92982

Юридические и фактические ошибки в уголовном праве

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Ошибка представляет собой неправильную оценку лицом совершающим преступление своего поведения фактических обстоятельств содеянного последствий условий противоправности и т. Виды юридической ошибки: 1 ошибка в отношении противоправности деяния выражается в неправильном представлении лица: о преступности своего деяния...

Русский

2015-08-25

20.55 KB

1 чел.

Юридические и фактические ошибки в уголовном праве.

Ошибка представляет собой неправильную оценку лицом, совершающим преступление, своего поведения, фактических обстоятельств содеянного, последствий, условий противоправности и т. д.

Различают два вида ошибок:

– юридические ошибки – это неправильное представление лица о правовой сущности или правовых последствиях совершаемого им деяния;

– фактические ошибки – это неправильная оценка лицом фактических обстоятельств, являющихся объективными признаками деяния, обязательными элементами состава преступления.

Виды юридической ошибки:

1) ошибка в отношении противоправности деяния – выражается в неправильном представлении лица:

– о преступности своего деяния – лицо полагает, что его действия преступны и влекут за собой уголовную ответственность, но УК РФ не предусмотрены;

– непреступности своего деяния – лицо полагает, что совершаемое им деяние не влечет уголовной ответственности, но УК РФ считает такое деяние преступлением;

2) ошибка в квалификации содеянного – лицо заблуждается в уголовно-правовой оценке деяния;

3) ошибка в отношении вида и размера наказания за преступление. Такая ошибка не влияет на ответственность, так как вид и размер наказания находятся за пределами субъективной стороны, не влияет ни на квалификацию, ни на размер и вид определяемого судом наказания.

Виды фактической ошибки:

1)ошибка в объекте – заключается в неправильном представлении лица, совершающего преступление, о содержании объекта посягательства как обязательного элемента составов;

2) ошибка в предмете – заблуждение в отношении свойств и материально выраженных характеристик предмета. Ошибка в предмете, являющемся обязательным элементом состава, влияет на квалификацию содеянного. Ошибка в предмете, являющемся факультативным элементом, на квалификацию не влияет;

3) ошибка в личности потерпевшего – заключается в том, что субъект, желая причинить вред одному лицу, в результате заблуждения причиняет вред другому лицу. Действия в таких случаях квалифицируются как оконченное преступление;

4) ошибка в характере совершаемого действия или бездействия. Такого рода ошибки могут быть двух видов:

– лицо не считает свои действия (бездействие) опасными и влекущими уголовную ответственность, хотя УК РФ они признаются преступлением;

– лицо считает свои действия (бездействие) общественно опасными, но на самом деле они таковыми не являются – ответственность наступает за покушение на преступление;

5) ошибка относительно признаков, характеризующих объективную сторону, – может заключаться в ошибке относительно количественной или качественной характеристики общественно опасных последствий.

Ошибка в качественной характеристике последствий может заключаться:

– в непредвидении вреда, который фактически наступил, – исключается ответственность за умышленное преступление;

– в предвидении вреда, который не наступил, – ответственность может наступить за покушение на преступление (при наличии прямого умысла).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22580. Базальні ганглії 30.5 KB
  Це свідчить про те що функції неостріатума не можна звести лише до регуляції рухів. Та все ж таки базальні ганглії перш за все пов'язані з регуляцією рухової функції організму особливо початку і припинення повільних рухів. Акінезія або дефіцит рухів. Цей симптом виявляється у скованості рухів нерухомій позі та маскоподібному обличчі з немигаючим виразом очей.
22581. Лімбічна система мозку 29 KB
  Найважливішими структурами лімбічної системи є мигдалевидний комплекс МК гіпокамп і прозора перетинка септум . Для лімбічної системи дуже характерні численні нервові ланцюги наприклад коло Папеца які об'єднують у замкнену мережу різні її утвори що полегшує виконання ними складних інтегративних функцій рис. Інтегративні функції лімбічної системи . Вона забезпечується численними зв'язками різних утворів лімбічної системи з іншими відділами мозку.
22582. Принципи організації аналізаторів 20 KB
  топічний кіркові проекції побудовані таким чином що площа цієї проекції пропорційна щільності рецепторів; багаторівневості можливость спеціалізації різних рівнів ЦНС на переробці окремих видів І що забезпечує більш швидке реагування на прості сигнали що аналізуються на проміжних рівнях; багатоканльності.
22583. Механізм збудження рецепторів 24 KB
  до первинночутливих відносяться тканинні рецептори пропріорецептори терморецептори і нюхові клітини. Первинночутливі рецептори є універсальним типом рецепторних елементів у безхребетних. Вторинночутл є зоровий слуховий вестибулярний рецептори.
22584. Принцип кодування інформації в нервовій системі 26 KB
  На рівні рецепторів відбувається важливі етапи переробки інформації: отримання прийом сигналів трансформація цих різнорідних по своїй природі сигналів в єдиний по своїй природі процес нервовий імпульс. Ця автономність дає змогу організму що володіє спеціальними механізмами відбору запамятовування збереження і відтворення інформації знову звертатись до зафіксоваої а памяті інформації відновлювати минулі подіїзовнішнього світу у вигляді нервових імпульсів і знову практично в будь який відрізок часу використати в переробці нову...
22585. Види памяті 32 KB
  Види памяті Пам'ять це здатність нервової системи зберігати у зако дованому вигляді інформацію яка при певних умовах може бути виведена з цієї системи відтворена. За тривалістю збереження інформації розрізняють безпосередній відбиток сенсорної інформації іконічну короткочасну секундигодини і довготривалу дні й роки пам'ять. Крім того у людини виділяють первинну вторинну і третинну пам'ять. Цей вид памяті має різні параметри у кожної людини змінюється протягом життя індивіда і залежить від функціонального стану організму.
22586. Кримінальне покарання. Поняття та ознаки 42.88 KB
  Поняття та ознаки Кримінальне покарання є необхідним засобом охорони держави суспільства і безпеки особи від злочинів. У боротьбі зі злочинністю кримінальне покарання має кілька функцій. Подруге реальне виконання кримінального покарання впровадження конкретних правообмежувальних процедур до винних осіб чинить сильний вплив як на самого винного так і на його оточення.
22587. Права та обовязки батьків і дітей 41.21 KB
  Це визначається на підставі Свідоцтва про шлюб і документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини. Дружина і чоловік мають право подати до державного органу реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка батьком дитини. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини а від батька за заявою матері та батька дитини або за заявою чоловіка який вважає себе батьком дитини або...
22588. Співучасть у злочині 32.16 KB
  Підставою відповідальності тут є той самий склад злочину але вчинюваний у співучасті. Об'єктивні ознаки співучасті виражені у такому формулюванні: злочин вчинений кількома двома або більше суб'єктами злочину спільно. Виконавцем співвиконавцем вважається особа яка безпосередньо або шляхом використання інших осіб що не є суб'єктами злочину вчинила конкретний злочин ч.