93188

Zawieranie umów społecznych w przedszkolu

Доклад

Педагогика и дидактика

Umowy usprawniają proces edukacji — dzieci szybciej opanowują pewną wiedzę, umiejętności, lepiej rozwiązują zadania, zgodniej funkcjonują zwłaszcza w kontaktach z rówieśnikami. Dzieje się tak, bowiem dzieci aktywnie uczestniczą w ustalaniu liczby zadań, wyborze ofert z szerszej listy propozycji, przez co przyjmują owe zadania jako...

Другие языки

2015-08-28

16 KB

0 чел.

Zawieranie umów społecznych w przedszkolu:

• Umowy usprawniają proces edukacji — dzieci szybciej opanowują pewną wiedzę, umiejętności, lepiej rozwiązują zadania, zgodniej funkcjonują zwłaszcza w kontaktach z rówieśnikami. Dzieje się tak, bowiem dzieci aktywnie uczestniczą w ustalaniu liczby zadań, wyborze ofert z szerszej listy propozycji, przez co przyjmują owe zadania jako własne i wykonują je chętniej;

• Umowy optymalizują działania nauczycieli, ułatwiają im pracę, bowiem zdaniem wielu badanych, dzięki umowom łatwiej jest zdyscyplinować grupę, zmotywować ją do pracy, zadbać o bezpieczeństwo dzieci, które starając się wypełnić zawartą umowę samodzielnie pilnują swego i rówieśników zachowania;

• Umowy optymalizują działania nauczycieli, ułatwiają im pracę, bowiem zdaniem wielu badanych, dzięki umowom łatwiej jest zdyscyplinować grupę, zmotywować ją do pracy, zadbać o bezpieczeństwo dzieci, które starając się wypełnić zawartą umowę samodzielnie pilnują swego i rówieśników zachowania;

• Umowy, według badanych nauczycieli, wspierają dzieci w nabywaniu licznych, społecznie cennych umiejętności, kompetencji, takich jak: odpowiedzialność, obowiązkowość, zdolność do respektowania reguł i współdziałania. Umowy uczą także tego wszystkiego co stanowi ich istotę — zawierane są na drodze negocjacji — zatem uczą negocjacji, oparte są na kompromisie, zatem uczą ustępowania, dyskutowania, zawierania kompromisów czyli dążenia do porozumienia;

• Umowa uczy dzieci funkcjonowania w świecie, w którym zderzają się obszar wolności jednostki z jej światem powinności i odpowiedzialności. Umowa uczy funkcjonowania dziecka w sytuacjach wolnościowych, ale także wyraźnie wskazuje granice tej wolności, nakreślone przez system norm i zasad społecznych;

• Dzięki umowom dzieci uczą się zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, nie ma bowiem wspólnej zabawy bez wprowadzenia pewnych ustaleń, podziału ról, określenia miejsca, czasu, przebiegu zabawy. „Każda zabawa musi być bowiem poprzedzona wypowiedziami tworzącymi określone stosunki między jej uczestnikamP".

Umowa jest zatem narzędziem, które odpowiednio, racjonalnie stosowane stanowi środek do budowania pozytywnych, pokojowych relacji początkowo w układzie dorosły — dziecko, a stopniowo szerzej — w grupie przedszkolnej, a uwewnętrznione normy i zasady w przyszłości mogą stanowić szansę i dążenie do budowania pokojowych relacji w społeczeństwie.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39816. Нелинейные системы 71.5 KB
  Существует 2 группы НС: системы которые разрабатывались как линейные но изза несовершенства изготовления некоторых элементов или в процессе эксплуатации за счет износа элементы носят существенно нелинейный характер например появление нечувствительности. Идеальное поляризованное реле с зоной нечувствительности: [аа] зона нечувствительности Идеальное реле Нечувствительность [аа] зона нечувствительности Ограничение насыщение Ограничениенечувствительность Нессиметрия Реле идеальное поляризованное с петлей...
39817. Импульсные и цифровые автоматические системы управления 51.5 KB
  К импульсным АСУ относятся системы в состав которых входит хотя бы один элемент дискретного действия преобразующий непрерывный сигнал в последовательность импульсов или в ряд квантованных сигналов. Функциональную схему импульсной системы можно представить состоящей из дискретного элемента и непрерывной части НЧ. непрерывные системы дискретные системы xt непрерывная величина x k величина определена в отдельные промежутки времени производная от непрерывной величины  x k=x kx k1 разность первого порядка вторая...
39818. Развитие автоматизации судов 194.5 KB
  характеризуется внедрением автоматических систем управления регулирования контроля и защиты в объёме. На следующем этапе разрабатываются автоматические системы регулирования и дистанционного управления функционально связанными установками: котельной паротурбинной дизельэнергетической электроэнергетической. Автоматика первого поколения позволила решить главные задачи: повысить маневренность стабильность работы и экономичность судовых машин и систем освободить людей от утомительной обязанности ручной регулировки и управления. Резко...
39819. Классификация систем автоматического регулирования 381.5 KB
  Системы автоматического регулирования нашли широкое применение в многочисленных технологических процессах различных отраслей народного хозяйства. Следящие системы когда изменение выходного параметра Yt происходит по заранее неизвестному закону изменения задающего воздействия Xt. Во время работы системы регулируемая величина Yt должна изменяться в полном соответствии с задающим воздействием т. К таким системам относятся системы автоматического сопровождения цели например телескоп следит за движением небесного тела системы...
39820. Анализ автоматических систем регулирования 362 KB
  Теория автоматического управления делится на: анализ АСР известны параметры блоков их характеристики при этом необходимо определить поведение системы качество регулирования. синтез АСР заключается в нахождении параметров блоков АСР регулятора при заданных показателях качества. АСР могут находиться в двух режимах: Статический все воздействия внутренние и внешние постоянны во времени реальные АСР практически редко находятся в статическом режиме. Для упрощения расчётов АСР проводят линеаризацию ведь как правило поведение...
39821. Разработка проекта комплексного дизайн-графического обеспечения рекламной кампании Уфимского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова в области образовательных услуг 67.17 KB
  Краткая история графического дизайна. Теоретическая значимость: в теоретической части дан подробный анализ истории зарождения графического дизайна и история возникновения наружного штендера. В первой главе представлен краткий обзор истории графического дизайна. Краткая история графического дизайна Графический дизайн художественнопроектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуальнокоммуникативной среды.
39822. Возведение производственного здания 2.01 MB
  Целями данного дипломного проекта являются: обоснование объемнопланировочных и конструктивных решений здания в архитектурностроительной части проекта; конструирование и расчет монолитного железобетонного перекрытия главных и второстепенных монолитных железобетонных балок; разработка технологических карт на сложные виды работ а именномонолитные работы кирпичная кладка и работы по устройству кровли здания; разработка календарного плана строительства здания на основе расчета нескольких вариантов организации строительства их сравнения...
39823. Проектирование фотоотдела при дизайн-студии 381.39 KB
  Установление режима работы предприятия Для определение производственной программы предприятия по определенному формату определенного вида услуг по следующей формуле рассчитывается объем работ: 9 где Оф объем работ по определенному формату определенного вида услуг руб. Цз цена одного заказа по определенному формату определенного вида услуг руб. Отсюда: Объем работ для заказов художественной фотосъемки на формате...
39824. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 7.55 MB
  Основные факторы влияющие на точность обработки. Этапы обеспечения точности обработки. Пути снижения влияния погрешностей установок на точность обработки 46 3.РАСЧЕТНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ.