92940

Структура уголовного кодекса. Строение его норм

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Система уголовного права: Общая часть включает нормы уголовного права где определяются общие принципы институты понятия закрепляются основания и пределы уголовной ответственности назначения наказания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Русский

2015-08-24

20.25 KB

0 чел.

Структура уголовного кодекса. Строение его норм.

Система уголовного права: Общая часть включает нормы уголовного права, где определяются общие принципы, институты, понятия, закрепляются основания и пределы уголовной ответственности, назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Особенная часть включает нормы, в которых определяются конкретные преступления, расположенные в зависимости от родового объекта по разделам, а внутри разделов в зависимости от видового объекта по главам.

Правовая норма состоит из трёх элементов: гипотезы, диспозиции и санкции. Статьи Общей части состоят только из диспозиции; статьи Особенной части состоят из диспозиции и санкции.

В гипотезе содержатся условия действия нормы, в диспозиции описываются признаки конкретного преступления, а в санкции устанавливаются виды и размер наказания за совершенное преступление.

Виды диспозиций:

Простая – называет деяние, но не раскрывает его признаков.

Описательная – помимо наименования деяния содержит его определение или описание.

Ссылочная – не содержит указания на признаки соответствующего преступного деяния, а отсылает к другой статье уголовного закона.

Бланкетная – в самом уголовном законе не определяет признаков преступного деяния, а отсылает к другим законам или НПА.

Смешанные – признаки 2-х видов ( простой и описательной, описательной и бланкетной).

Виды санкций:

Относительно определённая – устанавливающая конкретный вид наказания и его минимальный и максимальный пределы (или только максимальный предел).

Альтернативная – предусматривающая выбор одного из нескольких видов наказания (например, лишения свободы или штрафа).

Абсолютно определённая – предусматривающая единственный вид наказания с точно определённым его размером, не допускающим вариаций.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75362. Нематеріальні активи та методи їх оцінки 185.5 KB
  Визначимо специфічні риси нематеріальних активів: відсутність матеріальної основи для отримання вигод; умовна невіддільність від субєкта господарювання; тривалий термін використання; відсутність корисних відходів; невизначеність усього спектру можливих ефектів від використання; підвищений рівень ризику на стадіях створення та використання. Відзначені риси нематеріальних активів характеризують їх в якості обєкта обліку як узагальнену оцінку результатів творчої діяльності і засобів індивідуалізації юридичних осіб...
75363. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ 210.5 KB
  Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах. Методологія оцінювання трудового потенціалу підприємства. Методики оцінювання трудового потенціалу підприємства. Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах Трудові ресурси це економічно активна працездатна частина населення регіону яка володіє фізичними і культурноосвітніми можливостями для участі у економічній діяльності підприємства організації.
75364. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ 234 KB
  Відповідно до міжнародних стандартів, оцінювання вартості бізнесу — це акт чи процес формування точки зору оцінювача та підрахунку вартості бізнесу, цілісного майнового комплексу або пов’язаних з ним прав. Визначення вартості окремих елементів бізнесу досліджувалося у попередніх розділах
75365. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 134 KB
  Властивості потенціалу підприємства. Воблого знайшло обґрунтування поняття потенціалу виробничих сил як потенційної можливості країни виробляти матеріальні блага для задоволення потреб населення. До складових потенціалу в цьому розумінні відносять відповідні трудові матеріальні фінансові та інформаційні ресурси які залучаються у сферу вдосконалення виробництва.
75366. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 333.5 KB
  У випадку визначення майбутньої корисності від господарського використання обєкту тобто розміру чистого потоку капіталу отриманого інвесторомвласником від експлуатації земельної ділянки будівлі чи споруди очевидно що аналітик апріорі розраховує можливу вартість обєкту. Усі мультиплікатори поділяються на дві групи у залежності від виокремленої ознаки: Залежно від бази порівняння: ресурсні мультиплікатори у якості бази порівняння беруться суми витрат наприклад вартість капітал підприємства; результатні мультиплікатори у якості...
75367. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 142 KB
  Визначити вартість основних виробничих фондів і оборотних фондів досить легко але дати вартісну оцінку трудових ресурсів можна лише непрямим шляхом і з достатнім ступенем умовності що посилюється ще і тим що для живої праці визначальне значення мають її якісні характеристики. Поняття вартості та її модифікації Вартість це гроші чи грошовий еквівалент який покупець готовий обміняти на якийнебудь предмет чи обєкт. Вартість це міра того скільки гіпотетичний покупець готовий заплатити за оцінювану вартість. Витрати впливають на ринкову...
75368. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови 831 KB
  Розвиток підприємства: зміст сучасні концепції та передумови Поняття економічного розвитку підприємства Підприємницька діяльність передбачає динамічність розвиток і зростання. Його джерелами для підприємства виступають вміння максимально задіяти внутрішні ресурси наявність добре розвинених видів діяльності та ринків збуту постійний процес розробки та впровадження інновацій здатність швидко реагувати на зміни на ринку і використовувати надані можливості. Економічне зростання підприємства розглядають насамперед як необхідну умову...
75370. ПАССИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 700.5 KB
  Широкополосный разветвитель или же разветвитель нечувствительный к длине волны устройство работающее в двух окнах прозрачности: 1310 и 1550 нм. Другими словами вносимые потери должны быть одинаковы для любой длины волны в одном из окон. Мультиплексоры-демультиплексоры с разделением по длине волны устройства ветвления формально ничем не отличающиеся от разветвителей.