93188

Zawieranie umów społecznych w przedszkolu

Доклад

Педагогика и дидактика

Umowy usprawniają proces edukacji — dzieci szybciej opanowują pewną wiedzę, umiejętności, lepiej rozwiązują zadania, zgodniej funkcjonują zwłaszcza w kontaktach z rówieśnikami. Dzieje się tak, bowiem dzieci aktywnie uczestniczą w ustalaniu liczby zadań, wyborze ofert z szerszej listy propozycji, przez co przyjmują owe zadania jako...

Другие языки

2015-08-28

16 KB

0 чел.

Zawieranie umów społecznych w przedszkolu:

• Umowy usprawniają proces edukacji — dzieci szybciej opanowują pewną wiedzę, umiejętności, lepiej rozwiązują zadania, zgodniej funkcjonują zwłaszcza w kontaktach z rówieśnikami. Dzieje się tak, bowiem dzieci aktywnie uczestniczą w ustalaniu liczby zadań, wyborze ofert z szerszej listy propozycji, przez co przyjmują owe zadania jako własne i wykonują je chętniej;

• Umowy optymalizują działania nauczycieli, ułatwiają im pracę, bowiem zdaniem wielu badanych, dzięki umowom łatwiej jest zdyscyplinować grupę, zmotywować ją do pracy, zadbać o bezpieczeństwo dzieci, które starając się wypełnić zawartą umowę samodzielnie pilnują swego i rówieśników zachowania;

• Umowy optymalizują działania nauczycieli, ułatwiają im pracę, bowiem zdaniem wielu badanych, dzięki umowom łatwiej jest zdyscyplinować grupę, zmotywować ją do pracy, zadbać o bezpieczeństwo dzieci, które starając się wypełnić zawartą umowę samodzielnie pilnują swego i rówieśników zachowania;

• Umowy, według badanych nauczycieli, wspierają dzieci w nabywaniu licznych, społecznie cennych umiejętności, kompetencji, takich jak: odpowiedzialność, obowiązkowość, zdolność do respektowania reguł i współdziałania. Umowy uczą także tego wszystkiego co stanowi ich istotę — zawierane są na drodze negocjacji — zatem uczą negocjacji, oparte są na kompromisie, zatem uczą ustępowania, dyskutowania, zawierania kompromisów czyli dążenia do porozumienia;

• Umowa uczy dzieci funkcjonowania w świecie, w którym zderzają się obszar wolności jednostki z jej światem powinności i odpowiedzialności. Umowa uczy funkcjonowania dziecka w sytuacjach wolnościowych, ale także wyraźnie wskazuje granice tej wolności, nakreślone przez system norm i zasad społecznych;

• Dzięki umowom dzieci uczą się zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, nie ma bowiem wspólnej zabawy bez wprowadzenia pewnych ustaleń, podziału ról, określenia miejsca, czasu, przebiegu zabawy. „Każda zabawa musi być bowiem poprzedzona wypowiedziami tworzącymi określone stosunki między jej uczestnikamP".

Umowa jest zatem narzędziem, które odpowiednio, racjonalnie stosowane stanowi środek do budowania pozytywnych, pokojowych relacji początkowo w układzie dorosły — dziecko, a stopniowo szerzej — w grupie przedszkolnej, a uwewnętrznione normy i zasady w przyszłości mogą stanowić szansę i dążenie do budowania pokojowych relacji w społeczeństwie.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82435. Стереотипы и сценарии поведения. Их значимость для межкультурной коммуникации 37.49 KB
  Так постепенно складываются этнокультурные стереотипы представляющие собой обобщенные представления о типичных чертах харрных для какогол. Стереотипы явл. По этой причине стереотипы существуют и широко используются людьми. Откуда берутся стереотипыСтереотипами определяется около двух третей форм чел.
82436. Причины различий языковой картины мира 33.33 KB
  Восприятие окружающего мира отчасти зависит от культурно-национальных особенностей носителей конкретного языка. Поэтому с точки зрения этнологии, лингвокультуралогии и других смежных областей наиболее интересным является установление причин расхождений в языковых картинах мира
82437. Учёные – основатели учения о языковой картине мира 33.32 KB
  Языковая картина мира – видение восприятие окружающего мира посредством лексический и грамматической системы родного языка; сетка которую наш родной язык набрасывает на наше восприятие мира и его оценку. Другой выдающийся лингвист внесший вклад в разработку учения о языковой картине мира – американский учёный Эдуард Сэпир 18841939. Ученик Сэпира Бенджамен Ли Уорф 18971941 стремился обосновать свою гипотезу о влиянии языка не только на восприятие мира людей но и на их поведение.
82438. Языковые лакуны и реалии 33.65 KB
  Нет слова дежурный To hck ехать верхом не спеша Различаются языковую картину мира и концептуальную картину мира. Концептуальную картина мира у всех народов одна и та же т . А языковая картина мира обусловлена особенностями лексико симантической системой языка. Лексика играет ведущую роль в формировании языковой картины мира.
82439. Понятие внутренней формы языка по Гумбольдту 29.54 KB
  Вильгельм фон Гумбольдт разработал учение о внутренней форме языка. Упрощенно говоря под внутренней формой языка он понимал особенности номинации конкретных предметов в конкретном языке. Если раскрывать данное понятие то можно сказать что внутренняя форма языка по Гумбольдту является средством выражения народного или национального духа который способен формироваться во внутренней форме а затем выражаться с помощью языка.
82440. Преломление базовых концептов в национальных менталитетах на примере концепта «Время» 34.62 KB
  Время – важнейшая часть бытия человека его жизни и деятельности. Время – понятие многоплановое. Время нельзя повернуть вспять нельзя обогнать нельзя вернуться назад.
82442. Категория вежливости в устных и письменных межкультурных коммуникациях 33.58 KB
  В английском языке слова используемые для выражения вежливости имеют более тонкие оттенки нежели в русском. Например слово конечно звучит нейтрально и даже дружескив английском же of course звучит слишком категорично и имеет подтекст странночто вы этого не знаете лучше говорить sure . Гид не знал что в английском этикете ответ of course имеет подтекст Странночто вы не знаете этих вещей . В английском и французском использование подобных средств воспринимается как приказ и подобные вещи выражаются более мягким способомблизким к...
82443. Ведущая роль лексико-семантической системы в формировании ЯКМ 28.96 KB
  Российский лингвист Евгений Михайлович Верещагин основатель лингвострановедения писал в отличии от языковой системы которая не связана непосредственно с культурой словарь обнаруживает непосредственную зависимость от культуры поэтому лексический состав определенного языкового коллектива следует изучать исходя из культуры Наиболее наглядно характер языковой картины мира представлен в лексике ведь именно благодаря ей возможно членение действительности выделение в...