932

Расчеты горения топлива

Контрольная

Энергетика

Расчёт теплоты сгорания топлива. Определение теоретически необходимого и фактического расхода воздуха. Определение выхода и состава продуктов горения. Определение теоретической и действительной температуры горения.

Русский

2013-01-06

139 KB

127 чел.

Расчеты горения топлива-  ВАРИАНТ-5

Исходные данные

  1.  Состав сухого газа:

  1.  Влагосодержание,

Воздуха – 20;

Газа – 9;

  1.  Коэффициент расхода воздуха n:

n = 1,1

  1.  Температура подогрева воздуха,

= 400

Пересчёт топлива

Содержание  в влажном газе:

Коэффициент пересчёта  состава газа с сухого на влажный (рабочий состав):

Пересчёт состава газа с сухого на влажный производится по формуле:

Пересчитаем:

Расчёт теплоты сгорания топлива

В практических расчётах обычно пользуются величиной , поскольку в тепловых устройствах пары воды, содержащиеся в продуктах горения, удаляются из рабочего пространства в газообразном состоянии.

Низшая теплота сгорания газового топлива определяется как сумма тепловых эффектов каждого компонента, содержащегося в одном кубическом метре топлива:

Определение теоретически необходимого и фактического расхода воздуха

Коэффициент расхода воздуха:

Для сжигания  газового топлива требуется кислорода:

Теоретически необходимый расход воздуха с учётом его влажности:

Фактический расход воздуха:

Определение выхода и состава продуктов горения

Объём продуктов полного горения единицы топлива представляет собой сумму четырёх составляющих:

, в нашем случае , поэтому

   

Состав продуктов горения определяется как отношение содержания каждого компонента к объёму продуктов полного горения единицы топлива, выраженное в процентах:

Плотность продуктов сгорания:

Определение теоретической и действительной температуры горения

Данное топливо относится к первой группе топлив, теплота сгорания у которых выше , поэтому рассчитать теоретическую температуру горения  можно по формуле:

- содержание свободного воздуха в продуктах горения в процентах.

- доля водяных паров, содержащихся в одном кубическом метре влажного воздуха.

;

- физическая теплота подогретого воздуха.

Следовательно, значение теоретической температуры горения равно:

Для определения действительной температуры горения топлива необходимо значение теоретической температуру горения умножить на величину пирометрического коэффициента .

Примем = 0,75, тогда действительная температура горения будет равна


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73900. Начала політичної економії та оподаткування 33 KB
  Давід Рікардо 17721823 рр. Рікардо покладена теорія вартості визначення вартості товару робочим часом. Рікардо і проблему усереднення прибутку та впливу застосованого капіталу на ціноутворення. Рікардо є те що він як і багато його попередників ототожнював робочу силу як товар з його функцією працею.
73901. Економічна думка в Україні в демографічний період 19 століття 45 KB
  Загострення кризи кріпосницької системи зростання селянських заворушень стали поштовхом для розвитку антикріпосницького руху. Значна частина членів товариства яка стояла на ліберальних позиціях заперечувала революційну боротьбу і виступала за еволюційний шлях розвитку. Каразін розробляє проекти господарського розвитку країни в цілому. Каразін прихильник розвитку різних галузей вітчизняної промисловості він закликає дворян організовувати промислові підприємства та сприяє наданню їм фінансової допомоги.
73902. Электроника, конспект лекций. Усилители 8.76 MB
  Загострення кризи кріпосницької системи зростання селянських заворушень стали поштовхом для розвитку антикріпосницького руху. Значна частина членів товариства яка стояла на ліберальних позиціях заперечувала революційну боротьбу і виступала за еволюційний шлях розвитку. Каразін розробляє проекти господарського розвитку країни в цілому. Каразін прихильник розвитку різних галузей вітчизняної промисловості він закликає дворян організовувати промислові підприємства та сприяє наданню їм фінансової допомоги.
73903. Економічне вчення фізіократії. Ф.Кене. А.Р.Ж.Тюрб 49 KB
  Фізіократи — французькі економісти другої половини XVIII ст., представники класичної політичної економії. Поява школи фізіократів зумовлена соціально-економічними умовами тогочасної Франції
73904. Економічна думка України 18ст Ф. Прокопович, Г. Сковорода, Я. П. Ковельський, Десницький 47 KB
  Щастя людини полягає не в багатстві а у праці вона є початок і кінець чесності людського суспільства. Він зрозуміло не виступає проти достатку створеного працею але зневажає достаток що є результатом привласнення чужої неоплаченої праці. Економічна думка віддзеркалює зростаючий опір кріпосництву зниження продуктивності праці повстання селянства вершиною яких стала знаменита Коліївщина 1768 р. Чітко розрізняючи просте і розширене відтворення поділ праці на необхідну і додаткову інтуїтивно висловлюючи розуміння трудової теорії...
73905. Економічна творчість О. В. Чанова, М. Д. Кондратьєва, М. М. Кажанова 37.5 KB
  Кожну із сучасних доктрин чи шкіл було започатковано в минулі століття і кожна з них розвивалась відповідно до вимог часу та економічної реальності була породженням конкретних соціальноекономічних обставин. Однак загального уявлення про основи соціалізму виявилось недостатньо коли постала проблема формування реальної економічної системи. Уже в перші роки Радянської влади розгортаються дискусії з приводу основних закономірностей та напрямків розвитку економічної теорії визначається основне коло питань які належало розв\'язати. Ставилися і...
73906. Ленінський етап в розвитку політичної економії 33 KB
  Реалізація цієї концепції соціалістичного будівництва що розроблялась Леніним як обгрунтування курсу партії на соціалістичну революцію і базувалась на двох складових диктатурі пролетаріату та суспільній власності натрапила на неможливість негайного вирішення проблеми формування соціалістичної власності. Можливість вирішення проблеми співвідношення сил капіталізму та соціалізму на користь останнього Троцький убачав у негайному усуспільненні виробництва тобто встановленні...
73907. Українська школа марженалізму на межі 18-20 століття. М. І. Туган-Барановський, О. Білімович, р. Орженецький, М. Ковалевський, Є. Слуцький, А. Антонович 46 KB
  Він детально викладає теорію цінності Менгера підтримує критику австрійською школою трудової теорії вартості і особливо теорії вартості К. Білимович бачить заслугу австрійської школи саме в тім що вона виступила проти трудової теорії вартості завдяки чому всі теоретичні розробки Маркса положення про двоїстий характер праці робочу силу як товар додаткову вартість як і вся теорія експлуатації зависла у повітрі1. Сприйняття і пропаганду суб\'єктивнопсихологічної теорії цінності австрійської школи в Росії й Україні було доповнено...
73908. Революційно-демократичний напрям економічної думки в Україні. АС. Подолинський, І. Франко, О. Терлецький, В Навроцький 61 KB
  Франко О. Франко та інші. Франко 1856 1916 великий український письменник мислитель історик філософ літературознавець. Франко дослідженню економіки Галичини становищу селянства й робітничого класу.