92226

Показатели безотказности изделий

Доклад

Производство и промышленные технологии

Основные свойства вероятности безотказной работы: 0 Pt 1 P0=1 P∞=0 Pt – невозрастающая функция. Эмпирически вероятность безотказной работы определяется из уравнения: где N – число изделий поставленных на испытания nt – число изделий отказавших за время t. Вероятность отказа определяется из соотношения: тогда вероятность безотказной работы запишется как: Вероятность безотказной работы применяется только для невосстанавливаемых изделий.

Русский

2015-07-28

70.75 KB

0 чел.

Показатели безотказности изделий

Вероятность безотказной работы Р(t) – это вероятность того, что в заданном интервале времени или в пределах заданной наработки не возникает отказ.

Основные свойства вероятности безотказной работы:

  1. 0<P(t)<1
  2.  P(0)=1, P(∞)=0,
  3.  P(t) – невозрастающая функция.

Эмпирически вероятность безотказной работы определяется из уравнения:

где N – число изделий, поставленных на испытания,

n(t) – число изделий, отказавших за время t.

Вероятность отказа определяется из соотношения:

тогда вероятность безотказной работы запишется как:

Вероятность безотказной работы применяется только для невосстанавливаемых изделий. В восстанавливаемых изделиях применяется только для изучения надежности изделия до первого отказа.

Пример: На исследование поступило 50 ламп накаливания. Через 100 часов работы отказало 6 ламп. Через 200 часов работы отказало 10 ламп. Через 300 часов отказало 15 ламп. Определить вероятность безотказной работы.

Решение:

t0=0                                          P(0)=1

t1=100 ч           n(100)=6         

t2=200 ч           n(200)=10       

t3=300 ч           n(300)=15       

Строим графическую зависимость вероятности безотказной работы:

t

Р(t)

Интенсивность отказов – это вероятность отказа неремонтируемого изделия в единицу времени после данного момента времени при условии, что отказ до этого времени не возник.

Данная величина выражается зависимостью:

где N(t) – число неотказавших изделий за время t (наработку)

N(t+Δt) – число неотказавших деталей за время (tt)

Δt – некоторый достаточно малый промежуток времени.

Пример: На исследование поступило 50 ламп накаливания. Через 100 часов работы отказало 6 ламп. Через 200 часов работы отказало 10 ламп. Через 300 часов отказало 15 ламп. Определить интенсивность отказов.

Строим графическую зависимость интенсивности отказов:

На первом участке происходит приработка деталей (выжигание дефектов). По мере выхода из строя дефектных изделий интенсивность отказов снижается, минимальное значение достигается на участке нормальной работы. По истечении времени нормальной работы происходи старение изделий, и интенсивность отказов резко увеличивается.

В практике определения уровня надежности машин получил такой показатель как среднее число отказов:

где mi(t) – число отказов i-го изделия до наработки t;

N – число испытуемых машин.

Количественным показателем безотказности восстанавливаемых изделий является наработка на отказ:

Для расчета величины по данным испытаний используют выражение:

где ti – наработка i-го изделия;

