92947

Уголовное право как отрасль Российского права. Его предмет и метод, связь с другими отраслями права

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Его предмет и метод связь с другими отраслями права Уголовное право как отрасль права это совокупность правовых норм регулирующая общественные отношения которые возникают в связи с совершением лицом преступления и применения к нему наказания. Предмет уголовного права это общественные отношения которые возникают в связи с совершением лицом...

Русский

2015-08-24

20.38 KB

4 чел.

Уголовное право как отрасль Российского права. Его предмет и метод, связь с другими отраслями права

Уголовное право как отрасль права – это совокупность правовых норм, регулирующая общественные отношения, которые возникают в связи с совершением лицом преступления и применения к нему наказания.

Предмет уголовного права – это общественные отношения, которые возникают в связи с совершением лицом преступления и применения к нему наказания. (охранительные, предупредительные, регулятивные),

Метод уголовного права состоит в установлении преступности и наказуемости деяний опасных для личности, общества и государства.

Типы методов: Дозволение – управомочивает субъекта на совершение тех или иных действий;

Предписание – обязывает субъекта совершить те или иные действия;

Запрет – формирует модели запрещенного общественного опасного поведения.

Система уголовного права: Общая часть включает нормы уголовного права, где определяются общие принципы, институты, понятия, закрепляются основания и пределы уголовной ответственности, назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Особенная часть включает нормы, в которых определяются конкретные преступления, расположенные в зависимости от родового объекта по разделам, а внутри разделов в зависимости от видового объекта по главам.

Уголовное право взаимодействует не только с внутренним (национальным) правом, но и с международным уголовным правом, в частности, при решении таких проблем, как: действие уголовного законодательства в пространстве, ответственность иностранных граждан, выдача лиц, совершивших преступление на территории других государств, уголовная ответственность лиц, пользующихся особой международной защитой, приведение уголовного законодательства в соответствие с международными договорами и кодификация преступлений международного характера и борьба с ними.

Для уголовного права важное значение имеет конституционное право, которое прежде всего предопределяет содержание и систему действующего уголовного законодательства, обусловливает социальные приоритеты, защита которых является первостепенной задачей уголовного права и законодательства. Иными словами, нормы конституционного права выступают юридической основой, на которой развивается и которой (как и международному праву) должно соответствовать уголовное право в своих основных, концептуальных значениях.

Кроме того, уголовное право является материнской (исходной) отраслью по отношению к уголовно-процессуальному, уголовно-исполнительному праву и образует вместе с ними охранительную подсистему.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68212. ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 662 KB
  Розвиток світового господарства у теперішній час вирізняється посиленням глобалізаційних процесів, які зумовили трансформацію моделей міжнародного співробітництва, зміну структури об’єктів і суб’єктів світового ринку
68213. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 324.5 KB
  Курс на інноваційний розвиток в Україні визначає перехід економіки до нового якісного рівня. Він супроводжується активізацією інноваційної діяльності, яка сприяє реорганізації економіки на основі розвитку наукоємних виробництв, запровадження у виробництво прогресивних...
68214. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОНЦІВ 225 KB
  Проте на жаль потенціал соціального капіталу в її реалізації практично не використовується. Тому в даній дисертації вперше пропонується комплексно розглянути феномен соціального капіталу правоохоронців та визначити можливості його використання для оптимізації процесу їх професійної соціалізації.
68215. СУЛЬФАТРЕДУКУЮЧІ, ТІОНОВІ, ДЕНІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ В ПРИБЕРЕЖНІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ І ЇХНЯ РОЛЬ У ТРАНСФОРМАЦІЇ НАФТОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ 532.5 KB
  В 80х роках минулого сторіччя у відділі морської санітарної гідробіології Інституту біології південних морів НАН України вивчали деякі групи анаеробних бактерій біля узбережжя Криму та в західній частині Чорного моря Миронов 1988.
68216. КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ТРОМБОЦИТІВ ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ КРІОЗАХИСНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 362.5 KB
  При розробці методів кріоконсервування та довгострокового зберігання тромбоцитів при низьких температурах головна увага дослідників була сконцентрована на виборі кріопротектора і створенні на його основі ефективного кріоконсерванта.
68217. Цукровий діабет 1 типу у дітей і підлітків: особливості перебігу та можливості оптимізації терапії 1.39 MB
  Особливою групою серед хворих на цукровий діабет ЦД 1 типу є діти і підлітки а також пацієнти що хворіють з дитинства через тяжкість гострих ускладнень ранній розвиток судинних і органних уражень які обумовлюють високий ступінь інвалідізації хворих та часті випадки смерті у молодому віці...
68218. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ МІЛІЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 178 KB
  Чинна правова основа фінансування міліції за рахунок коштів Державного бюджету України передбачена в ст. Необхідність реформування міліції приведення її у відповідність до суспільних потреб і можливостей держави визначалася з перших років незалежності України і досить широко декларувалася.
68219. ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 170.5 KB
  Нові пріоритети та соціокультурні цінності, що зумовлюють необхідність інноватизації змісту, засобів, форм і методів підготовки аспірантів як майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів сучасної вітчизняної вищої школи, спрямованої на успішну інтеграцію в єдиний європейський науково-освітній простір...
68220. Конституційні гарантії особистої безпеки в Україні 153.5 KB
  На її основі ООН було підготовлено і 1966 року відкрито для підписання та ратифікації Міжнародний пакт про економічні соціальні та культурні права а також Міжнародний пакт про громадянські та політичні права які Україна ратифікувала 1973 року.