92059

Неотектоника и ландшафтная ярусность

Доклад

География, геология и геодезия

Возвышенные ландшафты древние элювиальные ландшафты например ландшафты Среднерусской возвышенности. Низменные ландшафты обычно неоэлювиальные ландшафты недавно вышедшие из состояния супераквальных и субаквальных и перешли в элювиальный режим Причерноморская низменность. Низинные ландшафты обычно приурочены к поймам дельтам или к слабодренированным низменностям.

Русский

2015-07-27

24.11 KB

0 чел.

Неотектоника и ландшафтная ярусность.

Неотектоника - новейшие тектонические движения, нарушения и изменения в рельефе земной поверхности, произошедшие за время палеогенового и неогенового периодов и продолжавшиеся в четвертичный период. В результате неотектоники произошли эпейрогенические поднятия многих древнескладчатых образований и складчато-глыбовых гор, например Сибирской платформы, Урала. Продолжается подъем горных систем Кавказа, Гималаев, Корякского хребта и других. Горы приобрели облик молодых с острыми крутосклонными хребтами и глубокими долинами рек. Изучение неотектоники одноименной наукой имеет огромное практическое значение при проектировании долговременных инженерных сооружений и водоснабжающих систем с прогнозом землетрясений, их силы и периодичности, при поисках полезных ископаемых (россыпных и нефтегазоносных), вообще при изучении рельефа и направления процессов его развития.

Ландшафтная ярусность – дифференциация ландшафтной структуры регионов на высотные генетические ступени в соответствии с основными геоморфологическими уровнями территории.

Ландшафтным ярусам соответствуют подклассы ландшафтов.

На равнинах ландшафтные ярусы представлены в основном тремя уровнями:

возвышенным, низменным, низинным.

 Возвышенные ландшафты – древние элювиальные ландшафты (например, ландшафты Среднерусской возвышенности). Низменные ландшафты – обычно неоэлювиальные ландшафты, недавно вышедшие из состояния супераквальных и субаквальных и перешли в элювиальный режим (Причерноморская низменность). Низинные ландшафты обычно приурочены к поймам, дельтам или к слабодренированным низменностям.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72043. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ САМООРГАНІЗОВАНИХ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 2.15 MB
  У фізиці можна виділити феромагнетики спінове скло двовимірну електронну плазму у турбулентному режимі системи з аномальною дифузією Леві гранульовані системи тверді тіла піддані йонному бомбардуванню гравітаційні системи сонячні нейтрино чорні діри елементарні частинки які зіштовхуються...
72044. МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ ДИСБАКТЕРІОЗ У КОТІВ: ДІАГНОСТИКА ТА РОЗРОБКА ЗАСОБУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 302.5 KB
  Кишкові дисбактеріози дрібних свійських тварин зокрема котів досить розповсюджені однак на цей час відсутні науково обґрунтовані дані щодо змін видового складу та кількісного співвідношення мікрофлори шлунковокишкового тракту при розвитку захворювання крім того при запровадженні...
72045. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗНОСОСТІЙКИХ НИЗЬКОХРОМИСТИХ ЧАВУНІВ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 377 KB
  Важливе місце в переробці сировинних і будівельних матеріалів належить операціям дроблення, подрібнювання та розмелу, що споживають більше половини всіх енергетичних і матеріальних витрат переробних підприємств у гірничо-металургійній, сировинній, будівельній і енергетичній галузях промисловості України.
72046. ДОІНДОЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУБСТРАТ У ЛЕКСИЦІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ, ГЕРМАНСЬКИХ І РОМАНСЬКИХ МОВ 195 KB
  Актуальність дисертаційної роботи продиктовано сучасною тенденцією компаративістики до вивчення мовних явищ у тісному зв’язку з історією та культурою народу загалом та необхідністю комплексного дослідження міжетнічних і міжкультурних контактів, на тлі яких зростає інтерес до етногенетичних процесів...
72047. ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМУНАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 920 KB
  Головною метою діяльності комунальних фармацевтичних підприємств КФП є виконання соціальної функції щодо максимально повного і ефективного забезпечення населення регіону доступними за ціною та якісними лікарськими засобами ЛЗ і виробами медичного призначення ВМП.
72048. ЕМБРІОНАЛЬНИЙ ГІСТОГЕНЕЗ НИРКИ У РАННІХ ЗАРОДКІВ ЛЮДИНИ 197 KB
  В тепершній час відсутня концепція механізмів регуляції розвитку людини оскільки більшість наведених у літературі даних грунтується на вивченні ембріогенезу експериментальних тварин або на культивуванні ембріональних клітин.
72049. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 234.5 KB
  За відсутності комплексної методики аналізу конкурентоспроможності підприємства виникає низка важливих питань які потребують вирішення. Для досягнення належної конкурентоспроможності підприємства необхідні тривалий час і значні зусилля.
72050. СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ І ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ 287 KB
  На підґрунті діалектичного підходу сутність соціального проектування розкривається як суперечливий процес відтворення рефлексивної єдності соціального суб’єкта та об’єктивної реальності. Згідно з цим реалізується принцип відповідності, за яким встановлюються логіко-гносеологічні засоби відновлення...
72051. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ГЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 192.5 KB
  Стрімкий розвиток сучасних економічних відносин і вплив господарської діяльності людини на всю поверхню Землі як інтегрованого утворення вимагає переосмислення не тільки місця людини в географічному світі але й її ставлення до навколишнього середовища.