93188

Zawieranie umów społecznych w przedszkolu

Доклад

Педагогика и дидактика

Umowy usprawniają proces edukacji — dzieci szybciej opanowują pewną wiedzę, umiejętności, lepiej rozwiązują zadania, zgodniej funkcjonują zwłaszcza w kontaktach z rówieśnikami. Dzieje się tak, bowiem dzieci aktywnie uczestniczą w ustalaniu liczby zadań, wyborze ofert z szerszej listy propozycji, przez co przyjmują owe zadania jako...

Другие языки

2015-08-28

16 KB

0 чел.

Zawieranie umów społecznych w przedszkolu:

• Umowy usprawniają proces edukacji — dzieci szybciej opanowują pewną wiedzę, umiejętności, lepiej rozwiązują zadania, zgodniej funkcjonują zwłaszcza w kontaktach z rówieśnikami. Dzieje się tak, bowiem dzieci aktywnie uczestniczą w ustalaniu liczby zadań, wyborze ofert z szerszej listy propozycji, przez co przyjmują owe zadania jako własne i wykonują je chętniej;

• Umowy optymalizują działania nauczycieli, ułatwiają im pracę, bowiem zdaniem wielu badanych, dzięki umowom łatwiej jest zdyscyplinować grupę, zmotywować ją do pracy, zadbać o bezpieczeństwo dzieci, które starając się wypełnić zawartą umowę samodzielnie pilnują swego i rówieśników zachowania;

• Umowy optymalizują działania nauczycieli, ułatwiają im pracę, bowiem zdaniem wielu badanych, dzięki umowom łatwiej jest zdyscyplinować grupę, zmotywować ją do pracy, zadbać o bezpieczeństwo dzieci, które starając się wypełnić zawartą umowę samodzielnie pilnują swego i rówieśników zachowania;

• Umowy, według badanych nauczycieli, wspierają dzieci w nabywaniu licznych, społecznie cennych umiejętności, kompetencji, takich jak: odpowiedzialność, obowiązkowość, zdolność do respektowania reguł i współdziałania. Umowy uczą także tego wszystkiego co stanowi ich istotę — zawierane są na drodze negocjacji — zatem uczą negocjacji, oparte są na kompromisie, zatem uczą ustępowania, dyskutowania, zawierania kompromisów czyli dążenia do porozumienia;

• Umowa uczy dzieci funkcjonowania w świecie, w którym zderzają się obszar wolności jednostki z jej światem powinności i odpowiedzialności. Umowa uczy funkcjonowania dziecka w sytuacjach wolnościowych, ale także wyraźnie wskazuje granice tej wolności, nakreślone przez system norm i zasad społecznych;

• Dzięki umowom dzieci uczą się zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, nie ma bowiem wspólnej zabawy bez wprowadzenia pewnych ustaleń, podziału ról, określenia miejsca, czasu, przebiegu zabawy. „Każda zabawa musi być bowiem poprzedzona wypowiedziami tworzącymi określone stosunki między jej uczestnikamP".

Umowa jest zatem narzędziem, które odpowiednio, racjonalnie stosowane stanowi środek do budowania pozytywnych, pokojowych relacji początkowo w układzie dorosły — dziecko, a stopniowo szerzej — w grupie przedszkolnej, a uwewnętrznione normy i zasady w przyszłości mogą stanowić szansę i dążenie do budowania pokojowych relacji w społeczeństwie.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79050. Наука как познавательная деятельность 24.5 KB
  Особенности науки и ее взаимосвязи с другими способами познавательной деятельности и культуры находят свое выражение в 3х основных аспектах ее существования и функционирования. Как и другие способы познания наука возникает из практической деятельности людей. Основными системообразующими факторами способствующими превращению науки в важнейший и определяющий способ познавательной деятельности являются: ориентация на объективный характер закономерностей изучаемых предметов и открывает возможность опережающего изучения объектов неохваченных...
79052. Наука как особая сфера культуры 24 KB
  Не следует также забывать что в своем развитии наука взаимодействует и с другими формами общественного сознания искусство мораль философия религия а также и с социальными институтами общества. Поэтому правильное представление о роли и месте науки в общей системе культуры можно получить только тогда когда будут учитываться вопервых многообразные ее связи и взаимодействия с другими компонентами культуры вовторых раскрыты специфические особенности отличающие ее от других форм культуры способов познания и социальных институтов....
79053. Вклад позитивизма в становление философии науки 30 KB
  Вклад позитивизма в становление философии науки. Огюст Конт 1798 1857 родоначальника позитивизма позитивной философии в тех аспектах которые были связаны с высокой оценкой научности как важнейшего качества знания. Понятие ldquo;позитивизмrdquo; обозначает призыв философам отказаться от метафизических абстракций т. Отчасти позитивизм заключается в антифилософской реакции против рационализма идеализма спиритуализма и обращается в тоже время к материализму.
79054. Проблема «опыта» и истины в философии науки нач. 20 в. (Э. Мах, Авинариус, А. Пуанкаре) 34.5 KB
  Проблема опыта и истины в философии науки нач. Эмпириокритицизм философская система чистого опыта критический эмпиризм который стремиться ограничить философию изложением данных опыта при полном исключении всякой метафизики с целью выработки и естественного понятия о мире. Нейтральный элемент опыта одновременное включение духовного и материального начала. Авенариусом буквально означает критику опыта.
79055. Вклад неопозитивизма в развитии логики и методологии науки 37 KB
  Вклад неопозитивизма в развитии логики и методологии науки. Логика науки применение идей методов и аппарата логики в анализе научного познания. Развитие логики всегда было тесно связано с практикой теоретического мышления и прежде всего с развитием науки. Методология науки в традиционном понимании это учение о методах и процедурах научной деятельности а также раздел общей теории познания в особенности теории научного познания эпистемологии и философии науки.
79056. Концепция философии науки Т. Куна 25.5 KB
  Концепция философии науки Т. Важнейшей характеристикой знания является его динамика его рост изменение развитие В современной западной философии проблема роста развития знания является центральной в философии науки. переход к новому периоду нормальной науки . Причем последние гораздо более редки в истории развития науки по сравнению с первыми.
79057. Концепция философии науки К. Поппера 28.5 KB
  Карл Поппер предложил в 1967 году различать следующие три мира: во-первых мир физических объектов или физических состояний; во-вторых мир состояний сознания мыслительных ментальных состояний в-третьих мир объективного содержания мышления мир научных идей проблем поэтических мыслей и произведений искусства. Этот третий мир вполне объективен и осязаем. Это мир книг библиотек географических карт мир произведений живописи. Концепция Поппера подчёркивает своеобразие и загадочность знания как объекта исследования: для того чтобы...
79058. Развитие философии науки постпозитивизмом (И.Локатос, П. Фейерабенд, М. Полани) 38.5 KB
  В 60-70 годы 20 века в зап. философии науки развивается течение постпозитивизма. Постпозитивисты (Поппер, Мун, Лакатос, Фейрабенб, Полани) подвергли критике позитивистский идеал факта, введя в анализ науки историческое