92987

Понятие и значение факультативных признаков объективной стороны преступления

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Место совершения преступления это определенная территория пространство на котором произошло преступление. Время совершения преступления это определенный временной промежуток период в течение которого совершается преступление. Отметить что действующий УК РФ редко указывает время как конструктивный признак объективной стороны...

Русский

2015-08-25

20.46 KB

0 чел.

Понятие и значение факультативных признаков объективной стороны преступления.

Место совершения преступления – это определенная территория (пространство) на котором произошло преступление. Уголовно-правовое значение имеет территория государства, на которой было совершено преступление, поскольку от этого зависит вопрос: уголовный закон какого государства должен быть применен к виновному.

Время совершения преступления – это определенный временной промежуток, (период), в течение которого совершается преступление. Отметить, что действующий УК РФ редко указывает время как конструктивный признак объективной стороны, обычно он подразумевается в случаях, когда говорят о преступлениях, совершенных в период отбывания наказания, в период военной службы и т.д.

Обстановка совершения преступления – это определенные условия, ситуация, в которых происходит преступление. Прежде всего, данный признак характеризуется обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание (например, при нарушении условий правомерности необходимой обороны, крайней необходимости и др.). В редких случаях в УК РФ делается указание на обстановку совершения преступления (например, условия публичности при клевете).

Орудия и средства преступления – это предметы, вещества, различного рода приспособления, с помощью которых совершается преступления. К ним относятся: оружие, отмычки, автомобили, документы яды и т.д. Необходимо провести грань между орудием и средством преступления: орудие используется при выполнении объективной стороны преступления (т.е. при непосредственном его совершении), а средство способствует совершению преступления (либо облегчает его совершение).

Наличие упоминания в уголовно-правовой норме орудия или средства совершения преступления говорит о повышенной степени общественной опасности данного деяния, в связи с этим они чаще всего выступают в качестве квалифицирующих признаков (например, разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Не следует смешивать между собой орудия и средства совершения преступления с предметом преступления. Так, при угоне автомобиль является предметом преступления, а при его использовании для транспортировки похищенного имущества – средством совершения преступления.

Способ совершения преступления – приемы и методы, используемые виновным для совершения преступления. Он выступает важным уголовно-правовым признаком объективной стороны преступления, поскольку может содержать в себе один или несколько факультативных признаков (например, общеопасный способ убийства характеризуется сразу несколькими признаками: временем, местом, обстановкой и орудием совершения преступления). Также способ совершения преступления может разграничивать сходные между собой составы преступлений (например, формы хищения: кража и грабеж).

Таким образом, значение факультативных признаков объективной стороны преступления состоит в том, что они могут выступать в качестве:

> обязательных признаков состава конкретного преступления;

> квалифицирующих признаков состава преступления;

> смягчающих либо отягчающих обстоятельств, учитываемых при назначении наказания.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68232. Методи та засоби персоніфікації інформаційного наповнення у глобальній системі World Wide Web 1.67 MB
  Позиціонування ІН цей напрям охоплює дослідження пов’язані з визначенням формуванням та підвищенням ефективності позиції ІН вебсайтів окремих вебсторінок та дописів користувачів WWW І. Пояснюється це тим що вкрай необхідно поліпшити якість величезних обсягів користувацького інформаційного...
68233. ЗНАЧЕННЯ ЕРИТРОПОЕТИНУ В РОЗВИТКУ АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ ПРИ ГОСТРІЙ МІЄЛОЇДНІЙ ЛЕЙКЕМІЇ 224 KB
  У хворих на гостру мієлоїдну лейкемію (ГМЛ) анемія розвивається у патогенезі самого захворювання та прогресує в процесі цитостатичної терапії. Уже в дебюті захворювання анемічний синдром викликає численні патологічні ефекти, асоціюється з погіршенням якості життя, зниженням професійної...
68234. УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМИ МАРКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 460 KB
  В умовах постійних змін і невизначеності торгова марка як і будь-який інший елемент системи маркетингу потребує цілеспрямованого управління метою якого є отримання стійких конкурентних переваг підтримка та збільшення кількості споживачів лояльних до торгової марки підприємства.
68235. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 325 KB
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень та розробка науково-методичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі.
68236. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ У ХВОРИХ ІЗ ХЛАМІДІЙНОЮ ТА ГЕРПЕСВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ 191.5 KB
  Незважаючи на досягнуті в останні десятиріччя успіхи в профілактиці та лікуванні ішемічної хвороби серця (ІХС), вона до цього часу є однією з актуальніших проблем сучасної кардіології. Це пов'язано із великою поширеністю серед осіб працездатного віку та розвитком ускладнень...
68237. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ СОЇ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 1.21 MB
  Такого природного сполучення білка жиру вуглеводів мінеральних солей і вітамінів як у насінні сої в інших продуктах рослинного і тваринного походження не зустрічається. Зростаючий попит на цю сільськогосподарську культуру набув планетарного значення що обумовлює формування...
68238. Пoлiтична та екoнoмiчна iнтеграцiя Угoрщини дo ЄС (1989-2004 рр.) 164.5 KB
  Oтже актуальнiсть вивчення oбранoї прoблеми oбумoвлена пoперше важливiстю iнтеграцiйних прoцесiв в iстoричнoму рoзвитку пoдруге пoяснюється глoбалiзацiєю яка диктує неoбхiднiсть пoшуку iнтеграцiйних стратегiй для...
68239. Організація виробничо-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств 269.5 KB
  У сучасних умовах господарювання серед низки проблем з якими зіштовхуються сільськогосподарські підприємства вагоме місце займає питання збуту власної продукції. Ще на стадії виробництва кожен товаровиробник визначає кількість та асортимент товарної продукції усвідомлює що вироблений товар повинен...
68240. AДМIНIСТРAТИВНO-ПРAВOВИЙ СТAТУС ДЕРЖAВНOЇ ПOДAТКOВOЇ СЛУЖБИ УКРAЇНИ 240.5 KB
  Aктуaльнiсть теми дoслiдження oбумoвленa нaукoвo-теoретичнoю тa прaктичнoю знaчимoстю питaнь, пoв’язaних з фoрмувaнням ефективнoї системи спрaвляння пoдaткiв, збoрiв тa iнших oбoв’язкoвих плaтежiв в Укрaїнi. Прoвiдними нaпрямкaми діяльності держави для здiйснення мaсштaбних якiсних перетвoрень...