92950

Понятие и виды рецидива преступлений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Критериями отнесения рецидива к одному из трех видов является: категории ранее и вновь совершенных преступлений; количество судимостей у лица вновь совершившего преступление; было ли лицо вновь совершившее преступление осуждено к реальному лишению свободы за это преступление и за ранее совершенные преступления...

Русский

2015-08-24

19.95 KB

1 чел.

Понятие и виды рецидива преступлений

Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Рецидив может быть трех видов: – простой (п.1 ст. 18 УК РФ); – опасный (п. 2 ст. 18 УК РФ); – особо опасный (п. 3 ст.18 УК РФ).

Критериями отнесения рецидива к одному из трех видов является:

– категории ранее и вновь совершенных преступлений;

– количество судимостей у лица, вновь совершившего преступление;

– было ли лицо, вновь совершившее преступление, осуждено к реальному лишению свободы за это преступление и за ранее совершенные преступления;

– возраст субъекта преступления;

– форма вины, с которой совершается преступление;

– вид наказания (лишение свободы).

Простой рецидив – совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

Опасный рецидив: – при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы;

– при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.

Особо опасный рецидив: – при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;

– при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.

Общий рецидив – под ним понимается совершение лицом, ранее осужденным за умышленное преступление, любого нового умышленного преступления;

Специальный рецидив – означает совершение лицом, имеющим судимость за первое умышленное преступление тождественного либо однородного.

Значение рецидива проявляется в том, что он:

– является обстоятельством, отягчающим наказание (подп. «а» п.1 ст. 63 УК РФ);

– влияет на назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ);

– срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ (п. 2 ст. 68 УК РФ).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.
31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де субєкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.
31680. Різновиди і форми уваги 35.5 KB
  Усі різновиди уваги тісно взаємоповязані і за певних умов переходять один в одного. Мимовільна увага властива і людині і тваринам хоча її виникнення у людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовнорефлекторна орієнтувальна діяльність.
31681. Поняття про відчуття 36.5 KB
  Отже у нас різні смаки оцінки відчуття. Відчуття це суб єктивне відображення окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу в корі головного мозку внаслідок їх безпоснрнднього впливу на наші органи чуття.хто не довіряє відчуттям той дурень і неминуче перетвориться на споглядача відчуття не одурюють одурюють судження .
31682. Поняття про сприймання 23.5 KB
  Таке цілісне їх відображення в мозку людини характеризує другу ланку єдиного процесу чуттєвого пізнання сприймання. Сприймання це психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому у сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття. У результаті сприймання виникають субєктивні образи сприйманих обєктів уявлення.
31683. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення 36.5 KB
  Соціальна природа мислення Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприй мань. Вичерпні знання про обєкти дійсності їх внутрішню безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях сутність людина одержує за допомогою мислення вищої абстрактної форми пізнан ня обєктивної реальності. Опосередкованість мислення виявляється і в тому що всі його акти відбуваються за допомогою слова та попе реднього досвіду який зберігається в памяті людини.