- число отказов всех испытуемых машин.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23046. Тригери 1.45 MB
  1 зображено схему найпростішого RSтригера на елементах 2ІНЕ серії 74 із зворотнім зв’язком. Встановлення тригера в 10 відбувається при подачі нуля на NSNR при цьому протилежний вхід повинен бути встановлений в одиницю. Подача двох нулів є забороненою комбінацією при якій стан тригера буде невизначеним. Для даної схеми тригера доцільно у початковий момент встановити режим зберігання інформації потім у деякий момент подати імпульс встановлення 1 потім імпульс встановлення 0 після цього знову використати режим зберігання і нарешті...
23047. Регістри та лічильники 1.83 MB
  Виведіть графік залежності вхідних Reset Shift Info та вихідних Q0Q2 цифрових сигналів регістра від часу та поясніть ці залежності. Виведіть відповідні графіки для вхідних та вихідних сигналів та поясніть ці залежності. Джерела пробних сигналів підберіть таким чином щоб регістр послідовно виконав операції: а паралельного запису числа 0101; б перетворення цього числа на послідовний код; в послідовного запису числа 1010; Проведіть моделювання для цієї схеми. Виведіть відповідні графіки для вхідних та вихідних сигналів та поясніть ці...
23048. Імпульсні цифрові схеми 2.62 MB
  Формувачі імпульсів. 1 зображено схему формувача імпульсів на логічних елементах ІНЕ. 1 Недоліком цієї схеми є те що для формування імпульсів досить великої тривалості потрібно використати велику кількість логічних елементв. 2 Для формування імпульсів з синусоїдальної напруги часто застосовується тригер Шмітта рис.
23049. Схеми на операційних підсилювачах. Інвертуюче увімкнення ОП 2.04 MB
  Завдяки своєму високим коефіцієнту підсилення та вхідному опору а також низькому опору вихідному операційні підсилювачі ОП дуже широко застосовуються у схемотехніці особливо в мішаних аналоговоцифрових схемах. Додавши до ОП коло зворотнього звязку можна отримати підсилювач практично з будьяким коефіцієнтом підсилення. Коефіцієнт підсилення такої схеми у межах лінійності ОП рівний Rc Rin. Параметри ОП дозволяють добирати Rc та Rin у широкому діапазоні опорів отримуючи різні коефіцієнти підсилення.
23050. Цифро-аналогові перетворювачі 1.33 MB
  1 зображено схему 4розрядного ЦАП. 1 Лічильник U3A та пробні джерела складають тестову схему яка послідовно подає на вхід ЦАП цифрові коди від 0 0000 до 15 1111. Зростаючий код на виході ЦАП буде перетворюватися на лінійно зростаючу напругу. 2 зображено схему дослідження 8розрядного інтегрального ЦАП.
23051. Ознайомлення з основними можливостями пакета програм автоматизованого проектування електронних схем MicroSim PSPICE 8.0 1.35 MB
  Система автоматизованого проектування MicroSim PSPICE використовує один з найбільш вдалих кодів схемотехнічного моделювання SPICE Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis який був розроблений на початку 70х років фахівцями Каліфорнійського університету США. Фактично зазначений код став стандартним для моделювання електронних схем і застосовується також у інших відомих системах моделювання схем зокрема MicroCap а вхідний формат мови завдань SPICE підтримується практично усіма пакетами автоматизованого проектування електронних...
23052. Електронний ключ на біполярному транзисторі 482 KB
  Каскад виконує логічну операцію заперечення оскільки високий рівень напруги на вході забезпечує введення транзистора у режим насичення коли напруга на навантаженні буде низькою. При введенні наведеної вище схеми дослідження ключового каскаду застосовуються джерела сталої напруги живлення VCC та імпульсної вхідної напруги VIN. Перелічимо основні параметри даних джерел: Як джерело сталої напруги живлення застосовується стандартна модель VSRC що міститься у бібліотеці source. Основними є такі її параметри: DC стала напруга що її виробляє...
23053. Електронні ключі на МДН-транзисторах 1.07 MB
  Вважайте що напруга живлення дорівнює 10 В амплітуда вхідного імпульсу 10 В тривалість цього імпульсу 500 нс його період 1000 нс. Тривалості фронту і спаду імпульсу задайте дуже малими наприклад по 0. Поясніть зміни у тривалості спаду вихідного імпульсу та рівні напруги логічного нуля на виході. Параметри джерел вважайте такими: напруга живлення 20 В амплітуда вхідного імпульсу 20 В тривалість цього імпульсу 500 нс його період 1000 нс.
23054. Базовий елемент транзисторно-транзисторної логіки (ТТЛ) 1016 KB
  Насправді опором навантаження для виходу ТТЛсхеми звичайно є вхідний опір наступної ТТЛсхеми. Оскільки у реальних ситуаціях на один вихід треба під’єднувати досить багато входів важливим є такий параметр схеми як навантажувальна здатність тобто максимальна кількість входів яку можна навантажити на вихід без втрати працездатності схеми. Оскільки транзистори в даній схемі працюють у режимах насичення та відсікання має місце досит значна інерційність схеми потрібен певний час для переведення транзисторів з одного граничного стану в...