92951

Понятие, значение и виды толкования уголовного закона

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Санкции уголовно-правовой нормы обладают высокой степенью репрессивности, вплоть до смертной казни или пожизненного заключения. Поэтому при ее применении следствию, суду необходимо быть предельно внимательными, следует точно понять заложенную в уголовном законе волю законодателя.

Русский

2015-08-25

20.31 KB

0 чел.

Понятие, значение и виды толкования уголовного закона

Толкование УЗ означает раскрытие его содержания, которое позволяет уяснить его сущность.

Санкции уголовно-правовой нормы обладают высокой степенью репрессивности, вплоть до смертной казни или пожизненного заключения. Поэтому при ее применении следствию, суду необходимо быть предельно внимательными, следует точно понять заложенную в уголовном законе волю законодателя. Уголовно-правовую норму вполне можно сравнить с математической формулой, где каждый символ несет большую смысловую нагрузку. Так и в правовой норме: пропустил знак препинания, спутал соединительный союз с разделительным, неверно понял примененный законодателем термин — и невиновное лицо будет осуждено, а виновное избежит ответственности.

Поэтому теория и практика придают важное значение толкованию уголовного закона, которое понимается как всестороннее и глубокое уяснение его смысла, правильное и точное раскрытие терминов, содержащихся в уголовно-правовой норме. Выделяют несколько видов толкования в зависимости от субъектов толкования, его приемов и объема.

По субъекту толкования:

легальное – осущ. гос. орган, которому предоставлено право давать толкование (орган гос. власти издавший закон).

судебное – даёт суд при применении закона по конкретному угол. делу, имеет обязательную силу только для данного дела; осущ. Пленумом Верховного Суда РФ в форме постановлений, разъясняет содержание закона и не содержит норм угол. права. научное (доктринальное) – дают учёные, преподаватели и иные лица – не имеет обязательной силы.

По способам (приёмам):

грамматическое - исследование текста закона по правилам грамматики синтаксиса (значения, понятия, связь между ними).

историческое – связанно с выяснением обстановки, условий и причин, которые привели к принятию или изменению УЗ.

логическое – позволяет уяснить сущность угол.-правовых норм.

По объёму:

буквальное – в точном соответствии с его текстом, когда буква закона совпадает с его содержанием.

ограничительное – сужает круг деяний, по сравнению с теми деяниями, на которые распространялась бы норма, если следовать её формальному текстуальному изложению.

распространительное - расширяются содержание угол.-правового положения по сравнению с его словесным выражением.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14916. АЛАШ МҰРАТЫ – ОТАНДЫҚ БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДЫ НЕГІЗДЕУШІ КҮШ 73 KB
  АЛАШ МҰРАТЫ ОТАНДЫҚ БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДЫ НЕГІЗДЕУШІ КҮШ Алаш тарихы жаңаруға ұмтылған тарихи сабақтастықты үзбеген білім мен елшілдікті басым бағыт еткен ұлттық серпілудің тарихы. Сондықтан біз Алашты ауызға алған сайын осыдан 90 жыл бұрынғы саяси қозғалыс пен күре
14917. АЛАШ ТАҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫ 45 KB
  АЛАШ ТАҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ РУХАНИЯТЫ Ұлт тарихы тек қана саяси әлеуметтік қоғамдық оқиғалардан ғана емес сонымен қатар ұрпақтар жалғастығынан өміршең дәстүрлерден құралатыны да белгілі. Сол игі дәстүрлерден тағылым ала отырып мемлекет әлеумет жеке адам к
14918. АЛАШ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ КӨЗҚАРАСЫНДАҒЫ ҮНДЕСТІК 46.5 KB
  АЛАШ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ КӨЗҚАРАСЫНДАҒЫ ҮНДЕСТІК XIX ғасырдың екінші жартысынан басталған қазақ ішіндегі күрестартыстардың басында болған қайраткерлер халқын орыс езгісінен азат етуді көздеді. Олар елін отарлаудан құтқарып ашық түрде күреске бастады. Олардың алға қойға
14919. АЛАШОРДА ҮКІМЕТІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ 59.5 KB
  АЛАШОРДА ҮКІМЕТІ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ Елбасы Н.Назарбаев Қазақстанның болашағы бүгінгі жастар. Сіздер оларға қалай білім берсеңіздер Қазақстан сол деңгейде болады деп атап көрсеткен [1]. Тәуелсіз ел тірегі білімді ұрпақ десек дәуірдің күн тәртібінде т...
14920. АЛАШТЫҢ АСТАНАСЫ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ 64 KB
  АЛАШТЫҢ АстанаСЫ және ұлттық идея ХV ғасыр ортасында шаңырақ көтерген Қазақ мемлекетінің күні бүгінге дейін сабақтастығы мен жалғастығы үзілмеген төл тарихы әлденеше Астананы аспандатқаны ұлттық санамызда бабаларымыздан жеткен рухани мұрада өшпес із қалдырды. Бас
14921. «АЛАШТЫҢ» ЖОЛЫ 104 KB
  АЛАШТЫҢ ЖОЛЫ Қазақтың сан ғасырлық тарихының ең жарқын беттерін жазған Алаш қозғалысы тарихисаяси айрықша құбылыс ретінде ұлтымыздың мәденирухани даму жолын жаңа арнаға бұрғаны сөзсіз. Өйткені ол қазақ баласының саясат мәдениет сатысына көтерілгендігін айға...
14922. БАТЫСТАҒЫ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТШЫЛ КӨСЕМДЕРІ ЖӘНЕ БАТЫСТЫҚ ЕЛДЕРДЕ АТҚАРҒАН ҚЫЗМЕТТЕРІ 53.5 KB
  БАТЫСТАҒЫ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТШЫЛ КӨСЕМДЕРІ ЖӘНЕ БАТЫСТЫҚ ЕЛДЕРДЕ АТҚАРҒАН ҚЫЗМЕТТЕРІ Түркияның Салихлы қалашығына келіп орналасқан бір топ қазақ негізінен Шығыс Түркістанның Тәңір Таулары етегіндегі Ерентау бөктерлері мен Алтай және Баркөл аймақтарынан келген қ
14923. БІРТҰТАС АЛАШ ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫС ТҮРКІСТАН ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ 48.5 KB
  БІРТҰТАС АЛАШ ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫС ТҮРКІСТАН ҰЛТАЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫ Дүние тарихы төңкеріліп түскен ХХ ғасырда империялық және ұлттық мүдделердің қақтығысы әлем жағырафиясынан бастап ұлттар мен ұлыстардың жеке адамдардың тағдырына түбегейлі өзгерістер әкелді. Тү
14924. Ғылыми-техникалық прогрестің даму бағыттары 75 KB
  1 Адамзат баласы өз басынан әр түлі қоғамдық өндіріс әдістерін өткізгені тарихтан белгілі. Олардың даму дәрежесін сиппайтын ортақ көрсеткіш бар. Олеңбек құралдары. Экономикалық дәуірдің айырмашылығы не нәрсе өндірілетіндігінде емес оны қалай және қандай еңбек құр...