92746

Виды структурных частей норм права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Взаиморасположение строение нормы права:. часть нормы права которая указывает на условия действия данной правовой нормы. часть нормы права которая описывает само правило поведения.

Русский

2015-08-05

13.51 KB

1 чел.

Виды структурных частей норм права

Виды структурных частей норм права.

Структура {лат. - взаиморасположение, строение) нормы права:

1. Гипотеза, т.е. часть нормы права, которая указывает на условия действия данной правовой нормы;

2. Диспозиция, т.е. часть нормы права, которая описывает само правило поведения;

3. Санкция, т.е. часть нормы права, которая указывает на государственные меры наказания в случае нарушения установленного правила поведения (диспозиции).

Особенности структурного образования норм права:

а) постоянной частью всякой нормы права выступает диспозиция, т.к. норма права не может быть без правила поведения (т.е. диспозиции);

б) те правовые нормы, которые направлены на регулирование противоправного поведения, включают в себя диспозицию и санкцию;

в) те правовые нормы, которые направлены на регулирование правомерного поведения, не содержат санкций;

г) интересы «языка закона» (например, соблюдение принципа компактности нормы права) требуют и определенной конструкции кодексов (общая и особенная части). Поскольку чаще всег 141g63db о большинство норм права применяются при определенных условиях (например, дееспособности лица), постольку условия применения норм содержатся в общей части кодифицированных законов, конституции страны, нормах международного нрава. Отсюда гипотеза как часть нормы права носит так называемый «плавающий» характер.

Виды структурных частей норм права (гипотез, диспозиций, санкций):

- простые, предусматривающие одно (А) юридическое обстоятельство (условие, правило поведения, меру наказания), при котором норма права начинает свою «работу»;

- сложные, предусматривающие сумму юридических обстоятельств (А + Б), совокупность которых является условием действия данной нормы права;

- альтернативные, предусматривающие несколько юридических обстоятельств, наступление одного из которых (Л или Б) является «сигналом» для начала «работы» нормы права;

- альтернативно-сложные, предусматривающие одновременное наличие альтернативных (А или Б) и сложных (А + Б) юридических обстоятельств, которые и являются условиями действия данной правовой нормы).

Гипотеза — часть правовой нормы, указывающая на условия, при наступлении (ненаступлении) которых реализуется закрепленное в норме правовое предписание. В гипотезе излагаются те фактические обстоятельства, при наличии которых у лиц возникают, прекращаются или изменяются предусмотренные нормой юридические права и обязанности.Простая , Сложная ,Альтернативная

Диспозиция — часть нормы права, непосредственно раскрывающая содержание правила поведения, формулирующая права и обязанности субъектов в процессе урегулированных данной нормой правоотношений. Таким образом, диспозиция указывает, во-первых, на кого рассчитано правило поведения, т. е. субъектов нормы права, во-вторых, что представляет собой само правило поведения.

Санкция — часть правовой нормы, определяющая, какие юридические последствия наступят в отношении субъекта, реализовавшего вариант поведения, предусмотренный диспозицией данной нормы.

По содержательному характеру последствий выделяются карательные /штрафные), предупредительные, поощрительные.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55696. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ 389 KB
  Студенти учасники ансамблю краще проводять заняття педагогічної практики у дитячому садку та школі бо їхнє тонке чуття музичних творів передається дітям а хвилювання яке притаманне студентам-практикантам під час проходження...
55697. Формування і розвиток комунікативної компетентності молодших школярів 244.5 KB
  Наше завдання полягає в тому щоб: а удосконалювати вміння правильно відповідати на поставлені запитання ставити запитання іншим вступати в розмову; б збагачувати мовлення дітей формулами мовленнєвого етикету...
55698. Використання інтерактивних технологій як засобу продуктивного навчання учнів початкових класів 338 KB
  Від якості навчання і виховання залежить формування культурних цінностей. Тому реформування загальної освіти супроводжується введенням нових спеціальних форм організації пізнавальної діяльності які мають конкретну мету - створити такі умови навчання за якими би кожен учень міг успішно навчався...
55699. Участь студентів у позанавчальній роботі – необхідна передумова формування професійної компетентності випускника ВНЗ 2.16 MB
  На нашу думку поєднання аудиторної та позанавчальної роботи з додаткової спеціалізації Керівник дитячого хореографічного колективу яке реалізується у ВНКЗ Білгород-Дністровське педагогічне училище Одеської області через діяльність Народного ансамблю танцю Бессарабський сувенір сприяє...
55700. Самооцінювання учнів – один із способів розвитку їхньої пізнавальної самостійності і творчої активності на уроках математики 593 KB
  Навчальна мета уроку: Активізувати пізнавальну діяльність учнів; познайомити учнів з поняттями: пропорція члени пропорції; правильна і неправильна пропорція; з основною властивістю пропорції.
55701. Самостійна робота як засіб навчання, виховання і розвитку учнів 228 KB
  Успішне його виконання багато у чому залежить від методики навчання яка дає змогу озброїти учнів глибокими знаннями навчити їх працювати зацікавлено й самостійно. Методику сучасного уроку характеризує система самостійних робіт учнів. В цій статті описується певною мірою методи самостійного навчання учнів.
55702. Види диктантів і методика їх проведення 120 KB
  Текстуальні диктанти. Специфіка диктантів та класифікація їх видів Диктант - це такий прийом організації навчальної діяльності на уроці в процесі якої учні відтворюють письмово сприйнятий ними на слух текст.
55703. Межпредметные связи на уроках русского языка и литературы 124.5 KB
  Приобщая школьников к наиболее высоким достижениям мировой культуры и литературы учитель литературы воспитывает общую культуру развивает художественно-образное мышление формирует творческую личность.