92923

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Эволюция государственного аппарата России на современном этапе

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Аппарат Г есть система государственных органов взаимосвязанных общими принципами организации и деятельности. Подобные принципы это исходные идеи определяющие основные подходы к формированию и функционированию ГО. Такими принципами могут выступать: 1 принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина...

Русский

2015-08-24

23.39 KB

1 чел.

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Эволюция государственного аппарата России на современном этапе.

Аппарат Г есть система государственных органов, взаимосвязанных общими принципами организации и деятельности. Подобные принципы — это исходные идеи, определяющие основные подходы к формированию и функционированию ГО.

Такими принципами могут выступать:

1) принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, который предполагает соответствующие обязанности гос служащих признавать, соблюдать и защищать их;

2) принцип демократизма, который выражается прежде всего в широком участии граждан в формировании и организации деятельности государственных органов;

3) принцип разделения властей (на законодательную, исполнительную и судебную), который создает механизмы, минимизирующие произвол со стороны властных органов и должностных лиц;

4) принпип законности, который означает обязательность соблюдения всеми гос служащими Конституции, законов и подзаконных актов;

5) Принцип гласности, который обеспечивает информированность субъектов права о практической деятельности конкретных государственных органов;

6) Принцип федерализма, который выражает единство системы ГВ, разграничение предметов ведения между РФ и СРФ;

7) принцип проф-зма, который создает благоприятные условия для использования наиболее квалифицированных работников в деятельности гос аппарата, гарантирует высокий уровень решения основных вопросов гос жизни в интересах населения страны:

8) принцип сочетания коллегиальности и единоначалия, который обеспечивает разумное соотношение демократических и бюрократических начал гос аппарата;

9) принцип сочетания выборности и назначаемости, который выражает оптимальное соотношение децентрализации и централизации в государственном управлении;

10) принцип иерархичности, заключающийся в том, что органы Г занимают в гос аппарате разные уровни (одни органы подчинены другим, решения вышестоящих органов обязательны для нижестоящих).

Всесторонний учет этих функций как при образовании государственных органов, так и в процессе их функционирования позволяет обеспечить максимальную эффективность государственного управления обществом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17335. МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ 181.5 KB
  МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ В останній третині ХІХ ст. в економічній теорії виникла нова течія маржиналізм яка згодом стала визначальним напрямом розвитку політичної економії. Обєктивна зумовленість її появи поляга
17336. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В РОСІЇ 174 KB
  ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В РОСІЇ На стані російської суспільної у тім числі економічної думки ХІХ ст. позначились особливості історичного розвитку країни. Якщо на Заході економічна думка вирішувала проблеми капіталізму як реально існуючого способу виробництва то прогре...
17337. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ 269.5 KB
  ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ Економічна думка в Україні має багатовікову історію. У цьому розділі розглянуто лише економічну думку другої половини ХІХ ст. коли відбувалися величезні зрушення в економіце та соціальній структурі суспільства. Ліквідація кріпацтва при
17338. КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ 209.5 KB
  КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ Сучасна захiдна економiчна теорiя характеризується неоднорідністю наявністю багатьох напрямків шкіл течій. Така різноманітність є наслідком передовсім розбіжностей у визначенні предмета дослідження й теоретичног
17339. ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНИХ ІДЕЙ.НЕОЛІБЕРАЛІЗМ 490 KB
  ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНИХ ІДЕЙ.НЕОЛІБЕРАЛІЗМ 1. Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст. Монополізація економіки виникнення державномонополістичної форми власності усесвітня економічна криза 20 30х рр. поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласи...
17340. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 278.5 KB
  ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ Інституціоналізм своєрідний напрям в економічній науці. Його своєрідність полягає насамперед у тім що прихильники інституціоналізму в основу аналізу беруть не тільки економічні проблеми а звязують їх з проблемами соціальними політичними ет...
17341. ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ 199 KB
  ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛДЕМОКРАТІЇ Соціалдемократичний рух в економічному та політичному відношенні є нині досить впливовою силою яка значною мірою визначає напрями сучасного розвитку різних держав світу. Історія його формування тісно звязана з еволюцією
17342. РАДЯНСЬКА ЕКОНОМІЧНА НАУКА 192.5 KB
  РАДЯНСЬКА ЕКОНОМІЧНА НАУКА 1. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки в СРСР Сучасна світова економічна думка формувалась обєднуючи різноманітні напрямки економічного знання. Вона синтезувала досягнення цілих поколінь добираючи раціональне та в
17343. Введение в курс Системное проектирование телекоммуникационных систем 87 KB
  Лекция 1. Введение в курс Системное проектирование телекоммуникационных систем 1.1.Общее понятие о системном проекте и системном подходе к проектированию сложных объектов Данная университетская дисциплина Системное проектирование телекоммуникационных систем отн...