93185

The system of English phonemes

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

In all languages speech sounds are traditionally divided into two main types – vowels and consonants. From the articulatory point of view vowels are speech sounds based on voice which is modified in the supralaringeal cavities. The articulatory boundary between vowels and consonants is not well marked.

Английский

2015-08-28

15.3 KB

14 чел.

The system of English phonemes

The phoneme is a minimal abstract linguistic unit realized in speech in the form of speech sounds opposable to other phonemes of the same language to distinguish the meaning of morphemes and words.

In all languages speech sounds are traditionally divided into two main types – vowels and consonants. From the articulatory point of view vowels are speech sounds based on voice which is modified in the supralaringeal cavities. There is no obstruction in their articulation. Consonants are speech sounds in the articulation of which there is an obstruction, the removal of which causes noise, plosion or friction. The articulatory boundary between vowels and consonants is not well- marked. There exist speech sounds that occupy an intermediate position between vowels and consonants. These are sonorants [m,n,ŋ,l,w,r,]. The wide passage for the stream of air in the articulation of sonorants means that the oral and nasal cavities are active.

In the English consonant system there are 24 consonants. The quality of the consonants depends on several aspects: 1. the work of the vocal cords; 2. what cavity is used as a resonator; 3. the force of the articulation and some other factors. There are four principles of consonant classification: 1. the type of obstruction and the manner of production of noise. We distinguish 2 classes of consonants: a) occlusive, in the production of which a complete obstruction is formed [t, b,g]; b) constrictive, in the production of which an incomplete obstruction is formed.[s,z,Ʒ] Each of the two classes is subdivided into noise consonants and sonorants. Noise consonants are divided into plosives (or stops) and affricates and constrictive sounds. Sonorants are divided into occlusive and constrictive sounds. Constrictive sonorants may be medial [n] and lateral [l]. 2.Another principle is the place of articulation. Consonants are classed into 1) labial, 2) lingual, 3) glottal. The first class is subdivided into a) bilabial [p]; b) labio- dental [v]; the second class is subdivided into: a) fore lingual or apical, articulated with the tip of the tongue [l, t, n, d], b) mediolingual [j], c)back lingual [k, g,], d) pharingal [h]. 3.The next principle is the presence or absence of voice which depends on the work of the vocal cords. All voiced consonants are weak (lenis) and all voiceless consonants are strong (fortis). 4. The next principle is the position of the soft palate. According to this, English consonants can be oral and nasal.(m,n,n).

In the English vowel system there are 12 vowel monophthongs and 8 or 9 diphthongs. The quality of a vowel depends, first of all, on its stability, on the tongue position, lip position, character of the vowel end, length, tenseness. According to this principle English vowels are subdivided into monophthongs, diphthongs, diphthongoids.[ i: ], [ u: ]. According to the position of the tongue vowels are classed from vertical and horizontal planes. From the horizontal plane vowels are divided into : 1. front; 2. front-retracted ; 3.central ; 4. back ; 5. back-advanced. From the vertical plane English vowels are divided into: 1. close; 2. mid; 3. open. Each class has wide and narrow variations. According to the lip rounding vowels have 3 positions: spread, neutral, rounded. According to the length English vowels are traditionally divided into short and long vowels, it is a historical phenomenon. Besides, there exists the positional length of vowels, depending on the position of a vowel in a word. The next point is checkness. All English short vowels are checked when stressed. The degree of checkness depends on the following consonant. All long vowels are free. From the point of view of tenseness all historically long vowels are tense, while short vowels are lax.

