92954

Понятие и признаки субъективной стороны преступления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Признаки субъективной стороны: 1 обязательные вина психическое отношение виновного к совершаемому им общественно опасному деянию действию или бездействию и наступившим в результате этого общественно опасным последствиям. 2 факультативные: а мотив – представляет собой побуждение вызывающее решимость совершить преступление...

Русский

2015-08-25

19.98 KB

0 чел.

Понятие и признаки субъективной стороны преступления.

Субъективная сторона – совокупность юридических признаков, характеризующих внутреннее (психологическое) состояние лица, совершившего преступление.

Признаки субъективной стороны: 1) обязательные – вина – психическое отношение виновного к совершаемому им общественно опасному деянию(действию или бездействию) и наступившим в результате этого общественно опасным последствиям. Может быть в форме: а) умысла – преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

б) неосторожности – преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.

2) факультативные: а) мотив – представляет собой побуждение, вызывающее решимость совершить преступление;

б) цель – это представление о желаемом результате, к достижению которого стремится лицо, совершающее преступление;

в) эмоциональное состояние – душевное состояние, на фоне которого и в сопровождении которого проявляются интеллектуально-волевые аспекты психики лица, совершающего общественно опасное деяние.

Аффект – состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением либо иными противоправными или аморальными действиями (бездействиями).

Значение субъективной стороны:

– точное установление всех признаков субъективной стороны является необходимым условием правильной квалификации общественно опасного деяния;

– играет роль при разграничении преступлений, сходных по объективным признакам;

– анализ субъективной стороны позволяет четко отграничить общественно опасное деяние, влекущее уголовную ответственность, от непреступного поведения, хотя и причинившего объективно вред правоохраняемым интересам;

– определяет степень общественной опасности преступления, что влияет на дифференциацию и индивидуализацию наказания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54221. Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння 48.5 KB
  Рівняння. Розвивати навички застосовувати теоретичні знання на практицірозв’язувати складні рівняння та складати рівняння за умовою задач. Якір №507 Два учня записують розв’язання рівняння на дошці: 1 х23:9=13 2 1728:56х=36 х23=139 56х=1728:36 х23=117 56х=48 х=11723...
54222. Розвязування вправ на всі дії з натуральними числами 70 KB
  Мета: закріпити в учнів уміння виконувати дії над натуральними числами в процесі розв’язування різноманітних вправ; сприяти розвитку логічного мислення обчислювальних навичок учнів культуру математичної мови і записів; формувати інтерес до математики; виховувати самостійність наполегливістьвзаємодовіру. Після уроку учні зможуть: узагальнити і систематизувати свої знання про натуральні числа; додавати віднімати множити й ділити натуральні числа; розв’язувати рівняння на основі...
54223. Розвязування задач і вправ на ділення десяткових дробів на натуральне число 73.5 KB
  Мета: формувати навички ділення десяткового дробу на натуральне число; навчити застосовувати правила ділення десяткового дробу на натуральне число та розв’язувати завдання які передбачають застосування цього правила; навчити розв’язувати рівняння на знаходження...
54224. Корекція знань, умінь, навичок. Масштаб 291.5 KB
  Організаційний момент Учні вітають гостей. Вчитель повідомляє про те що за роботу на відкритому уроці всі учні отримають оцінку. Учні користуються зошитами для контрольних робіт виставляють оцінки в щоденники. Вправа Мікрофон: учні формулюють основні правила на використання дій з десятковими дробами.
54225. Узагальнюючий урок по темі «Звичайні дроби» 273 KB
  А які знання ми з вами застосували при поділі цих цукерок Знання про звичайні дроби. Я думаю що ви ще раз переконалися що знати все про звичайні дроби корисно а інодіще й смачно Правда Тому на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадаємо все що вивчили про звичайні дроби. Але він каже що теж дещо знає про дроби.
54226. Множення і ділення натуральних чисел, їх властивості 231 KB
  Вироблення навиків розв’язування вправ на множення і ділення натуральних чисел. Розв’язування рівнянь на основі залежностей між компонентами дій множення і ділення розв’язувати текстові задачі що потребують використання залежностей між величинами зокрема розв’язувати задачі за допомогою рівнянь Обладнання: Дидактичний матеріал із завданнями для різних етапів уроку. Сьогодні ми повинні повторити всі прийоми множення та ділення переконатися що ми навчилися виконувати вправи на множення та ділення натуральних чисел розв’язувати...
54227. Практичне застосування відсотків 209.5 KB
  Мета: Поглибити знання з теми; Розвивати в учнів пізнавальний інтерес уміння використовувати набуті знання навички й уміння в нових ситуаціях; Формувати навички взаємоконтролю і самоконтролю уміння об’єктивно оцінити результати індивідуальної роботи; Виховувати інтерес до математики почуття колективізму та вміння працювати в групах. Удосконалити практичні вміння та навички розв’язувати задачі на відсотки. Оцінити рівень засвоєння учнями знань та вмінь розв’язувати задачі на відсотки. Ви розв’язували багато задач на відсотки.
54228. Решение задач с помощью уравнений 297 KB
  Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, инидвидуальные карточки с дополнительными, тестовими заданиями, роздаточный матеріал «Алгоритм решения задач с помощью уравнений»
54229. Действия с натуральными числами 148.5 KB
  Цель: обобщить, систематизировать знания и умения учащихся по теме; закрепить навыки решения задач и упражнений на действия с натуральными числами; развивать четкость и логику мышления; воспитывать чувство патриотизма, гордости, любви к Украине, родному городу Луганску.