92044

Важнейшие закономерности ярусного членения ландшафтной оболочки

Доклад

География, геология и геодезия

Первая и наиболее яркая это ландшафтная поляризация ярусов свойственная ландшафтной оболочке внеполярных широт. Максимальных контрастов вертикальная поляризация ландшафтной оболочки достигает в крайних звеньях общей системы ярусности. Можно утверждать: ландшафтное разнообразие закономерно нарастает от крайних звеньев ярусной системы к ее экотонному ядру в роли которого выступают предгорья Анализ ландшафтной ярусности эффективный прием изучения ландшафтной структуры региональных геосистем.

Русский

2015-07-27

24.48 KB

0 чел.

Важнейшие закономерности ярусного членения ландшафтной оболочки.

Ландшафтная оболочка многоярусна. Ландшафтные ярусы - не “голые” гипсометрические ступени земной поверхности, а полноценные природные геосистемы, специфичные в эволюционном, структурном и функциональном отношении.

Следуя снизу вверх по системе ярусов, выделяют: 1) низинами, в том числе поименно-дельтовый подъярус; 2) низменных равнин; 3) возвышенных равнин; 4) предгорный; 5) низкогорный; 6) среднегорный; 7) высокогорный; 8) межгорных и внутригорных котловин.

Первая и наиболее яркая это ландшафтная поляризация ярусов, свойственная ландшафтной оболочке внеполярных широт. Она нарастаег как вниз, так и вверх по ярусной лестнице. Максимальных контрастов вертикальная поляризация ландшафтной оболочки достигает в крайних звеньях общей системы ярусности. По мере удаления от крайних позиций ярусной системы к срединным ландшафтная контрастность слабеет.

Вторая характерная особенность ярусной системы внеполярных территорий состоит в закономерном уменьшении ландшафтного разнообразия от срединных ступеней ярусности к крайним – полярным. Как было показано выше, значительное ландшафтное разнообразие свойственно ландшафтным ярусам возвышенных равнин, предгорий и низкогорий. Можно утверждать: ландшафтное разнообразие закономерно нарастает от крайних звеньев ярусной системы к ее экотонному ядру, в роли которого выступают предгорья

Анализ ландшафтной ярусности - эффективный прием изучения ландшафтной структуры региональных геосистем.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65599. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД МЕТОДАМИ СУЧАСНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ) 8.29 MB
  Як зазначено у Концепції розвитку водного господарства України незбалансована господарська діяльність залучення на виробничі потреби значних водних ресурсів та їх забруднення стоки із сільськогосподарських угідь та урбанізованих територій штучна зміна природного режиму водних...
65600. НАУКОВО-АКОМОДАТИВНІ ЗАСАДИ РЕСУРСНО-КАЛЕНДАРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 381.5 KB
  Головною метою оновлення та вдосконалення наукових та теоретичних засад ресурснокалендарного планування та моделювання РКПМ проектів підготовки зведення та впровадження обєктів будівництва є потреба та можливість суттєвого покращення планування організації і акомодації будівельних процесів...
65601. ВПЛИВ РІЗНИХ ГУМОРАЛЬНИХ ІМУННИХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ МІОКАРДУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ 222.5 KB
  Ревматоїдний артрит РА є поширеним хронічним захворюванням що характеризується прогресуючим перебігом ерозивного запального процесу в суглобах який призводить до ранньої інвалідизації багатьох хворих Коваленко В. Якщо клінічні особливості і патогенез кардіоваскулярної патології...
65602. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ЦИНКОВОГО КУПОРОСУ ІЗ ЦИНКОВМІСНИХ ШЛАМІВ СТІЧНИХ ВОД 2.47 MB
  Відповідно до державних програм України що стосуються охорони навколишнього середовища за напрямком Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці промисловості та агропромисловому комплексі робота виконана в рамках...
65603. Стан регуляторних та захистно-пристосувальних механізмів плода при загрозі недоношування 272.5 KB
  Актуальність дослідження обумовлена тим фактом, що в перiод демографiчної кризи, яка вiдмiчається сьогоднi в Українi, проблема невиношування вагiтностi є не тiльки медичною, але i соцiальною, так як це - один з резервiв пiдвищення народжуваностi...
65604. ПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ 274.5 KB
  У системі виробничо-господарської діяльності машинобудівного підприємства важливе місце має інтеграція функціонального та процесного підходів до управління витратами, яка забезпечує організацію контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
65605. ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНСЬКІЙ СРР (1919 – 1929 рр.) 157 KB
  Актуальність теми посилюється тим що сучасна Україна проголошена соціальною державою де охорона життя та здоров'я населення визначена одним з пріоритетних напрямків діяльності країни та суспільства.
65606. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ 189 KB
  Реформування освітньої галузі у тому числі вищої економічної освіти зумовлене суттєвою трансформацією соціальноекономічної сфери та інноваційними процесами що відбуваються в європейському й світовому освітньому просторі.
65607. ФІЛОСОФСЬКО – ОСВІТНІЙ ВИМІР РАЦІОНАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ 274 KB
  Перевизначення статусу раціонального пізнання в системі пізнавальної діяльності людини у звязку з розгортанням інформаційної революції та відповідною кризою класичної концепції раціональності разом із виявленням буттєвої небезпечності гіпертрофованої експансії...