92933

Общее и особенное в социальных нормах

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Социальные нормы обусловлены уровнем развития социально-экономического строя и регулируют поведение людей в обществе. Объективный характер социальных норм определяется следующими обстоятельствами: 1 социальные нормы возникают из объективной потребности социальных систем в саморегуляции в поддержании стабильности и порядка...

Русский

2015-08-24

22.9 KB

0 чел.

Общее и особенное в социальных нормах.

Социальные нормы обусловлены уровнем развития социально-экономического строя и регулируют поведение людей в обществе. Определяя должное либо возможное поведение человека, они создаются коллективами людей.

Объективный характер социальных норм определяется следующими обстоятельствами:

1) социальные нормы возникают из объективной потребности социальных систем в саморегуляции, в поддержании стабильности и порядка;

2) норма возникает в процессе деятельности людей, субъективно обусловленной способом производства;

3) норма неотделима от отношений обмена, характер которых также определяется способом производства и распределения.

Следовательно, несмотря на большое различие социальных норм, их общие черты следующие: это правила поведения людей в обществе; нормы носят общий характер (обращены ко всем и каждому), создаются в результате сознательно-волевой деятельности людей, их коллективов, организаций и обусловлены экономическим базисом общества.

По способам установления и обеспечения нормы классифицируются на нормы права, нормы морали, обычаи, корпоративные нормы (общественных организаций). Однако некоторые авторы предлагают выделить следующие виды социальных норм: эстетические, культуры, политические, организационные, нормы религиозных организаций, нормы трудовых коллективов, правила общежитя, нормы традиций и ритуалов.

По содержанию сферы регулируюмых общественных отношений: политические, организационные, эстетические, этические и т. п.

По способам образования (складываются стихийно или создаются сознательно).

По способам закрепления или выражения (устная или письменная форма).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17277. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку 72.5 KB
  Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік як і будьяка інша економічна наука має свої предмет об'єкти суб'єкти і метод. Предмет це те на що спрямована пізнавальна творча та практична діяльність людей. Предмет бухгалтерського обліку в широком...
17278. Базові принципи бухгалтерського обліку 39 KB
  Базові принципи бухгалтерського обліку Слово принцип від лат. рrіпсіріиs основа первоначало вихідне положення будьякої теорії науки що визначає всі наступні положення які випливають з його твердження. На відміну від вихідних положень природничих наук принципи ...
17279. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку 41.5 KB
  Методичні прийоми метод бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік як і кожна наука має свій метод. Слово метод від гр. methodos дослідження означає спосіб дослідження явищ підхід до вивчення явищ планомірний шлях встановлення істини взагалі прийом спосіб дії. У ...
17280. Суть і побудова бухгалтерського балансу 43.5 KB
  Суть і побудова бухгалтерського балансу Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів їх склад і розміщення а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію узагал
17281. Структура балансу 55.5 KB
  Структура балансу Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показан
17282. Вплив господарських операцій на баланс 77.5 KB
  Вплив господарських операцій на баланс Бухгалтерський баланс як відомо відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів підприємства та джерел їх формування на певну дату. Проте у процесі господарської діяльності відбуваються безперервний рух засобів зм...
17283. Порядок читання та аналізу балансу 42.5 KB
  Порядок читання та аналізу балансу Бухгалтерський баланс це не тільки метод узагальнення інформації про стан та склад господарських засобів підприємства і джерел їх формування а й форма фінансової звітності яка містить важливу інформацію про фінансовий стан підпри...
17284. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова 47.5 KB
  Рахунки бухгалтерського обліку їх зміст та будова Зафіксована в первинних документах інформація за технологією облікового процесу підлягає реєстрації та класифікації групуванню з метою її систематизації з тим щоб у кінцевому підсумку стати окремою статтею балансу....
17285. Метод подвійного запису 43.5 KB
  Метод подвійного запису Економічна суть господарської операції полягає в тому що вона викликає подвійні й рівновеликі зміни засобів та джерел їх формування. Двоїстий характер господарської операції зумовлює необхідність відображення її на рахунках методом подвійног...