The phonemic status of English diphthongs is still a question of discussion. Diphthongs are complex units of the two elements which are closely blended together. They are syllabically indivisible, the length of diphthongs is the same as that of English long vowels. There are 8 English diphthongs: close |ie|, |ue|; mid |ou|, |ei|; open |ea|, |oi|, |ai|, |au|. They are characterized according to the tongue position and the position of the lips.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23028. Задачі ідентифікації динаміки систем з розподіленими параметрами 276.5 KB
  Псевдоінверсні методи [2227] обернення алгебраїчних інтегральних та функціональних перетворень дозволяють виконати таку заміну побудувати моделюючі функції в неперервному або дискретному вигляді тільки при відомій функції матриці Гріна в необмеженій просторовочасовій області. Викладена ж в лекції 2 методика побудови функції дозволяє виконати це для систем динаміка яких описана вже диференціальним рівнянням вигляду 1.7 зведеться до знаходження перетворюючої функції функції Гріна в нашому розумінні такої що 15.4 побудови...
23029. Задачі ідентифікації лінійних алгебраїчних, інтегральних та функціональних перетворень 487 KB
  Постановка та план розв’язання задачі. Далі розв’язки ідентифікаційних задач 16.3 отримаємо із розв’язку допоміжних задач 16. Розглянемо розв’язок задачі 16.
23030. Проблеми моделювання динаміки систем з розподіленими параметрами 1.64 MB
  4 і модель ця адекватно описує динаміку фізикотехнічного об’єкту процесу то можна ставити і розв’язувати: Прямі задачі динаміки – визначення векторфункції стану ys при заданих зовнішньодинамічних факторах ; Обернені задачі динаміки визначення векторфункцій які б згідно певного критерію дозволяли отримувати задану картину змін векторфункції ys або наближатися до неї.4 побудовані апробовані практикою а відповідні математичні теорії дозволяють розв’язувати як прямі так і обернені задачі динаміки таких систем....
23031. Побудова матричної функції Гріна та інтегральної моделі динаміки систем з розподіленими параметрами в необмеженій просторово-часовій області 249.5 KB
  Функція Гріна динаміки систем з розподіленими параметрами в необмежених просторовочасових областях.10 а також з того що шукана матрична функція Gss' є розв’язком рівняння 1.1 де визначені вище матричні диференціальні оператори та матрична функція одиничного джерела. А це означає що матрична функція відповідає фізичному змісту задачі а розв’язок її дійсно представляється співвідношенням 1.
23032. Дискретний варіант побудови та дослідження загального розв’язку задачі моделювання динаміки систем з розподіленими параметрами 586 KB
  Псевдообернені матриці та проблеми побудови загального розв’язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь. З цією метою виділимо в матриці C r лінійно незалежних стовпців. Враховуючи що всякий стовпець матриці C може бути розкладений за системою векторів як за базисом матрицю C подамо у вигляді де вектор коефіцієнтів розкладу стовпця матриці С за базисом .10 ранг основної матриці дорівнює рангу розширеної.
23033. Моделювання дискретизованих початково-крайових 244 KB
  Постановка задачі та проблеми її розв’язання.4 в розв’язку 1.23 вектора векторфункції та матричної функції проблему розв’язання задачі 4.6 в залежності від співвідношень між та може мати точний розв’язок або визначене згідно 4.
23034. Моделювання неперервної початково-крайової задачі динаміки систем з розподіленими параметрами 355.5 KB
  Моделювання неперервної початковокрайової задачі динаміки систем з розподіленими параметрами 5. Постановка задачі та проблеми її розв’язання. Розглянутий вище варіант постановки та розв’язання проблеми моделювання початковокрайової задачі динаміки системи 1.5 Для того щоб методику розв’язання дискретизованої задачі моделювання динаміки розглядуваної системи розвинуту в рамках лекції 3 успішно узагальнену далі лекція 4 на задачі моделювання дискретизованих початковокрайових умов неперервними функціями та поширити на задачу 5.
23035. Моделювання динамічних систем з розподіленими параметрами при наявності спостережень за ними 563 KB
  Відомі функції невідомі 6. Відомі функції невідомі 6. Відомі функції невідомі 6. Відомі функції невідомі 6.
23036. Задачі оптимізації структури лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами 289.5 KB
  Задачі оптимізації структури лінійних динамічних систем з розподіленими параметрами 7. Розглянуті вище задачі моделювання початковокрайових умов див. Розглянемо варіант розв’язання задачі моделювання коли розв’язок її знаходиться шляхом обернення системи інтегральних рівнянь 7.14 помилки розв’язання задачі моделювання 7.