92792

Функции права: понятие, виды

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Общесоциальные функции – это функции посредством которых право выражается в качестве социальных регуляторов отношений в различных сферах общественной жизни: 1 политическая функция – это функция которая направлена на правовое регулирование между субъектами политической власти; 2 экономическая функция – это функция которая направлена на юридическое обеспечение надежности и справедливости экономических отношений; 3 культурноисторическая функция – это функция которая направлена на собрание и развитие культурнодуховных ценностей; 4...

Русский

2015-08-05

13.19 KB

0 чел.

Функции права: понятие, виды

Функции права представляют собой ключевые направления юридического воздействия права на общественные отношения, в которых раскрываются сущность и социальное назначение права в общественной жизни.

Существует несколько видов функций:

1) общесоциальные;

2) специально-юридические.

Общесоциальные функции – это функции, посредством которых право выражается в качестве социальных регуляторов отношений в различных сферах общественной жизни:

1) политическая функция – это функция, которая направлена на правовое регулирование между субъектами политической власти;

2) экономическая функция – это функция, которая направлена на юридическое обеспечение надежности и справедливости экономических отношений;

3) культурно-историческая функция – это функция, которая направлена на собрание и развитие культурно-духовных ценностей;

4) функция социального контроля – это функция, которая заключается в исполнении воздействия права на поведение субъектов с помощью поощрения, стимулирования, удержания от неправомерных действий и т. д.;

5) воспитательная функция – функция, посредством которой складывается убежденность в целесообразном и справедливом порядке правового регулирования.

Специально-юридические функции – это функции, посредством которых определяются средства и приемы регулирования общественных отношений:

1) регулятивная функция – это функция, которая направлена на осуществление правового воздействия, которое устремлено на организацию социально значимых отношений посредством формально определенных правил поведения, требований общественного развития, особенностей обстановки как внутри государства, так и на международной арене;

2) регулятивная динамическая функция – это функция, с помощью которой осуществляется воздействие на общественные отношения с помощью их оформления и стимулирования;

3) регулятивная статическая функция – это функция, с помощью которой реализовывается воздействие на общественные отношения с помощью закрепления их состояния в институтах права;

4) охранительная функция – это функция, которая состоит в охране положительных, правомерных и вытеснении отрицательных явлений общественной жизни, а также пресечении, предупреждении и восстановлении нарушенных прав:

5) компенсационная функция – это функция, с помощью которой обеспечивается предоставление компенсаций за причиненный вред или нанесенный ущерб;

6) восстановительная функция – это функция, которая направлена на восстановление нарушенного права либо положения;

7) ограничительная функция – это функция, которая направлена на ограничение в общественных отношениях общественно опасного поведения;

8) карательная функция – это функция, которая состоит в назначении наказания за совершенные правонарушения.

Сферы действия права и морали не совпадают лишь частично, т. е. значительная совокупность общественных отношений и является предметом регулирования и права, и морали. Моральные требования дают больший простор для толкования и применения, при этом право и мораль рассматриваются по времени введения в действие и их историческим судьбам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65727. ПОВЕРХНЕВI ТА ТУНЕЛЬНI ЕФЕКТИ В МЕТАЛЕВИХ НАНОСТРУКТУРАХ 820 KB
  Розвинути теорiю одноелектронного тунельного транспорту в кластерних структурах з урахуванням нагрiву електронної пiдсистеми кластерiв і уширення енергетичних рiвнiв. Для досягнення поставленої мети необхiдно було вирiшити наступнi задачi: розвинути метод функцiонала густини для...
65728. ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НУКЛЕОТИДІВ І ПРОМОТОРІВ ВІД ЇХНІХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ І ЕВОЛЮЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 722 KB
  Саме виявлення та дослідження взаємозв’язків між фізичними властивостями промоторів та їхньою біологічною активністю проводиться в дисертаційній роботі. Знання перелічених закономірностей і залежностей дає змогу зрозуміти енергетичні характеристики генетичного коду...
65729. Релігійне виховання в закладах загальної середньої освіти ФРН: 1945-2005 роки 166.5 KB
  У контексті європейського партнерства одним зі стратегічних завдань української освіти стало виховання високоморальних громадян які могли б налагоджувати міжлюдські й міжнаціональні взаємовідносини сприяти суспільно-економічному та культурному розвитку нашої держави.
65730. ЦІННІСНИЙ ДИСКУРС СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПЕРІОД РИНКОВИХ ТА ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 178 KB
  Актуальність дослідження проблеми ціннісного дискурсу студентської молоді обумовлена необхідністю формування відповідей на виклики які сьогодні делегує студентській молоді дійсність економічні політичні та соціокультурні зміни як всередині країни так і на міжнародному рівні.
65731. Моделі та методи аналізу сервіс-орієнтованих інформаційно-обчислювальних систем 289.5 KB
  Математичне моделювання є одним з найбільш поширених методів що дозволяє вирішити цю задачу. Використання ж методів імітаційного моделювання не дозволяє отримати формалізовані залежності між показниками якості та параметрами системи.
65732. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 170.5 KB
  У сучасному постіндустріальному суспільстві ідеал гармонійно розвинутої особистості також набуває нового змісту тому система художньоестетичного виховання потребує появи вчителя нової формації особливо вчителя мистецьких дисциплін який має вирішувати ряд основних завдань...
65733. ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 182 KB
  У науці кримінального процесу концепція щодо визначення кримінальнопроцесуальних функцій має більш як сторічну історію. Це пояснюється насамперед тим що правильне визначення кримінально-процесуальних функцій та їх...
65734. Активізація залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах глобальної конкуренції 265.5 KB
  В умовах глобальної конкуренції роль прямих іноземних інвестицій ПІІ полягає в залученні не лише необхідних обсягів капіталу а й сучасних технологій методів управління та висококваліфікованих менеджерів. Разом з тим глобалізація світогосподарських взаємин за участю прямих іноземних інвестицій...
65735. Удосконалення розрахунку напружено-деформованого стану мостових конструкцій з урахуванням динамічного впливу вантажних поїздів 697.5 KB
  Штучні споруди є невід’ємною та важливою складовою транспортної системи країни однак до цього часу в Україні відсутні рекомендації з визначення швидкісних режимів руху поїздів мостами. Більш ніж 10 залізничних мостів в Україні внаслідок наявності дефектів є бар’єрними об’єктами що призводить...