93228

Определение, задачи и основные принципы построения и функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Доклад

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях это государственная организация созданная для предупреждения ЧС а в случае их возникновения для ликвидации последствий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и уменьшения ущерба народному хозяйству в стране.

Русский

2015-08-28

71.22 KB

0 чел.

Определение, задачи и основные принципы построения и функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях это государственная организация созданная для предупреждения ЧС, а в случае их возникновения для ликвидации последствий, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и уменьшения ущерба народному хозяйству в стране. Она создана на основании постановления Правительства РФ № 261 от 18.04.1992г.

Постановлением Правительства РФ №1113 от 05.10.1995г. преобразована в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

 Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.05.05 N 335, от 03.10.06 N 600) старое Постановление Правительства РФ №1113 от 05.10.95.было отменено.

Задачи РСЧС:

 1.  разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территории от ЧС;
 2.  проведение мероприятий, направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в ЧС;
 3.  обеспечение готовности органов управления к действиям в условиях ЧС;
 4.  сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты от ЧС;
 5.  подготовка населения к действиям в ЧС;
 6.  прогнозирование и оценка последствий ЧС;
 7.  создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
 8.  осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты от ЧС;
 9.  ликвидация ЧС;
 10.  проведение мероприятий по защите населения, подвергшегося угрозе воздействия поражающих факторов ЧС;
 11.  международное сотрудничество в области защиты от ЧС.

 Принципы построения и функционирования РСЧС:

 1.  защите от ЧС подлежит все население РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ, а также территория, объекты экономики, материальные и культурные ценности РФ;
 2.  организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС является обязательной функцией органов исполнительной власти всех уровней;
 3.  реализация мероприятий по защите населения и территорий от ЧС осуществляется с учетом разделения предметов ведения, полномочий и ответственности между федеральными органами исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления;
 4.  заблаговременное и дифференцированное планирование мероприятий по защите населения и территорий от ЧС;
 5.  согласованность и комплексность подхода к проведению мероприятий по защите населения и территории от ЧС и по гражданской обороне (ГО);
 6.  соответствие организационной структуры РСЧС государственному устройству РФ и решаемым задачам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65448. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 413.5 KB
  Результативність інноваційної діяльності підприємств залежить від розміру інвестицій які вкладаються та повинні окуповуватися за відповідний період часу. Оцінка економічної ефективності інвестицій в інноваційні проекти один із головних елементів технікоекономічного аналізу.
65449. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАС 11.09 MB
  У сучасних системах автоматизованого проектування САПР при проектуванні технологічного оснащення ТО для виготовлення виробів із пластмас недостатньо враховуються особливості пластмасового матеріалу виробу які пов'язані з нестабільністю технологічних...
65450. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ І ІМПОРТНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 620 KB
  Нині в Україні розводять 11 порід свиней серед яких 3 вітчизняні спеціалізовані м’ясні породи що створені на багатопородній кросбредній основі які використовуються як батьківська форма в системах гібридизації.
65451. ІНТЕГРАЛЬНІ МОДЕЛІ КОМПАРАТОРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 805 KB
  Задача ідентифікації для сенсорних систем формулюється таким чином: за входом і виходом що спостерігаються невідомого об'єкта необхідно побудувати оптимальну в деякому сенсі модель та знайти її невідомі параметри.
65452. Феномен самоідентичності в філософії символічного інтеракціонізму 141 KB
  Однією із провідних соціальних теорій визначення особистості є Яконцепція символічного інтеракціонізму досліджуючи яку можна збагнути сутність та чинники які впливають на визначення особистістю власного Я€. Саме основоположник символічного інтеракціонізму Дж. Дані проблеми які є досить...
65453. РОБОТА ВУЗЛІВ І СТИКІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БУДІВЕЛЬ ПРИ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 4.27 MB
  Конструктивні рішення стиків і вузлів відрізняються великою різноманітністю. Напружено-деформований стан вузлів у процесі навантаження дуже складний особливо при повторних прикладаннях навантажень.
65454. Змочування та контактна взаємодія металічних розплавів з титанатом барію та деякими іншими керамічними матеріалами з перовськітовою структурою 5.53 MB
  У провідних наукових центрах світу США Франція Великобританія тощо проводяться окремі поодинокі дослідження контактних властивостей металів на поверхні перовськітової кераміки зокрема BTiO3. Отже детальне вивчення явищ змочування адгезії...
65455. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 149.5 KB
  У таких умовах особливого значення набуває проблема організації та функціонування системи поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. Не останню роль у цьому відіграє формування досконалої системи поточного фінансового контролю...
65456. ВПЛИВ ДОМІШОК ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ В ІОННО-ЕЛЕКТРОННИХ РОЗПЛАВАХ 2.93 MB
  Рідкі метали та напівпровідники, які згідно з класифікацією ми називаємо іонно-електронними рідинами на підставі того, що їх головні властивості визначає саме поведінка іонних та електронних підсистем, належать до невпорядкованих середовищ, що набувають дедалі ширшого застосування...