93099

Гиполипидемические средства

Доклад

Химия и фармакология

Гиполипидемические средства: а средства преимущественно снижающие уровень холестерина: ингибиторы всасывания холестерина: анионообменные смолы или секвестранты желчных кислот холестирамин колестипол; ингибиторы синтеза холестерина: статиныили ингибиторы редуктазыгидроксиметилглутарового кофермента...

Русский

2015-08-26

55.22 KB

1 чел.

Гиполипидемические средства

. Классификация:

1) Гиполипидемические средства:

а) средства, преимущественно снижающие уровень холестерина:

  1.  ингибиторы всасывания холестерина: анионообменные смолы или секвестранты желчных кислот (холестирамин, колестипол);
  2.  ингибиторы синтеза холестерина: статиныили ингибиторы редуктазыгидроксиметил-глутарового кофермента А– ГМГ-КоA-редуктазы – (ловастатин, симвастатин, флувастатин и др. ), бигуаниды, пробукол;
  3.  вещества, способствующие выведению холестерина: линетол, липостабил, полиспонин;

б) средства, преимущественно снижающие уровень триглицеридов: фибраты (безафибрат, гемфиброзол, фенофибрат и др. ), никотиновая кислота, эндурацин

Механизм действия: холестирамин является анионообменной смолой, и, поступая в кишечник, связывает желчные кислоты и выводит их, что ведет к уменьшению всасывания холестерина. Из ловастатина образуется метаболит, ингибирующий синтез холестерина в организме. Липостабил содержит ненасыщенные ЖК, вит. В1, АМФ, никотиновую к-ту.

Побочные эффекты: диспепсия, повышенное газообразование, нарушает всасывание жирорастворимых витаминов. Ловастатин может вызвать мышечные боли, миопатии.

Показания: нарушение липидного обмена (атеросклероз и т. п. ).

Противопоказания: не принимать холестирамин при обструкции желчевыводящих путей, а также вместе с другими препаратами (т. к. обладает адсорбирующим действием). Ловастатинпротивопоказан при беременности и заболеваниях печени.

90. Средства неотложной помощи при гипертоническом кризе, острой сосудистой и сердечной недостаточности.

91. Гормональные препараты. Классификация. Виды гормонотерапии. Примеры.

92. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза. Общая характеристика. Показания к назначению.

93. Препараты гормонов щитовидной железы. Антитиреоидные средства. Механизмы действия. Нежелательные эффекты. Применение.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48098. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СПЕЦИФІЧНА СФЕРА ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.97 MB
  Сутність категорій âуправлінняâ та âменеджментâ. Менеджмент як система наукових знань та мистецтво управління. КЛЮЧОВІ СЛОВА: менеджмент управління менеджер організація об'єкт менеджменту суб'єкт менеджменту.
48099. НТФ Комерційний відділ. Опорний конспект лекцій 508.5 KB
  В залежності від обיєкта рекламування розрізняють два види реклами: реклама товару товарна реклама; реклама з метою створення іміджу престижу фірми престижна реклама. Товарна реклама здійснює пропаганду товару інформує покупця про переваги і якості товару. Товарна Престижна Переконуюча Заохочує покупця віддати переваги саме цьому товару. Змінює сприйняття споживачем властивостей товару.
48100. Регіональна економіка 350.5 KB
  В основі вивчення регіональної економіки є дослідження розвитку продуктивних сил що являє собою розподіл за територією трудових ресурсів і засобів виробництва всіх основних компонентів соціальноекономічних відносин. Оскільки РПС розглядається як динамічний стан процесу їх розвитку у просторі і в часі форми зосередження виробничої діяльності постійно змінюються. В процесі вивчення регіонального розвитку визначаються комплексні завдання цієї науки а саме: вивчення ТПП регіонів і їх спеціалізації; вдосконалення внутрішньорегіональних та...
48101. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.01 MB
  З огляду на це найманого менеджера підприємства іноді розглядають як фінансового посередника. Найбільший вплив на вибір типу фінансової політики підприємства здійснює саме субєктивний фактор тип фінансового менеджера. Унітарне підприємство створюється одним засновником який виділяє необхідне для того майно формує відповідно до закону статутний фонд не поділений на частки паї затверджує статут розподіляє доходи безпосередньо або через керівника який ним призначається керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах...
48102. Техноекологія. Опорний конспект лекцій 368.5 KB
  Контроль забруднення довкілля. Якість вимірювань складу та властивостей об'єктів довкілля та джерел їх забруднення В. Отже антропогенне забруднення атмосфери спричиняється насамперед роботою промислових сільськогосподарських підприємств а також підприємств енергетики автотранспорту тощо що може призвести до таких негативних наслідків: перевищення гранично допустимих концентрацій ГДК багатьох токсичних речовин у містах і населених пунктах; утворення смогу і кислотних дощів; поява парникового ефекту підвищення середньої...
48103. Мікроекономіки. Конспект лекцій 3.63 MB
  Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника 85 Тема 8. Витрати виробництва 96 Тема 9. Ринок факторів виробництва 155 Тема 13. Він також вважав що багатство створюється в процесі виробництва а розподіл праці конкуренція продуктивність праці ринок підвищують ефективність виробництва.
48104. СУТЬ БІРЖІ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА 383.5 KB
  СУТЬ БІРЖІ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА Роль та місце біржі в економіці Суть біржі та її економічна природа Функції та характерні ознаки біржової торгівлі Види бірж 1. Роль та місце біржі в економіці Етимологiчно поняття бiржа походить вiд грецького слова âbyrzâ що в перекладі означає сýма гаманець. Три основних значення біржі: обєднання комерційних посередників Місце торгівлі; гуртовий ринок. Суть біржі та її економічна природа Біржа це постійно діючий ринок масових замінних цінностей який функціонує за визначеними...
48105. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 712 KB
  Латигіна доцент кандидат політичних наук Навчальнометодичне видання Історія України Опорний конспект лекцій Запропонований студентам Київського національного торговельноекономічного університету опорний конспект лекцій з курсу Історія України розроблено відповідно до його програми.Стародавня історія України.
48106. Психологія і педагогіка як наука про людину, її світ і діяльність 1.03 MB
  Педагогіка як наука про навчання і виховання людини. Психологія як наука про людину її світ і діяльність Психологія наука і система знань про закономірності механізми психічні факти і явища в житті людини. Протиріччя внутрішнього і зовнішнього в психіці людини розв'язуються через рухи дії і вчинки що виражають ставлення людини до інших людей природи й суспільства. Зміст і динамічну характеристику стосунків людини слід шукати в її мотивах потребах меті якої вона прагне а також у властивостях темпераменту характеру і здібностях.