91900

Специальный порядок разрешения инвестиционных споров между иностранным инвестором и государством (на основе Вашингтонской конвенции 1965 г.)

Доклад

Мировая экономика и международное право

Конвенция о разрешении инвестиционных споров между государствами и лицами иных государств 1965 г. 3 учрежден Международный центр по разрешению инвестиционных споров МЦРИС уникальный постоянно действующий арбитражный орган созданный в форме организации обладающей международноправовой правосубъектностью со своей специальной юрисдикцией. 4 Конвенция не предусматривает обязательной передачи инвестиционных споров в Центр; 5 устанавливает 2 механизма разрешения инвестиционных споров: примирительную процедуру и арбитражную процедуру.

Русский

2015-07-21

30.73 KB

12 чел.

Специальный порядок разрешения инвестиционных споров между иностранным инвестором и государством (на основе Вашингтонской конвенции 1965 г.).

Конвенция о разрешении инвестиционных споров между государствами и лицами иных государств 1965 г.:

1) разработана под эгидой Международного банка реконструкции и развития, принята 1965 г., вступила в силу 1966 г.

2) в ней участвует более 100 государств. РФ подписала ее, но пока не ратифицировала.

3) учрежден Международный центр по разрешению инвестиционных споров (МЦРИС) - уникальный постоянно действующий арбитражный орган, созданный в форме организации, обладающей международно-правовой правосубъектностью, со своей специальной юрисдикцией. Центр разрешает споры, отвечающие одновременно 3-м условиям:

а) разрешаются только споры между государством—участником Конвенции и физ. или юр. лицом др. государства -участника Конвенции;

б) спор должен быть инвестиционным, т.е. правовой спор, возникающий непосредственно из инвестиций;

в) необходимо наличие соглашения в письменной форме, заключенного между сторонами спора, о передаче его на рассмотрение в Центр.

4) Конвенция не предусматривает обязательной передачи инвестиционных споров в Центр;

5) устанавливает 2 механизма разрешения инвестиционных споров: примирительную процедуру и арбитражную процедуру. Они не соподчинены между собой: стороны спора вправе избрать любую из них либо использовать обе процедуры.

6) обеспечивает создание относительно законченной системы арбитражного процесса;

7) в ней содержатся нормы:

а) регулирующие порядок формирования арбитражного суда для рассмотрения конкретного спора;

б) нормы, определяющие его компетенцию, а также соотношение его компетенции с компетенцией национальных судов;

в) нормы, решающие вопросы выбора применяемого права;

г) нормы, устанавливающие порядок признания и исполнения арбитражных решений, вынесенных в соответствии с Конвенцией, и др.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61144. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 159.56 KB
  Поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати неозначено-особові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження
61145. Мінойська та Ахейська палацова цивілізація 69 KB
  Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: називати розквіту Критської цивілізації час відкриття археологами Критської цивілізації; основні грецькі міфи Критського циклу їхніх героїв основні заняття греків характерні риси Критської цивілізації...
61146. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 49.5 KB
  Внутрішньопредметні звязки: Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів у формі односкладних узагальненоособових речень. Текст риторичний аспект: використання односкладних узагальненоособових речень у текстах художнього й публіцистичного стилів.
61147. Сімейне право. Житлове право 77.83 KB
  Ознайомити учнів із структурою й джерелами сімейного та житлового права, визначити роль цих галузей у системі права України; розвивати навички учнів аналізувати поняття, працювати з джерелами інформації, аналізувати життєві ситуації з позицій права, формувати правову компетентність школярів як учасників сімейних та житлових правовідносин.
61148. Земельне право 107.5 KB
  Очікувані результати Після опрацювання теми учні зможуть: дати визначення земельного права і назвати його основні джерела; назвати види земель в Україні форми та субєкти права власності на землю і навести приклади...
61149. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ ПРОСЛУХАНИХ РАДІО- І ТЕЛЕПЕРЕДАЧ) 42.5 KB
  Дібрати заголовок до тексту переказу. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю на основі переглянутої телепередачі Переказати стисло одну з переглянутих телепередач каналу 11 використавши поданий початок.
61150. Греція вXI—VI ст. до н. е 67.5 KB
  Після цього уроку учні зможуть: називати час Гомерівського періоду в історії Греції великої грецької колонізації; показувати на карті напрями грецької колонізації; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: колонія метрополія...
61151. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ 228 KB
  Внутрішньопредметні звязки: Культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні безособові як синтаксичні синоніми. Текст риторичний аспект: безособові речення як виражальний засіб у художніх творах.
61152. Давня Спарта 58 KB
  Ознайомити учнів з особливостями державного устрою Спарти удосконалити навички порівняння однотипних явищ установлення причинно-наслідкових звязків формувати вміння висловлювати власну думку.