92923

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Эволюция государственного аппарата России на современном этапе

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Аппарат Г есть система государственных органов взаимосвязанных общими принципами организации и деятельности. Подобные принципы это исходные идеи определяющие основные подходы к формированию и функционированию ГО. Такими принципами могут выступать: 1 принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина...

Русский

2015-08-24

23.39 KB

1 чел.

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Эволюция государственного аппарата России на современном этапе.

Аппарат Г есть система государственных органов, взаимосвязанных общими принципами организации и деятельности. Подобные принципы — это исходные идеи, определяющие основные подходы к формированию и функционированию ГО.

Такими принципами могут выступать:

1) принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, который предполагает соответствующие обязанности гос служащих признавать, соблюдать и защищать их;

2) принцип демократизма, который выражается прежде всего в широком участии граждан в формировании и организации деятельности государственных органов;

3) принцип разделения властей (на законодательную, исполнительную и судебную), который создает механизмы, минимизирующие произвол со стороны властных органов и должностных лиц;

4) принпип законности, который означает обязательность соблюдения всеми гос служащими Конституции, законов и подзаконных актов;

5) Принцип гласности, который обеспечивает информированность субъектов права о практической деятельности конкретных государственных органов;

6) Принцип федерализма, который выражает единство системы ГВ, разграничение предметов ведения между РФ и СРФ;

7) принцип проф-зма, который создает благоприятные условия для использования наиболее квалифицированных работников в деятельности гос аппарата, гарантирует высокий уровень решения основных вопросов гос жизни в интересах населения страны:

8) принцип сочетания коллегиальности и единоначалия, который обеспечивает разумное соотношение демократических и бюрократических начал гос аппарата;

9) принцип сочетания выборности и назначаемости, который выражает оптимальное соотношение децентрализации и централизации в государственном управлении;

10) принцип иерархичности, заключающийся в том, что органы Г занимают в гос аппарате разные уровни (одни органы подчинены другим, решения вышестоящих органов обязательны для нижестоящих).

Всесторонний учет этих функций как при образовании государственных органов, так и в процессе их функционирования позволяет обеспечить максимальную эффективность государственного управления обществом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20254. Модельні теорії рівняння стану. Рівняння Ленарда – Джонса 95.5 KB
  Решітка має форму додекаедра обєм якого а стала решітки; 3 за межі комірки частинка не виходить але вона може покидати центр і рухатися в межах комірки; 4 частинки взаємодіють із потенціалом рух частинки в комірці відбувається в силовому полі; 5 ідея Ейнштейна Грюнайзера: якщо одна частинка покинула центр то всі інші сидять в центрах своїх комірок. Якщо пакування щільне середнє поле сферично симетричне бо комірки тотожні. інтеграл комірки на 1 част. db обєм комірки енергія середнього поля в будь якій...
20255. Теорія Релея розсіяння світла в газах. Криитка теорії Реле 75 KB
  Теорія Релея розсіяння світла в газах. Розсіяння світла зміна характеристики потоку оптичного випромінювання світла при його взаємодії з речовиною. Якщо енергія випромінювання фотона = енергії поглинутого то розсіяння св називається Релеївським або пружнім. При розсіяння світла супроводжується перерозподілом енергії між випроміненням і речовиною і назив непружнім.
20256. Поширення звуку в газах 64.5 KB
  Поширення звуку в газах Для ізотермічного середовища запишемо рівняння неперервності. Хвилі в газах поширюються переважно в одному напрямку: Звук в газах повздовжня хвиля згущення і розрідження Тоді: ; підставити 1 .
20257. В`язкість газів 51 KB
  Основний закон в`язкої течії був встановлений Ньютоном: де F тангенційна дотична сила що викликає зсув шарів газу один відносно одного. Схема однорідного зсуву: шар газу рідини висотою h між двома пластинами з яких А нерухома а В під дією тангенційної сили F рухається з постійною швидкістю υ0. динамічної в`язкості характеризує опір газу зміщенню його шарів. [м2 c] В газах відстань між молекулами значно більша за радіус дії молекулярних сил тому вязкість газів наслідок хаотичного теплового руху молекул в результаті якого...
20258. Одержання рівняння стану методом статистичних сум 70.5 KB
  Для ідеального газу: Для неідеального газу: Враховуючи лише парні взаємодії: Розібємо весь фазовий простір на область де суттєві взаємодії між молекулами і на де вони несуттєві.
20259. Полегшена дифузія. Перенос кисню за допомогою Hb i Mb 150.5 KB
  В залежності від конц. При високій конц. Нехай: С конц. О2 ; Ср конц.
20260. Модель Ізінга Теорія середнього поля (ще наз наближення Брега-Вільямса) 93.5 KB
  Модель Ізінга Теорія середнього поля ще наз наближення БрегаВільямса. Модельний Гамільтоніан такої системи: 1 де Н напруженість магнітного поля. Тобто в системі за відсутності магнітного поля існує спонтанна намагнічуваність. Наближення для моделі Ізінга наближення середнього поля.
20261. Дифузія в газах 43 KB
  Дифузія має місце в газах рідинах і твердих тілах причому дифундувати можуть як частинки сторонніх речовин що в них знаходяться так і власні частинки самодифузії якщо речовина неоднорідна. Швидкість дифузії залежить від температури. При дифузії молекули переміщуються з тих частин речовини де їх концентрація більше в ті її частини де вона менше. Основній закон дифузії закон Фіка: густина дифузійного потоку I пропорційна градієнту концентрації n взятому з протилежним знаком: D коеф.
20262. Другий віріальний коефіцієнт для різних моделей потенціалу взаємодії 114 KB
  Методом статистичних сум можна отримати рівняння стану: 1 Співвідношення Камерлінг Онеса: 2 Порівнюючи 1 і 2: другий віріальний коефіцієнт Ідеальний газ: U=0 BT=0 pV=RT Модель твердих сфер: де обєм молекули де не враховуємо притягання В 2 підставляємо ВТ: b V Модель Сюзерленда: = дорівнює першому доданку з 2. При реальний газ веде себе як ідеальний ТБ ТК критична температура тут ми використали 5 та глибина потенціальної ями Оскільки для моделі...