92785

Стадии правовприменения и их правовое значение

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Применение это способ реализации права который связан с властными действиями юрисдикционных органов и должностных лиц. Применять нормы права значит применять власть а нередко и принуждение санкции наказание.это властноимперативная форма реализации права 2.Выбор нормы права и юридическая квалификация дела.

Русский

2015-08-05

13.09 KB

1 чел.

Стадии правовприменения и их правовое значение.

Применение это способ реализации права, который связан с властными действиями юрисдикционных органов и должностных лиц. Последние выступают от имени государства, выполняя возложенные на них функции.

Применять нормы права - значит применять власть, а нередко и принуждение, санкции, наказание. Правоприменение осуществляют только специальные субъекты.

Признаки правоприменения:

1.это властно-императивная форма реализации права

2.осуществляется компетентными, уполномоченными на то органами и должностными лицами.

3.носит процессуальный характер

4.состоит из ряда последовательных стадий, т.е. отличается стадийностью

5.имеет под собой соответствующие юридических основания

6.связано с вынесением правоприменительных актов.

7.является разовым и индивидуально определенным действием, касающимся персонифицированных субъектов

8.направлено на урегулирование конкретных ситуаций.

Стадии правоприменительного процесса:

1. Установление фактических обстоятельств дела. Главной целью является выяснение объективной истины по делу, проведение осмотра места происшествия ( исследование вещдоков, экспертизы и т.д.), установления мотивов, выяснение причин, поиск истины.

2.Выбор нормы права и юридическая квалификация дела. Эта стадия требует высокой подготовленности и профессионализма лица, применяющего правовую норму. Необходимо, к примеру, решить какое преступление совершено умышлено или неосторожно, установить прямой или косвенный умысел, неосторожность (самонадеянность или небрежность)

3.Проверка и толкование нормы права. Данная стадия предполагает проверку юридической силы выбранной нормы, ее действия во времени, в пространстве и по кругу лиц, устранение противоречий, коллизий, пробелов.

4.Решение дела. В результате проведенных вышеуказанных операций выносится правоприменительный акт (приговор по уголовному делу, решение по гр.делу)

5.Контрольно-исполнительная стадия. Заключительная стадия связана с реальным исполнением принятого акта, доведением его до логического завершения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65254. Методи та засоби проектування технічних і програмних компонентів безпечних ПЛІС-контролерів з паралельною архітектурою 826 KB
  Запобігання техногенних катастроф є однією із глобальних проблем сучасності. Рішення даної проблеми в значній мірі залежить від досягнутого рівня функціональної безпеки технічних і програмних компонентів...
65255. УДОСКОНАЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМИННИХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ 3.68 MB
  Як підсилювачі-перетворювачі у сучасних системах найбільш простими і надійними зарекомендували себе електропневматичні клапани ЕПК на основі електромагніту соленоїдного типу з циліндровим сердечником.
65256. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ 190 KB
  Державне регулювання медичної діяльності в Україні є невід’ємною частиною державної політики та державного управління в галузі охорони здоров’я. Однак законодавство охорони здоров’я як важливий інструмент державного управління галуззю в нашій державі ще не виділено в окремий інститут права.
65257. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні ХХ – ХХІ століття 157 KB
  Серед проблем без розвязання яких неможливий процес розбудови суверенної української держави важливе місце посідає створення сучасної системи культурологічної освіти яка б враховувала багатовіковий досвід...
65258. Раціональне формування багатошарового штабелю для стабілізації його хімічного складу та підвищення використання залізорудної сировини 6.24 MB
  Ефективність технологічного процесу агломерації шихтових матеріалів та доменного переділу металургійних підприємств визначається їх базою сировини і якістю підготовки залізорудних матеріалів на рудних дворах.
65259. Особливості токсичного впливу протипухлинних засобів на прикладі циклофосфану, тамоксифену, 5-фторурацилу, естразину та їх гігієнічне регламентування у повітрі робочої зони 282.5 KB
  Мета дослідження – з’ясування характеру та можливого механізму розвитку метаболічних порушень під впливом антинеопластичних засобів різних груп та визначення пріоритетних критеріїв для їх гігієнічного регламентування у повітрі робочої зони.
65260. ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ МАГНІТНИМ АКСІАЛЬНО-СИМЕТРИЧНИМ ПОЛЕМ 1.17 MB
  В практиці водоочищення відсутні дослідження впливу постійного аксіальносиметричного поперечного магнітного поля на заряджені домішки. Тому актуальними є встановлення закономірностей руху домішок водного розчину з урахуванням їх йонізації...
65261. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ДЛЯ СПОРТИВНИХ ТАНЦІВ 2.74 MB
  Однак взуттєвих підприємств спеціалізованих на виготовленні спортивного взуття поки що в Україні недостатньо. Ситуація ускладнюється ще й фактором використання нераціонального дитячого...
65262. Фізико-хімічні процеси при виготовленні великогабаритних фотоелектричних перетворювачів в умовах серійного виробництва 504.5 KB
  Найбільшої ефективності використання сонячної енергії досягнуто при прямому її перетворенні безпосередньо в електричну за допомогою напівпровідникових фотоелектричних перетворювачів ФЕП.