932

Расчеты горения топлива

Контрольная

Энергетика

Расчёт теплоты сгорания топлива. Определение теоретически необходимого и фактического расхода воздуха. Определение выхода и состава продуктов горения. Определение теоретической и действительной температуры горения.

Русский

2013-01-06

139 KB

127 чел.

Расчеты горения топлива-  ВАРИАНТ-5

Исходные данные

  1.  Состав сухого газа:

  1.  Влагосодержание,

Воздуха – 20;

Газа – 9;

  1.  Коэффициент расхода воздуха n:

n = 1,1

  1.  Температура подогрева воздуха,

= 400

Пересчёт топлива

Содержание  в влажном газе:

Коэффициент пересчёта  состава газа с сухого на влажный (рабочий состав):

Пересчёт состава газа с сухого на влажный производится по формуле:

Пересчитаем:

Расчёт теплоты сгорания топлива

В практических расчётах обычно пользуются величиной , поскольку в тепловых устройствах пары воды, содержащиеся в продуктах горения, удаляются из рабочего пространства в газообразном состоянии.

Низшая теплота сгорания газового топлива определяется как сумма тепловых эффектов каждого компонента, содержащегося в одном кубическом метре топлива:

Определение теоретически необходимого и фактического расхода воздуха

Коэффициент расхода воздуха:

Для сжигания  газового топлива требуется кислорода:

Теоретически необходимый расход воздуха с учётом его влажности:

Фактический расход воздуха:

Определение выхода и состава продуктов горения

Объём продуктов полного горения единицы топлива представляет собой сумму четырёх составляющих:

, в нашем случае , поэтому

   

Состав продуктов горения определяется как отношение содержания каждого компонента к объёму продуктов полного горения единицы топлива, выраженное в процентах:

Плотность продуктов сгорания:

Определение теоретической и действительной температуры горения

Данное топливо относится к первой группе топлив, теплота сгорания у которых выше , поэтому рассчитать теоретическую температуру горения  можно по формуле:

- содержание свободного воздуха в продуктах горения в процентах.

- доля водяных паров, содержащихся в одном кубическом метре влажного воздуха.

;

- физическая теплота подогретого воздуха.

Следовательно, значение теоретической температуры горения равно:

Для определения действительной температуры горения топлива необходимо значение теоретической температуру горения умножить на величину пирометрического коэффициента .

Примем = 0,75, тогда действительная температура горения будет равна


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70236. Політичні концепції ХХ століття 72 KB
  Значною мірою на формування сучасної парадигми політичної науки вплинули праці німецького філософа соціолога історика Макса Вебера 1864-1920. Як бачимо вирішальне значення відведено вождеві й бюрократії другорядна роль – парламенту що пояснюється негативною оцінкою їм політичних партій...
70237. Політичні погляди в Київській Русі 56 KB
  У IX—XII ст. в Київській Русі відбулося формування феодального суспільства і, звісно, стали розвиватися держава і право, політичні погляди, наука, література, філософія тощо. Важливу роль у цьому процесі, як і в усьому житті, відігравало християнство, яке сприяло розвиткові духовного...
70238. Платон, Сократ і проекти ідеального політичного устрою 36 KB
  Він вів пошуки раціонального логічно-понятійного обґрунтування об’єктивного характеру етичних норм моральної природи держави і права. Основу нормального функціонування держави її благополуччя він вбачав у непорушності законів підпорядкуванні їм усіх громадян.
70239. Політичні вчення Арістотеля 53 KB
  У центрі політичного вчення Арістотеля перебувають проблеми походження сутності та форми держави. Форму держави Арістотель характеризує як політичну систему що визначається верховною владою в державі. Трьома правильними формами держави виступають монархія аристократія і політія а трьома...
70240. Соціально-політичні погляди періоду Середньовіччя та епохи Відродження 59.5 KB
  Вершини своєї могутності i впливу римо-католицька церква, папство досягли у ХIII ст. Тодi ж завершилось створення системи схоластики - релiгiйної фiлософiї католицизму, спрямованої на виправдання постулатiв вiри рацiональними,
70241. Політичні ідеї французьких просвітителів 38 KB
  Ідеї закономірності та принципи рівних в роботах Руссо Вольтера Дідро. Ідеї закономірності та принципи рівних в роботах Руссо Вольтера Дідро. Руссо 1712-1778 рр. Джерелом протиріч цивілізації Руссо визнав соціальну нерівність зумовлену нерівністю майновою.
70242. Соціально-політичні вчення Давнього Сходу. Даосизм 55.5 KB
  План: Політичні погляди Давнього Сходу; Конфуцій та конфуціанстово; Політичні ідеї Індії Китаю.Політичні погляди Давнього Сходу. Особливості політикоправової думки стародавнього Сходу: На зміст політичної ідеології Давньго Сходу позначилися насамперед традиціоналізм общинної життя.
70243. Методи теорії держави і права 89 KB
  При використанні методу головний акцент робився на класову природу держави і права. Методологія загальної теорії держави і права це сукупність теоретичних принципів логічних прийомів і способів та спеціальних методів пізнання правових явищ. Під методом теорії держави і права розуміється...
70244. Лексічнае значэнне слова 221 KB
  У працэсе моўнай практыкі грамадства ўдакладняюцца і абнаўляюцца сэнсавыя і граматычныя сувязі слова, узбагачаецца і удасканальваецца яго семантыка, акрэсліваецца сфера распаўсюджвання, складваецца яго стылістычная афарбоўка. Таму адным з найбольш важных патрабаванняў стылістыкі з’яўляецца...