92948

Классификация преступлений. Ее значение

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Классификация преступлений: Основная: небольшой тяжести умышленные и неосторожные деяния за совершение которых максимальное наказание предусмотренное УКРФ не превышает 3 лет лишения свободы. средней тяжести умышленные деяния за совершение которых максимальное наказание предусмотренное УКРФ не превышает 5 лет лишения свободы...

Русский

2015-08-24

19.89 KB

0 чел.

Классификация преступлений. Ее значение.

Преступление – виновно совершенное общ. опасное деяние, запрещенное УКРФ под угрозой наказания.

Классификация, или категоризация, преступлений – это разделение преступлений на группы по тем или иным критериям.

Классификация преступлений:

Основная:

небольшой тяжести - умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УКРФ не превышает 3 лет лишения свободы.

средней тяжести - умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УКРФ не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых макс. наказание превышает 3 года лишения свободы.

тяжкие - умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УКРФ не превышает 10 лет лишения свободы.

особо тяжкие – умышленные деяния, за совершение которых УКРФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание.

Преступления могут быть классифицированы:

1) по родовому объекту посягательств, предусмотренных в 6 разделах и 19 главах Особенной части УК;

2) по степени общественной опасности: простые; квалифицированные; привилегированные;

3) по форме вины – умышленные и неосторожные.

Значение классификации преступлений:

применяется при определении вида рецидива;

применяется при определении ответственности за приготовление к преступлениям;

применяется при определении сроков давности, по истечении которых лицо не привлекается к ответственности;

является основным критерием индивидуализации наказания;

применяется при решении вопросов об освобождении от уголовной ответственности и наказания;

является критерием выделения преступного сообщества как формы соучастия;

влияет на выбор исправительного учреждения для исполнения или отбывания наказания;

применяется при погашении судимости и т. п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69542. Конспекти уроків з технології 11 клас 655 KB
  Професійна діяльність і професійне самовизначення. Проектування як складова сучасного виробництва в життєдіяльності людини. Методи творчого та критичного мислення в проектній технології. Раціоналізаторські пропозиції – рушійна сила розвитку виробництва...
69543. Методологія і організація наукових досліджень 483 KB
  Наукове дослідження – це процес генерування нових наукових знань, тобто процес вивчення певного об’єкта (процесу або явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення для раціонального використання у практичній діяльності людей.
69544. Методы прогнозирования и принятия решений, курс лекций 1.49 MB
  В курсе лекций показаны роль и место управленческих решений в функционировании организаций, методология и технология процесса разработки управленческих решений, классификация и типология управленческих решений, качество и эффективность управленческих решений, роль и методология прогнозирования в процессе принятия решений.
69545. Основы управления интеллектуальной собственностью, курс лекций 365.5 KB
  Интеллектуальная собственность в последнее время стала одной из основных движущих сил развития общества. В большинстве стран мира сложилась крупная отрасль общественного производства – экономика интеллектуальной собственности.
69546. Соціологія, курс лекцій 1.25 MB
  Вивчення даного курсу допоможе сформувати у майбутніх фахівців соціологічне мислення і культуру, надасть їм необхідну допомогу в розумінні сутності й змісту складних соціологічних явищ і процесів, що відбуваються в сучасному ринковому суспільстві
69547. Видоутворення: основні способи і значення 125.5 KB
  Видоутворення – еволюційний процес утворення нових біологічних видів (з предкового). Вперше термін «видоутворення» або «кладогенез» був введений біологом Оратором Куком. З генетичної точки зору видоутворення - це процес перетворення генетично відкритих систем (внутрішньовидові форми) в генетично закриті (види).
69548. Функции и виды конфликтов 89.5 KB
  Конфликт часто сопровождается стрессом. При частых и эмоциональных напряженных конфликтах резко возрастает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронических нарушений функционирования желудочно-кишечного тракта.
69549. ГАЛЬВАНОМАГНІТНІ ЕФЕКТИ 530.5 KB
  Реакція твердих тіл, що проводять струм, на одночасну дію електричного і магнітного полів різноманітна. Можна спостерігати порушення електронейтральності, зміну провідності, виникнення градієнтів температури та ін.
69550. ТЕНЗОРЕЗИСТИВНИЙ ЕФЕКТ 292 KB
  Визначити відносну зміну опору при деформаціях стиску і розтягу кремнію. Тензорезистивный ефект в електронному кремнії У енергетичному просторі зони провідності кремнію є 6 еквівалентних мінімумів енергії розташованих на головних вісях оберненої решітки 100.