93228

Определение, задачи и основные принципы построения и функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Доклад

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях это государственная организация созданная для предупреждения ЧС а в случае их возникновения для ликвидации последствий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и уменьшения ущерба народному хозяйству в стране.

Русский

2015-08-28

71.22 KB

0 чел.

Определение, задачи и основные принципы построения и функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях это государственная организация созданная для предупреждения ЧС, а в случае их возникновения для ликвидации последствий, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и уменьшения ущерба народному хозяйству в стране. Она создана на основании постановления Правительства РФ № 261 от 18.04.1992г.

Постановлением Правительства РФ №1113 от 05.10.1995г. преобразована в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

 Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.05.05 N 335, от 03.10.06 N 600) старое Постановление Правительства РФ №1113 от 05.10.95.было отменено.

Задачи РСЧС:

 1.  разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территории от ЧС;
 2.  проведение мероприятий, направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в ЧС;
 3.  обеспечение готовности органов управления к действиям в условиях ЧС;
 4.  сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты от ЧС;
 5.  подготовка населения к действиям в ЧС;
 6.  прогнозирование и оценка последствий ЧС;
 7.  создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
 8.  осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты от ЧС;
 9.  ликвидация ЧС;
 10.  проведение мероприятий по защите населения, подвергшегося угрозе воздействия поражающих факторов ЧС;
 11.  международное сотрудничество в области защиты от ЧС.

 Принципы построения и функционирования РСЧС:

 1.  защите от ЧС подлежит все население РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ, а также территория, объекты экономики, материальные и культурные ценности РФ;
 2.  организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС является обязательной функцией органов исполнительной власти всех уровней;
 3.  реализация мероприятий по защите населения и территорий от ЧС осуществляется с учетом разделения предметов ведения, полномочий и ответственности между федеральными органами исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления;
 4.  заблаговременное и дифференцированное планирование мероприятий по защите населения и территорий от ЧС;
 5.  согласованность и комплексность подхода к проведению мероприятий по защите населения и территории от ЧС и по гражданской обороне (ГО);
 6.  соответствие организационной структуры РСЧС государственному устройству РФ и решаемым задачам.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68181. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 322.5 KB
  Формування у випускників вищих навчальних закладів освіти вмінь та навичок дослідницької діяльності розглядаємо як одне з основних завдань підготовки майбутнього вчителя. Результати проведеного нами пілотажного дослідження показали недостатню сформованість дослідницької компетентності...
68182. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 801.5 KB
  Зважаючи на багатоаспектне теоретичне обґрунтування компетентнісного підходу та виокремлення різновидів професійних компетентностей у науці не запропоновано цілісного підходу до зясування та формування базових професійних компетентностей у майбутніх...
68183. Синтез робастної електромеханічної системи із розподіленими параметрами механічної частини об’єкту регулювання 821 KB
  Керування багатьма технічними обєктами і технологічними процесами здійснюється за допомогою подовжених конструкцій що звязують приводний двигун із робочим органом. При керуванні такими протяжними об’єктами необхідно враховувати власні механічні коливання обумовлені пружними властивостями...
68184. Фітоіндикація початкових етапів грунтогенезу на рекультивованих землях Нікопольського марганцеворудного басейну 2.04 MB
  Мета дослідити агроекологічні чинники формування родючості і морфологічних ознак техноземів сформованих із різних за літологічним складом розкривних гірських порід і гумусованого шару зонального ґрунту за тривалого сільськогосподарського використання рекультивованих земель в умовах...
68186. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ ІМПУЛЬСІВ У ХВИЛЕВОДАХ, ЗАПОВНЕНИХ ІДЕАЛЬНОЮ РІДИНОЮ 1.25 MB
  Наукова новизна отриманих результатів: показана можливість використання моделі нестаціонарної пружної хвилі у вигляді періодичної послідовності часових відрізків синусоїди за відсутністю або наявності частотної модуляції з метою дослідження процесу розповсюдження імпульсу у хвилеводі...
68187. ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІПЕРРЕАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ 3.44 MB
  Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: визначити лінгвосеміотичну природу гіперреальності в художньому тексті жанру фентезі; розробити методику аналізу знаків гіперреальності в англомовному художньому тексті жанру фентезі; змоделювати фрейм гіперреальності в художніх...
68188. ПРЕФІКСАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РОСІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 148.5 KB
  У сучасній дериватології як динамічній підсистемі мови загалом й у царині дослідження окремих словотвірних процесів зокрема дієслівної префіксації спостерігається пошук нових шляхів дослідження. Колібаби на матеріалі віддієслівних іменників Н. Лахно...
68189. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 261.5 KB
  Запровадження оподаткування нерухомого майна є одним з пріоритетних завдань реформування податкової системи України, реалізацію якого передбачено Податковим кодексом. Податки на нерухоме майно як інструмент фіскальної політики застосовуються у багатьох країнах світу з різними формами державного устрою...