92947

Уголовное право как отрасль Российского права. Его предмет и метод, связь с другими отраслями права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Его предмет и метод связь с другими отраслями права Уголовное право как отрасль права это совокупность правовых норм регулирующая общественные отношения которые возникают в связи с совершением лицом преступления и применения к нему наказания. Предмет уголовного права это общественные отношения которые возникают в связи с совершением лицом...

Русский

2015-08-24

20.38 KB

7 чел.

Уголовное право как отрасль Российского права. Его предмет и метод, связь с другими отраслями права

Уголовное право как отрасль права – это совокупность правовых норм, регулирующая общественные отношения, которые возникают в связи с совершением лицом преступления и применения к нему наказания.

Предмет уголовного права – это общественные отношения, которые возникают в связи с совершением лицом преступления и применения к нему наказания. (охранительные, предупредительные, регулятивные),

Метод уголовного права состоит в установлении преступности и наказуемости деяний опасных для личности, общества и государства.

Типы методов: Дозволение – управомочивает субъекта на совершение тех или иных действий;

Предписание – обязывает субъекта совершить те или иные действия;

Запрет – формирует модели запрещенного общественного опасного поведения.

Система уголовного права: Общая часть включает нормы уголовного права, где определяются общие принципы, институты, понятия, закрепляются основания и пределы уголовной ответственности, назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Особенная часть включает нормы, в которых определяются конкретные преступления, расположенные в зависимости от родового объекта по разделам, а внутри разделов в зависимости от видового объекта по главам.

Уголовное право взаимодействует не только с внутренним (национальным) правом, но и с международным уголовным правом, в частности, при решении таких проблем, как: действие уголовного законодательства в пространстве, ответственность иностранных граждан, выдача лиц, совершивших преступление на территории других государств, уголовная ответственность лиц, пользующихся особой международной защитой, приведение уголовного законодательства в соответствие с международными договорами и кодификация преступлений международного характера и борьба с ними.

Для уголовного права важное значение имеет конституционное право, которое прежде всего предопределяет содержание и систему действующего уголовного законодательства, обусловливает социальные приоритеты, защита которых является первостепенной задачей уголовного права и законодательства. Иными словами, нормы конституционного права выступают юридической основой, на которой развивается и которой (как и международному праву) должно соответствовать уголовное право в своих основных, концептуальных значениях.

Кроме того, уголовное право является материнской (исходной) отраслью по отношению к уголовно-процессуальному, уголовно-исполнительному праву и образует вместе с ними охранительную подсистему.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72047. ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМУНАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 920 KB
  Головною метою діяльності комунальних фармацевтичних підприємств КФП є виконання соціальної функції щодо максимально повного і ефективного забезпечення населення регіону доступними за ціною та якісними лікарськими засобами ЛЗ і виробами медичного призначення ВМП.
72048. ЕМБРІОНАЛЬНИЙ ГІСТОГЕНЕЗ НИРКИ У РАННІХ ЗАРОДКІВ ЛЮДИНИ 197 KB
  В тепершній час відсутня концепція механізмів регуляції розвитку людини оскільки більшість наведених у літературі даних грунтується на вивченні ембріогенезу експериментальних тварин або на культивуванні ембріональних клітин.
72049. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 234.5 KB
  За відсутності комплексної методики аналізу конкурентоспроможності підприємства виникає низка важливих питань які потребують вирішення. Для досягнення належної конкурентоспроможності підприємства необхідні тривалий час і значні зусилля.
72050. СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ І ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ 287 KB
  На підґрунті діалектичного підходу сутність соціального проектування розкривається як суперечливий процес відтворення рефлексивної єдності соціального суб’єкта та об’єктивної реальності. Згідно з цим реалізується принцип відповідності, за яким встановлюються логіко-гносеологічні засоби відновлення...
72051. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ГЕОГРАФІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 192.5 KB
  Стрімкий розвиток сучасних економічних відносин і вплив господарської діяльності людини на всю поверхню Землі як інтегрованого утворення вимагає переосмислення не тільки місця людини в географічному світі але й її ставлення до навколишнього середовища.
72052. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПАТОБІОХІМІЧНИХ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ДОРОСЛИХ ТА СТАРИХ ЩУРІВ 469.5 KB
  З’’ясувати особливості деяких ланок патогенезу ішемічно-реперфузійного пошкодження структур нової кори та гіпокампа в старих самцівщурів за окремими гістохімічними патобіохімічними і патоморфологічними параметрами на...
72053. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 306 KB
  Актуальність оптимізації діяльності зі збереження та поліпшення здоров’я дитячого населення посилюється необхідністю виконання Програми економічних реформ на 2011–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в частині реформування системи надання медичної допомоги.
72054. Методичні основи удосконалення проектування продукції графічного дизайну 208.5 KB
  Вирішення означених проблем фахівцями графічного дизайну вимагає постійного оновлення науковометодичної бази щодо форм і способів виготовлення та представлення продукції. У ній зазначено що зростання попиту на фахівців з дизайну обумовлено переходом суспільства від індустріальної до інформаційної стадії...
72055. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 181 KB
  Професійному спілкуванню нині приділяється значна частина робочого часу сучасних фахівців зокрема встановлення ділових контактів наради бесіди переговори вимагають комунікативної компетентності що сприятиме ефективному діловому та професійному взаєморозумінню.