92979

Понятие, значение и условия правомерности необходимой обороны. Превышение пределов и его правовая оценка

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Различают два вида необходимой обороны: необходимая оборона не связанная с превышением пределов необходимой обороны; необходимая оборона связанная с превышением пределов необходимой обороны. Условия правомерности защиты при необходимой обороне: 1 целью причинения вреда посягающему со стороны обороняющегося должна быть только защита от посягательства...

Русский

2015-08-25

19.78 KB

0 чел.

Понятие, значение и условия правомерности необходимой обороны. Превышение пределов и его правовая оценка.

Необходимая оборона – это причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Различают два вида необходимой обороны:

– необходимая оборона, не связанная с превышением пределов необходимой обороны;

– необходимая оборона, связанная с превышением пределов необходимой обороны.

Признаки общественно опасного посягательства:

– наличность – существование от момента его осуществления до момента прекращения;

– действительность (реальность) – существование в действительности, а не в воображении лица. Когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо лишь ошибочно предполагает наличие такого посягательства, то это мнимая оборона.

Условия правомерности защиты при необходимой обороне:

1) целью причинения вреда посягающему со стороны обороняющегося должна быть только защита от посягательства;

2) обороняющийся может защищать от посягательства, как свои интересы, так и интересы третьих лиц;

3) вред, причиняемый при необходимой обороне, направлен исключительно на посягающего;

Превышением пределов необходимой обороны признается явное, очевидное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягающему без необходимости умышленно причиняется вред.

Не являются превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения.

Уголовная ответственность наступает только за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного при превышении пределов необходимой обороны.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей обєктів...
65503. Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації української музичної культури Галичини 128 KB
  Мета дослідження систематизувати і дати комплексну оцінку музикознавчої фольклористичної і композиторської спадщини Зиновія Лиська його музичногромадської діяльності в контексті процесів професіоналізації української музичної культури Галичини...
65504. Медико-психологічні реабілітація жінок, які перенесли оперативні втручання на внутрішніх статевих органах 1.53 MB
  За даними літератури міома матки зустрічається у 15-17 жінок старше 30 років при цьому 75 хворих піддаються оперативному лікуванню В. Фактично в даний час гістеректомія найбільш часта операція у жінок репродуктивного віку.
65505. Вдосконалення інтегрованої схеми ресурсозберігаючих технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування 3.88 MB
  При цьому важливу роль відіграють властивості розплаву міді вогневого рафінування які до цього часу недостатньо вивчені. Вирішення важливого науковотехнічного завдання щодо теоретичного обґрунтування вибору раціональних параметрів і вдосконалення технології процесу...
65506. СТИЛІ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОГО МІСТА) 167.5 KB
  Дослідження ролі та місця середнього класу в соціальній структурі суспільства здійснено в наукових роботах зарубіжних вчених Н. Суттєво менш вивченим є становлення середнього класу в процесі трансформації суспільних відносин в пострадянських суспільствах.
65507. КУЛЬТУРНА ЕЛІТА ДОНБАСУ В 1953-1964 РОКАХ 197 KB
  Предметом дослідження є культурна еліта Донбасу конкретно літератори і митці музичнотеатральної та образотворчої сфери її творча діяльність участь у культурному і громадському житті регіону функціонування творчих спілок зусилля держави спрямовані на формування...
65508. ЗВ’ЯЗАНІ ТЕРМОМЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ В АПАРАТАХ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 1.89 MB
  В багатьох конструкціях сучасного хімічного машинобудування застосовуються елементи у вигляді скінченних циліндричних тіл або масивних плит, які за конструктивними або технологічними міркуваннями можуть бути ослаблені отворами.
65509. РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ МАЛОЦИКЛІЧНИХ РЕЖИМІВ ХОЛОДНОЇ ВАЛКОВОЇ ПРОКАТКИ І ПРАВКИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ТЕПЛООБМІННИХ ТРУБ З РЕГЛАМЕНТОВАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 254 KB
  До безшовних теплообмінних труб які отримують на станах типу ХПТ, ставляться підвищені вимоги щодо точності розмірів, якості поверхні, механічних і структурних властивостей металу. Зазвичай, вони виготовляються у багатоциклічних технологічних процесах, які включають прокатку, термічну обробку та правку.