93188

Zawieranie umów społecznych w przedszkolu

Доклад

Педагогика и дидактика

Umowy usprawniają proces edukacji — dzieci szybciej opanowują pewną wiedzę, umiejętności, lepiej rozwiązują zadania, zgodniej funkcjonują zwłaszcza w kontaktach z rówieśnikami. Dzieje się tak, bowiem dzieci aktywnie uczestniczą w ustalaniu liczby zadań, wyborze ofert z szerszej listy propozycji, przez co przyjmują owe zadania jako...

Другие языки

2015-08-28

16 KB

0 чел.

Zawieranie umów społecznych w przedszkolu:

• Umowy usprawniają proces edukacji — dzieci szybciej opanowują pewną wiedzę, umiejętności, lepiej rozwiązują zadania, zgodniej funkcjonują zwłaszcza w kontaktach z rówieśnikami. Dzieje się tak, bowiem dzieci aktywnie uczestniczą w ustalaniu liczby zadań, wyborze ofert z szerszej listy propozycji, przez co przyjmują owe zadania jako własne i wykonują je chętniej;

• Umowy optymalizują działania nauczycieli, ułatwiają im pracę, bowiem zdaniem wielu badanych, dzięki umowom łatwiej jest zdyscyplinować grupę, zmotywować ją do pracy, zadbać o bezpieczeństwo dzieci, które starając się wypełnić zawartą umowę samodzielnie pilnują swego i rówieśników zachowania;

• Umowy optymalizują działania nauczycieli, ułatwiają im pracę, bowiem zdaniem wielu badanych, dzięki umowom łatwiej jest zdyscyplinować grupę, zmotywować ją do pracy, zadbać o bezpieczeństwo dzieci, które starając się wypełnić zawartą umowę samodzielnie pilnują swego i rówieśników zachowania;

• Umowy, według badanych nauczycieli, wspierają dzieci w nabywaniu licznych, społecznie cennych umiejętności, kompetencji, takich jak: odpowiedzialność, obowiązkowość, zdolność do respektowania reguł i współdziałania. Umowy uczą także tego wszystkiego co stanowi ich istotę — zawierane są na drodze negocjacji — zatem uczą negocjacji, oparte są na kompromisie, zatem uczą ustępowania, dyskutowania, zawierania kompromisów czyli dążenia do porozumienia;

• Umowa uczy dzieci funkcjonowania w świecie, w którym zderzają się obszar wolności jednostki z jej światem powinności i odpowiedzialności. Umowa uczy funkcjonowania dziecka w sytuacjach wolnościowych, ale także wyraźnie wskazuje granice tej wolności, nakreślone przez system norm i zasad społecznych;

• Dzięki umowom dzieci uczą się zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, nie ma bowiem wspólnej zabawy bez wprowadzenia pewnych ustaleń, podziału ról, określenia miejsca, czasu, przebiegu zabawy. „Każda zabawa musi być bowiem poprzedzona wypowiedziami tworzącymi określone stosunki między jej uczestnikamP".

Umowa jest zatem narzędziem, które odpowiednio, racjonalnie stosowane stanowi środek do budowania pozytywnych, pokojowych relacji początkowo w układzie dorosły — dziecko, a stopniowo szerzej — w grupie przedszkolnej, a uwewnętrznione normy i zasady w przyszłości mogą stanowić szansę i dążenie do budowania pokojowych relacji w społeczeństwie.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38454. Проект промышленнго двухэтажного здания с сеткой колон 5 на 11 231.6 KB
  Арии де Вриис превратился в эксклюзивного агента по продаже оборудования в Голландии. В Словакии строится завод Rdemeker Голландские специалисты проводят курсы обучения местных работников чтобы качество производимого оборудования было одинаковым вне зависимости от того где оно сделано – в Голландии или в Словакии. 95 оборудования Rdemeker сегодня идет на экспорт.; гидротермическая обработка тестовых заготовок и выпечка хлеба; охлаждение отбраковка и хранение хлеба и упаковка Таблица 1 Состав оборудования для производственно...
38455. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы для специальности «Менеджмент организации» 1.13 MB
  65 Менеджмент организации Пермь 2012 Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы для специальности Менеджмент организации Сост.65 Менеджмент организации и разработаны в помощь студентувыпускнику для подготовки выполнения и оформления выпускной квалификационной работы и знакомят с порядком защиты требованиями и правилами оформления необходимых документов. Цель и задачи выпускной квалификационной работы [3] 2.
38459. Построение оптимальной системы безопасности в гостинице 341.5 KB
  Обязанности участников туристского процесса в том числе и по обеспечению безопасности изложены в принятом ВТО в 1999 году Глобальном этическом кодексе туризма. Цель настоящей выпускной квалификационной работы – построить оптимальную систему безопасности в гостинице. Объектом исследования выступает безопасность в Ресторанногостиничном комплексе высокого уровня Маякоvsкий Предметом исследования является работа службы безопасности Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие задачи: рассмотреть основные аспекты...
38460. Разработка системы управления содержимым сайта 658.9 KB
  Организация системы управления содержимым сайта, позволяющая работать с ней людям, не знакомым ни с языком разметки гипертекста, ни с языком программирования. В этом случае можно самостоятельно оперативно вносить изменения на сайт, либо возложить эти обязанности на секретаря.
38461. Осмысление христианской культуры в творчестве философа И.А.Ильина 457.5 KB
  Иван Александрович Ильин – религиозный мыслитель, ученый-правовед, культуролог, оратор, публицист и литературный критик, исключительный эстет и знаток родного языка. Его наследие включает более ста публикаций и тридцати книг по философии, религии, культуре, литературе, проблемам государства и права. Его творчество мощно и многогранно, а стиль мышления широк, образен, поэтичен и, в то же время, не лишен черт скрупулезности и точности академического философствования.