92967

Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Вменяемое лицо которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий бездействия либо руководить ими подлежит уголовной ответственности.

Русский

2015-08-25

19.43 KB

1 чел.

Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.

Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности. Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.

Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности.

В отличие от физиологического опьянения, патологическое опьянение относится к временным психическим расстройствам и влечет признание невменяемости лица. К признакам, по которым можно определить патологическое опьянение, относятся:

– перенесенные накануне астенические факторы (физическое или психическое переутомление лица);

– возникновение этого состояния после употребления незначительного количества алкоголя;

– наличие психомоторного возбуждения;

– нецеленаправленность действий, их внешняя безмотивность, неадекватность окружающей действительности;

– последующий глубокий сон;

– запамятование и т. д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17278. Базові принципи бухгалтерського обліку 39 KB
  Базові принципи бухгалтерського обліку Слово принцип від лат. рrіпсіріиs основа первоначало вихідне положення будьякої теорії науки що визначає всі наступні положення які випливають з його твердження. На відміну від вихідних положень природничих наук принципи ...
17279. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку 41.5 KB
  Методичні прийоми метод бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік як і кожна наука має свій метод. Слово метод від гр. methodos дослідження означає спосіб дослідження явищ підхід до вивчення явищ планомірний шлях встановлення істини взагалі прийом спосіб дії. У ...
17280. Суть і побудова бухгалтерського балансу 43.5 KB
  Суть і побудова бухгалтерського балансу Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів їх склад і розміщення а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію узагал
17281. Структура балансу 55.5 KB
  Структура балансу Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показан
17282. Вплив господарських операцій на баланс 77.5 KB
  Вплив господарських операцій на баланс Бухгалтерський баланс як відомо відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів підприємства та джерел їх формування на певну дату. Проте у процесі господарської діяльності відбуваються безперервний рух засобів зм...
17283. Порядок читання та аналізу балансу 42.5 KB
  Порядок читання та аналізу балансу Бухгалтерський баланс це не тільки метод узагальнення інформації про стан та склад господарських засобів підприємства і джерел їх формування а й форма фінансової звітності яка містить важливу інформацію про фінансовий стан підпри...
17284. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова 47.5 KB
  Рахунки бухгалтерського обліку їх зміст та будова Зафіксована в первинних документах інформація за технологією облікового процесу підлягає реєстрації та класифікації групуванню з метою її систематизації з тим щоб у кінцевому підсумку стати окремою статтею балансу....
17285. Метод подвійного запису 43.5 KB
  Метод подвійного запису Економічна суть господарської операції полягає в тому що вона викликає подвійні й рівновеликі зміни засобів та джерел їх формування. Двоїстий характер господарської операції зумовлює необхідність відображення її на рахунках методом подвійног...
17286. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозвязок 42 KB
  Синтетичні й аналітичні рахунки їх взаємозв'язок Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки бухгалтерського обліку поділяють на синтетичні і аналітичні. Рахунки бухгалтерського обліку які відкриваються на підставі статей балансу для обліку господ...