9320

Приватизация жилья

Лекция

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Тема №20: Приватизация жилья. Приватизация - бесплатная передача в собственность граждан РФ на добровольной основе занимаемых или жилых помещений в государственном...

Русский

2013-03-01

24 KB

1 чел.

Тема №20: Приватизация жилья.

Приватизация -  бесплатная передача  в  собственность  граждан  РФ на  добровольной основе   занимаемых  или   жилых помещений  в  государственном   и муниципальном   жилищном фонде, включая  жилищный фонд,  находящийся  в хозяйственном  ведении  предприятий  или   определенном  управлении   учреждений  а для  граждан  забронированных   занимаемые  жилые помещения  по месту   бронирования.

Закон  РФ от  4.07.1991 в редакции  от  11.06.2008 «О приватизации в РФ»

Законодательство о приватизации  жилья  не  применяется  к жилым  помещениям, находящимся  в  собственности жилищно-строительных  жилищных  кооперативов.

Квартиры,  расположенные  в  домах  общественных организаций, рекомендуется   передавать   в  собственность  гражданина   на  условиях, предусмотренных для  государственного  и муниципального   жилого  фонда.

Приватизация  осуществляется   на началах    добросовестности  бесплатности  и  однократности  приобретения   гражданами   в собственность  занимаемых   ими   помещений домах  государственного  и муниципального  жилищного  фонда (ст.  11 закона)

Несовершеннолетние, ставшие  собственниками жилого помещения  в порядке   приватизации, сохраняют  право  на  однократную  бесплатную  приватизацию  после   достижения  ими  совершеннолетия.

Приватизация   жилого помещения   в рамках  государственного муниципального  жилищного  фонда  производится   с согласия  всех   проживающих    совместно   совершеннолетних  членов  семьи, также  несовершеннолетних  от 14 до 18 лет, в т.ч.  временно  отсутствующих, за  которыми  сохраняется   право  на  жилое  помещение.

Жилые помещения  передаются в общую   собственность   или  собственность  одного  из  совместно  проживающих.

При  отсутствии  согласия  хотя бы  одного  из  лиц  приватизация не может быть   осуществлена  даже  через  суд.

За гражданами,   которые  не  участвуют  даже  в  приватизации жилого  помещения и  давшим согласие  на  приобретения и  давшим   согласие   на  приобретение другими лицами в собственность,  сохранившееся право на   бесплатное  получение  в собственность   в  порядке  приватизации другого  впоследствии  полученного  жилого помещения.  Члены семьи собственника  сохраняют  право пользования этим помещением на условиях установленных  жилищным законом.     


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24650. Методика аналізу обсягу випуску та реалізації продукції 28.5 KB
  Методика аналізу обсягу випуску та реалізації продукції. Аналіз випуску продукції передбачає загальну оцінку виконання плану оцінку впливу факторів на його величину аналіз ритмічності якості продії і її конкурентоспроможності оновлення продукції виконання плану з номенклатури і асортименту. Випуск продукції можна аналізувати у натуральному і вартісному виразі: 1. Для оцінки ритмічності і випуск продукції здійснюється за питомою вагою виробн продії в кожній декаді до місячного випуску і за допомогою узагальнюючого показника коефіцієнтів...
24651. Методика аналізу якості продукції 33 KB
  Методика аналізу якості продукції. Показники якості продукції є одними з найважливіших показників діяльності підприємства. Якість продукції залежить від багатьох факторів таких як: техніка і технологія впровадження іновацій організація виробництва і праці організація роботи служби матеріально технічного постачання трудова дисципліна та ін. Якість продукції впливає на обсяг товарної і реаліз.
24652. Аналіз динаміки та структури основних фондів 35 KB
  Характеристику руху о з дають коефіцієнти оновлення і вибуття Коефіцієнт оновлення=вартість прибулих о з за звітний період розділити на первісну вартість о з на кінець звітного періоду Показує яку частку від наявності на кінець звітного періоду складають нові о з Коеф вибуття= вартість вибулих о з за звітний період розділити на первісну вартість о з на початок звітного періоду Показує яка частина о з з якими підприємство починало свою діяльність у звітному році вибула через зношеність та інші причини. Технічний стан о з характеризується: Коеф...
24653. Аналіз ефективності використання основних фондів 26.5 KB
  Аналіз ефективності використання основних фондів. Під раціональним та найповнішим використанням діяючих промисловиробничих основних засобів розуміють той максимальний економічний ефект який отримує суспільство за певний період у вигляді відповідного обсягу та якості продукції. Економічна ефективність використання основних засобів визначається відношенням економічного ефекту одержаного на підприємстві за відповідний період до витрат необхідних для створення основних засобів. Для характеристики ефективності використання основних засобів...
24654. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 31.5 KB
  Аналізуючи питання забезпеченості робочою силою потрібно пам'ятати що в сучасних умовах внаслідок помітних скорочень обсягів виробництва підприємства більше стикаються не з проблемою недостачі а з наявністю зайвої робочої сили необхідністю скорочення робочих місць і водночас збереження кваліфікованих кадрів на майбутнє. Із питанням забезпечення робочою силою тісно пов'язане питання закріплення кадрів на підприємстві. При цьому вивчають загальні показники прийняття та звільнення робітників і службовців розраховують коефіцієнти обороту...
24655. Аналіз ефективності використання робочої сили 24.5 KB
  прийому = Чпр сер Ч Коеф вибуття = Чвир сер Ч Коеф заг обор = Чпр Чвир сер Ч Коеф пот кадрів = Ч виб за власним бажанням сер Ч.
24656. Аналіз продуктивності праці 29.5 KB
  Розрахунок продуктивності праці: ПП = V серЧ V – обсяг виробництва продукції сер Ч – середньооблікова чисельність персоналу для окремих цехів: ПП = Vнат сер Ц сер Ч Vнат – обсяг в натуральних одиницях сер Ц – середньооблікова ціна Оцінка впливу обсягу виробництва продукції дельта ППв дельта ППв = Vф сер Цпл сер Чпл Пл. сер Цпл сер Чпл Оцінка впливу середньооблікової чисельності робітників дельта ППч = Vф чер Цпл сер ЧФ – Vф сер Цпл сер Чпл Оцінка впливу середньої оптової ціни дельта ППсер ц = Vф сер Цф сер Чф – Vф сер Цпл...
24657. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів 25.5 KB
  Аналіз використання матеріалів здійснюється за наступними узагальнюючими показниками: матеріаловіддача зняття продукції із гривні витрат на матеріали це відношення обсягу випущеної продукції до загальної суми матеріальних витрат; матеріалоємність сума матеріальних витрат на випуск однієї гривні продукції це відношення загальної суми матеріальних витрат на обсяг виготовленої продукції. У процесі аналізу можна використати також допоміжні показники рівня використання матеріальних ресурсів: коефіцієнт використання матеріалів рівень...
24658. Аналіз витрат на виробництво за елементами та статтями витрат 26.5 KB
  Аналіз витрат на виробництво за елементами та статтями витрат. Найбільш корисним для вивчення змін у структурі витрат на виробництво є аналіз собівартості за елементами витрат. Елементні витрати – це однорідні за складом витрати підприємства. До них належать матеріальні витрати оплата праці відрахування на соціальні потреби амортизаційні відрахування інші грошові витрати.