93188

Zawieranie umów społecznych w przedszkolu

Доклад

Педагогика и дидактика

Umowy usprawniają proces edukacji — dzieci szybciej opanowują pewną wiedzę, umiejętności, lepiej rozwiązują zadania, zgodniej funkcjonują zwłaszcza w kontaktach z rówieśnikami. Dzieje się tak, bowiem dzieci aktywnie uczestniczą w ustalaniu liczby zadań, wyborze ofert z szerszej listy propozycji, przez co przyjmują owe zadania jako...

Другие языки

2015-08-28

16 KB

0 чел.

Zawieranie umów społecznych w przedszkolu:

• Umowy usprawniają proces edukacji — dzieci szybciej opanowują pewną wiedzę, umiejętności, lepiej rozwiązują zadania, zgodniej funkcjonują zwłaszcza w kontaktach z rówieśnikami. Dzieje się tak, bowiem dzieci aktywnie uczestniczą w ustalaniu liczby zadań, wyborze ofert z szerszej listy propozycji, przez co przyjmują owe zadania jako własne i wykonują je chętniej;

• Umowy optymalizują działania nauczycieli, ułatwiają im pracę, bowiem zdaniem wielu badanych, dzięki umowom łatwiej jest zdyscyplinować grupę, zmotywować ją do pracy, zadbać o bezpieczeństwo dzieci, które starając się wypełnić zawartą umowę samodzielnie pilnują swego i rówieśników zachowania;

• Umowy optymalizują działania nauczycieli, ułatwiają im pracę, bowiem zdaniem wielu badanych, dzięki umowom łatwiej jest zdyscyplinować grupę, zmotywować ją do pracy, zadbać o bezpieczeństwo dzieci, które starając się wypełnić zawartą umowę samodzielnie pilnują swego i rówieśników zachowania;

• Umowy, według badanych nauczycieli, wspierają dzieci w nabywaniu licznych, społecznie cennych umiejętności, kompetencji, takich jak: odpowiedzialność, obowiązkowość, zdolność do respektowania reguł i współdziałania. Umowy uczą także tego wszystkiego co stanowi ich istotę — zawierane są na drodze negocjacji — zatem uczą negocjacji, oparte są na kompromisie, zatem uczą ustępowania, dyskutowania, zawierania kompromisów czyli dążenia do porozumienia;

• Umowa uczy dzieci funkcjonowania w świecie, w którym zderzają się obszar wolności jednostki z jej światem powinności i odpowiedzialności. Umowa uczy funkcjonowania dziecka w sytuacjach wolnościowych, ale także wyraźnie wskazuje granice tej wolności, nakreślone przez system norm i zasad społecznych;

• Dzięki umowom dzieci uczą się zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, nie ma bowiem wspólnej zabawy bez wprowadzenia pewnych ustaleń, podziału ról, określenia miejsca, czasu, przebiegu zabawy. „Każda zabawa musi być bowiem poprzedzona wypowiedziami tworzącymi określone stosunki między jej uczestnikamP".

Umowa jest zatem narzędziem, które odpowiednio, racjonalnie stosowane stanowi środek do budowania pozytywnych, pokojowych relacji początkowo w układzie dorosły — dziecko, a stopniowo szerzej — w grupie przedszkolnej, a uwewnętrznione normy i zasady w przyszłości mogą stanowić szansę i dążenie do budowania pokojowych relacji w społeczeństwie.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73239. Коррекция страхов у детей дошкольного возраста 217.5 KB
  Страхи, эмоциональные нарушения поддаются коррекции и без последствий проходят у детей до десяти лет. Поэтому чрезвычайно важно своевременно обращаться к специалисту, принять меры по преодолению фобий у ребёнка.
73240. Объяснение основного психического эффекта 273.44 KB
  Автор пропагандирует материал этой статьи для преподавания в школах. Как можно видеть, тут нет ничего сложного, особенно если сравнить с материалом по химии или молекулярной генетике, какой уже преподаётся. Нельзя не понимать, чем дух отличается от тела; учить этому надо начинать ещё в школе. Те, кто согласен с этим мнением – поддержите инициативу автора.
73241. Коррекция гиперактивного поведения детей младшего школьного возраста (с синдромом дефицита внимания) 430.5 KB
  Раскрыть проблемы гиперактивного поведения младших школьников в исследованиях отечественных и западных психологов; осуществить выбор методов коррекции гиперактивного поведения младших школьников с синдромом дефицита внимания; провести эмпирическое исследование по коррекции гиперактивного поведения младших школьников с синдромом дефицита внимания и проанализировать его результаты.
73242. Управління зовнішньоекономічноюю діяльністю ПАТ «ПБК «Радомишль» 647 KB
  Визначити суть та зміст управління зовнішньоекономічною діяльністю; охарактеризувати елементи управління зовнішньоекономічною діяльністю; розглянути показники ефективності управління зовнішньоекономічної діяльності; висвітлити загальну характеристику підприємства; провести діагностику фінансово-господарської діяльності підприємства; оцінити рівень управління ЗЕД підприємства...
73243. Українська держава як суб’єкт міжнародних відносин та напрямки її зовнішньоекономічної політики 994.5 KB
  Аналіз міжнародних економічних відносин України з Бельгією Грузією та Казахстаном дозволить дізнатися про співпрацю та динаміку її змін нашої держави з даними країнами на протязі 2007-2011 років. Метою курсової роботи є визначення сучасного стану та питомої ваги зовнішньоекономічних звязків що впливають на міжнародні економічні відносини України з Бельгією Грузією та Казахстаном а також пошук шляхів для економічної інтеграції з даними країнами. Завданнями даної роботи є: проведення діагностики економічної ситуації у обраних...
73244. Амортизационная политика предприятия и оценка ее эффективности 83 KB
  Амортизационная политика является составной частью общей научно –технической политики государства. Устанавливая норму амортизации, порядок ее начисления и использования, государство регулирует темпы и характер воспроизводства в отраслях, а именно через норму амортизации задается скорость обесценивания, а через ее –скорость обновления производственных фондов.
73245. Розумове виховання молодших школярів у навчальному процесі 144 KB
  Розумове виховання потрібне людині не тільки для праці, а й для повноти духовного життя. Уміти творчо мислити і бути розумною повинна бути кожна людина, бо розум конче необхідний в усіх сферах людського життя. Тому справжнє розумове виховання орієнтує людину на життя в усіх його складностях.
73246. Опыт издания журнала «Мир Фантастики» 115 KB
  Журналы о фантастике и фэнтези не эксклюзивная русская находка. Первые журналы с подобной тематикой появились ещё до второй мировой войны, на пике интереса к техническим достижениям, казавшимися простым обывателям, чем-то сверхъестественным. Но в России на постоянной основе не один из подобных журналов до конца прошлого века не издавался.
73247. Композиционная структура сценария 124.2 KB
  В практике досуговых программ, представлений существует такое понятие, как «ход». Его называют иногда драматургическим, режиссерским, сценарным или авторско-режиссерским.