92965

Понятие и виды объектов преступления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Объект преступления – совокупность охраняемых уголовным законом общественных отношений против которых направлено преступное посягательство, т.е. которым в результате совершения преступления причиняется вред либо создается угроза причинения вреда. Обязательный признак – общественные отношения.

Русский

2015-08-25

20.76 KB

0 чел.

Понятие и виды объектов преступления.

Объект преступления – совокупность охраняемых уголовным законом общественных отношений против которых направлено преступное посягательство, т.е. которым в результате совершения преступления причиняется вред либо создается угроза причинения вреда.

Обязательный признак – общественные отношения.

Факультативные признаки – предмет преступления и потерпевший.

По вертикали могут быть следующие виды объектов:

1) общий объект – совокупность всех социально значимых ценностей, интересов, благ, охраняемых уголовным правом от преступных посягательств.

2) родовой объект – это объект группы однородных преступлений, часть общего объекта.

3) видовой объект – группа однородных общественных отношений, охраняемых нормами, помещенными в одну главу Особенной части УК РФ:

4) непосредственный объект – это общественные отношения, охраняемые нормой конкретной статьи Особенной части УК РФ.

По горизонтали непосредственный объект может быть:

– основной объект – это общественное отношение, против которого направлено общественно опасное посягательство и которое защищается с помощью определенной уголовно-правовой нормы;

– дополнительный объект – это общественное отношение, которому причиняется вред наряду с основным объектом;

– факультативный объект – то общественное отношение, которому причиняется вред не во всех случаях.

Значение объекта преступления:

– обязательный признак состава преступления. Не может быть ни одного конкретного состава преступления без непосредственного объекта посягательства;

– правильное установление объекта преступления позволяет отграничить преступление от других правонарушений и аморальных проступков;

– позволяет определить характер и степень общественной опасности преступного деяния, т. е. какому именно социально значимому благу, охраняемому уголовным законом, и в какой степени (насколько серьезно) причинен или мог быть причинен вред;

Предмет преступления – это овеществленный элемент материального мира, воздействуя на который виновный осуществляет посягательство на объект преступления.

Значение предмета преступления:

– предмет преступления позволяет отграничивать преступное деяние от непреступного;

– предмет преступления в ряде случаев выступает в роли квалифицирующего признака конкретного состава преступления, превращая его из простого в квалифицированный;

– предмет преступления в ряде случаев может являться смягчающим обстоятельством;

– предмет способствует выяснению характера и размера причиненного преступлением ущерба.

Соотношение объекта и предмета преступления: предмет обозначает специфику объекта преступления и позволяет раскрыть его уголовно-правовое содержание. В отличие от объекта предмет выполняет роль факультативного признака. Предмету, в отличие от объекта, не всегда причиняется вред.

Предмет преступления необходимо отличать от орудий и средств совершения преступного деяния как признака объективной стороны преступления:

– предмет – это то, что подвергается преступному воздействию для нанесения вреда объекту посягательства;

– орудия и средства – при помощи (посредством) чего преступление совершается. Орудия и средства – это инструментарий, который использует виновный для совершения преступления, для воздействия на предмет посягательства.

Потерпевший – это лицо, которое подвергается преступному воздействию для нанесения вреда объекту посягательства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68258. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ САДІВНИЦТВА 229 KB
  Серед Європейських держав Україна за своїм грунтово-кліматичним потенціалом має значні переваги для розвитку інтенсивного садівництва та створення його експортного потенціалу. Такі негативні тенденції створюють передумови втрати країною потенціалу садівництва і ставлять внутрішній ринок плодів і ягід у повну залежність від їх імпорту.
68259. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ ЖИТЛО 185 KB
  Чинне цивільне законодавство України передбачає речові права на чуже майно, об’єктом яких може бути житло. Основним серед таких прав є право членів сім’ї власника житла на користування цим житлом, що закріплене в ст. 405 Цивільного кодексу України, і являє собою різновид особистого сервітуту.
68260. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ХУДОЖНІЙ СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ (др. пол. ХІХ - ХХ ст.) 180.5 KB
  Поліспектральність і багатовекторність процесу відродження національної освіти особливо її початкової ланки висуває специфічні вимоги до всебічного розвитку особистості молодшого школяра на засадах орієнтації на унікальність і неповторність кожної дитини.
68261. ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОТЕРМОАКУСТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ДЕФЕКТОСКОПІЇ 2.47 MB
  Мета і задачі дослідження: Розробити теоретичні основи ФТА дефектоскопії шляхом створення математичної моделі яка описує процеси перетворення оптичної енергії в механічну для тришарового пружного пакету до якого прикріплено четвертий пєзопружний шар в стаціонарному режимі...
68262. ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ 466 KB
  Метою дисертаційного дослідження є створення методичних основ побудови інтегрованих систем контролю ефективності використання електричної енергії в суспільному виробництві які ґрунтуються на поєднанні удосконалених методик нормування питомих витрат електроенергії та удосконалених систем...
68263. ОСОБЛИВОСТІ НЕОДНОРІДНИХ СТРУКТУР У ФЕРИТ-ГРАНАТОВИХ ПЛІВКАХ 417 KB
  Спінпереорієнтаційний фазовий перехід першого роду від осьової фази до кутової фази відбувається шляхом зародкоутворення нової фази у доменній межі початкової фази. Особливості СПФП пояснено уявленням про зародок нової фази як про статичний солітон розміри якого зростають зі зміною співвідношення між константами анізотропії.
68264. ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ПЕРІОДИЧНИХ ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (50-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ століття) 218 KB
  Зміст освіти знаходить своє відображення в шкільних підручниках через що вони теж відповідно змінюються. Однією з багатьох проблем які необхідно розвязати педагогічній науці на сучасному етапі є створення якісного шкільного підручника нового типу за змістом функціями принципами структурування змісту тощо.
68265. Алопластика післяопераційних ускладнених вентральних гриж великих розмірів 262.5 KB
  Однією з найбільш дискутабельних і актуальних проблем планової та ургентної хірургії на сьогоднішній день є лікування й реабілітація хворих на післяопераційні вентральні грижі. Зростання захворюваності на післяопераційні вентральні грижі у першу чергу пов’язано із застосуванням традиційних...
68266. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 154 KB
  Захист виборчих прав свобод і законних інтересів забезпечується наявністю регламентованої адміністративної та судової процесуальної форми. Судовий порядок вирішення виборчих спорів забезпечує незалежність та неупередженість прийняття рішень гарантує їх обєктивність.