признания и приведения в исполнение решений иностранного суда разрешаются АС по заявлению стороны в споре рассмотренном иностранным судом согласно АПК. Определение АС о признании и исполнении решения иностранного судебного решения м/б обжаловано в кассационную инстанцию в течение 1месяца со дня вынесения определения. Ст.241 решения ИС исполняются и признаются если предусмотрено м/н договором. Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного суда рассматривается ВС S по м.ж. или месту нахождения должника. Признание решений не требующих принудительного исполнения осуществляется без дальнейшего производства. Новелла в гр-ко-проц-м зак-ве: если у суда при рассмотрении вопроса об исполнении появятся сомнения, то суд м. затребовать у иностранного суда, вынесшего решение, разъяснение. Основания отказа в разрешении принудительного исполнения решения иностр-го суда: 1. решение по закону гос-ва на территории которого оно принято не вступает в зак. Силу; 2. сторона против которой принято решение не была своевременно и надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в суд свои объяснения. 3. рассмотрение дела относиться к исключ. Компетенции РФ. 4. истек срок предъявления решения к принудительному исполнению. СК: расторжение брака м/у гражданином РФ и иностранным гражданином или лицами без гр-ва совершенное за пределами РФ признается действительным в РФ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14946. ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ ҚАЗАҚТАР ТУРАЛЫ 43 KB
  ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ ҚАЗАҚТАР ТУРАЛЫ Ұлыбританиядағы қазақтардың саны Түркиядан біраз қазақтар 1980 жылдың басынан бастап Ұлыбританияға жұмыс бабымен қоныс аудара бастаған. Олардың барлығы дерлік бұл күнде Лондонда өмір сүріп жатыр. Бұдан басқа соңғы жылдары Қытай жә
14947. ХАЛЕЛ ДОСМҰХАМЕДОВ ЖӘНЕ ТҮРКІТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 37 KB
  ХАЛЕЛ ДОСМҰХАМЕДОВ ЖӘНЕ ТҮРКІТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ XX ғасыр басындағы өтпелі дүрмекті кезеңде саяси күрес сахнасына шығып қазақтың мұңын мұңдап жоғын жоқтап болашағын болжап аспан астында өмір сүру құқығын қорғап тер төккен сонымен қатар осы жолда құрбан болған қазақ...
14948. Болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттық-технологиялық даярлығын жетілдіру 312.5 KB
  Болашақ заңгерлердің кәсіби ақпараттықтехнологиялық даярлығын жетілдіру Кіріспе Зерттеудің көкейкестілігі. Бүгінгі таңда қоғамның сұранысы мен талаптарына сай жаңа технологияларды пайдалану арқылы бәсекеге қабілетті мамандар даярл...
14949. Айдың табиғатқа және тіршілікке тигізетін маңызы 59.5 KB
  ӘОЖ 526 Ш67 АЙДЫҢ ТАБИҒАТҚА ЖӘНЕ ТІРШІЛІККЕ ТИГІЗЕТІН МАҢЫЗЫ Д.Ж. Шлмағанбетова Ақтөбе облыстық планетарий Ақтөбе қ. Ай жарығы әлемді тануда бірінші сәуле болды Бұл сәуле ғасырлар...
14951. ҰЛТТЫҚ БІРІНҒАЙ ТЕСТІЛЕУГЕ ДАЙЫНДАУДАҒЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МӘНІ 53 KB
  ҰЛТТЫҚ БІРІНҒАЙ ТЕСТІЛЕУГЕ ДАЙЫНДАУДАҒЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МӘНІ. Карипжанова Алмагуль Закеновна биология пәнінің мұғалімі №35 жалпы орта білім беру мектебі Қазақстан Республикасының орта және жоғары оқу орындарындағы реформа жаңа о
14952. БІЛІМ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 86.5 KB
  І. БІЛІМ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 1.1 Ғылым эволюциясы Ғылым адамға өз өмірін сақтап калу үшін қажетті білім негізінде пайда болды. Адам шөптерді қоректену және дәрідәрмек ретінде пайдалануды үйреніп жануарлардың мінезін бақылап оларды қолға үйретті рудамен тәжірибе жасап әр
14953. Ғылыми концепциялар мәселесі 46.5 KB
  Ғылыми концепциялар мәселесі Қазіргі заманның адамы бұл дүниеге келіп о дүниелік болғанына дейін сырттай қарағанда бір бірімен мүлдем байланысы жоқ екі әлемде шынайы табиғи сондай ақ жасанды технопсихоәлеуметтік ортада өмір сүретіндігі белгілі. Бұ...
14954. Дәрілік өсімдіктермен емдеу 53.5 KB
  Дәрілік өсімдіктермен емдеу Автор: Мақсұтбек СҮЛЕЙМЕН Әрі шипалы әрі зиянсыз Қазақстанның оңтүстік шекарасын солтүстіктен бөліп 1800 шақырымға созылып жатқан аймағын орманды даланың жазықтардың шөл және шөлейт жерлердің алып жатқан