92957

Понятие и признаки объективной стороны преступления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Объективная сторона – совокупность существенных, достаточных и необходимых признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно опасного посягательства, причиняющих вред (ущерб) объекту, охраняемому уголовным законом. К числу признаков объективной стороны относятся: 1)обязательные: а) деяние, посягающее на тот или иной объект...

Русский

2015-08-25

20.16 KB

0 чел.

Понятие и признаки объективной стороны преступления.

Объективная сторона – совокупность существенных, достаточных и необходимых признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно опасного посягательства, причиняющих вред (ущерб) объекту, охраняемому уголовным законом.

К числу признаков объективной стороны относятся:

1)обязательные:

а) деяние, посягающее на тот или иной объект, которое может быть выражено в двух формах: в действии – оно представляет собой акт активного общественно опасного и противоправного поведения; в бездействии – это общественно опасный акт поведения, состоящий в несовершении лицом того действия, которое оно должно было и могло совершить.

б) общественно опасные последствия – результат преступного деяния;

в) причинная связь между действием (бездействием) и последствиями – это такое отношение между явлениями при которой одно явление закономерно с внутренней необходимостью, порождает, вызывает другое явление. Признак времени, неизбежности и возможности.

2) факультативные:

– обстановка – совокупность обстоятельств, отражающихся на характере и степени общественной опасности деяния (боевая обстановка, зона экологического бедствия или зона чрезвычайной экологической ситуации);

– место совершения преступления – это та территория, на которой совершается преступное деяние (жилище, места захоронения);

– время совершения преступления – тот период, в течение которого было совершено данное преступление (военное время, во время или сразуже после родов);

– способ совершения преступления – это совокупность приемов и методов, используемых для совершения преступного акта.

Значение объективной стороны преступления:

– влияет на правильную квалификацию общественно опасного деяния;

– играет роль при разграничении сходных по другим признакам преступлений;

– анализ объективной стороны позволяет в ряде случаев установить наличие второго, дополнительного объекта;

– отдельные элементы объективной стороны используются законодателем как квалифицирующие признаки;

– признаки объективной стороны могут быть рассмотрены судом как смягчающие или отягчающие наказание обстоятельства, не влияющие на квалификацию, но учитываемые при определении вида и размера наказания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65482. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОРНОГО АГРЕГАТУ ПРИ НЕСТІЙКОМУ РУСІ 201.5 KB
  При цьому недостатньо приділяється уваги дослідженням орного агрегату як механічної системи а динамічна взаємодія трактора та начіпногоплуга суттєво впливає на ефективність агрегату і позначається на якісних показниках обробітку ґрунту.
65483. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 255.5 KB
  Важливою передумовою стійкого економічного зростання в Україні є активізація інвестиційної діяльності. Сучасний стан розвитку економіки характеризується певним пожвавленням інвестиційного процесу та зростанням валового внутрішнього продукту країни.
65484. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 356 KB
  Збалансований і налагоджений фінансовий механізм дозволяє формувати і використовувати активи страхової компанії з метою забезпечення максимального рівня її платоспроможності. Однак аналіз наукових праць свідчить що питання формування фінансового механізму...
65485. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 432 KB
  Фінансова політика держави у сучасних умовах ринкових перетворень виступає визначальною для розвитку національної економіки. Ускладнення процесів економічних трансформацій, посилення їх динамізму, фінансова криза та її негативні наслідки виявили...
65486. БЕЛЬГІЯ ТА КОЛОНІАЛЬНИЙ ПОДІЛ АФРИКИ 172 KB
  ХХ століття стало свідком краху колоніальних імперій, проте інтерес дослідників до різних аспектів історії колоніальної політики не слабшає. У сучасному світі в істориків з'являються все нові можливості для вивчення історичних явищ і розширення проблематики своїх досліджень...
65487. Метод розрахунку довговічності елементів авіаційних конструкцій, навантажених розтягом-стиском та згином 3.54 MB
  Метод розрахунку довговічності конструкцій за номінальними напруженнями ґрунтується на використанні понять ефективного коефіцієнта концентрації напружень і коефіцієнта якості конструкції. Такий підхід дозволяє на етапі проектування уникнути значної частини тривалих і коштовних втомних...
65488. Окупаційний режим та єврейське населення Дніпропетровщини 1941-1943 роки 218.5 KB
  Трагедія єврейського населення Дніпропетровській області не знайшла ще повномасштабного відпрацьовування хоча її фактична сторона може являти собою вагомий додаток до характеристики окупаційної політики нацистів стосовно представників даної національності.
65489. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З КЕРОВАНИМ ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 648 KB
  Тому підвищення точності вимірювання температури актуальна та важлива наукова і практична задача вирішення якої може дати значний економічний ефект. Аналіз показує що точність приладів вимірювання температури росте однак похибка вимірювання температури зменшується мало бо у вимірювальному...
65490. Вплив бобово-злакових травосумішей на родючість та протиерозійну стійкість дерново-підзолистого еродованого ґрунту західного Передкарпаття 305 KB
  Для досягнення цієї мети передбачалось вирішити наступні завдання: встановити ґрунтозахисну ефективність багаторічних бобовозлакових травостоїв та їх вплив на стік і змив ґрунту; виявити зміни агрохімічних і воднофізичних показників родючості ґрунту в процесі залуження...