93466

Сущность и виды прибыли предприятия

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Прибыль предприятия - является конечным результатом предпринимательской деятельности и в общем виде представляет собой разницу между ценой и себестоимостью, а в целом по предприятию, разницу между выручкой от реализации продукции и себестоимостью.

Русский

2015-09-01

42.27 KB

0 чел.

Сущность и виды прибыли предприятия

Прибыль предприятия - является конечным результатом предпринимательской деятельности и в общем виде представляет собой разницу между ценой и себестоимостью, а в целом по предприятию, разницу между выручкой от реализации продукции и себестоимостью.

Прибыль как экономическая категория представляет собой чистый доход, созданный в сфере материального производства.

Существуют следующие источники получения прибыли:

  1.  реализация продукции (работ, услуг);
  2.  поступление от реализации основных фондов;
  3.  реализация прочих активов (материалы, ценные бумаги, акции и т.п.);
  4.  внереализованные операции в виде доходов и расходов. К ним относятся:

- доходы от долевого участия в других предприятиях;

- дивиденды и проценты по ценным бумагам;

- доходы от сдачи имущества в аренду;

- курсовые валютные разницы;

- присужденные штрафы и др.

Различают понятия: валовые выручки; валового дохода; валовой, балансовой и чистой прибыли.

Валовая выручка (Ввал) представляет собой полную сумму денежных поступлений от реализации товарной продукции, работ и услуг, а также материальных ценностей:

где Вреал. – выручка от реализации;

Пмц – прибыль от реализованных и материальных ценностей;

Пвно – прибыль от внереализованных операций.

Выручка от реализации – денежные средства, поступающие на расчетный счет предприятия за реализованную продукцию:

– количество и цена реализованной продукции i-го вида;

n – количество видов продукции.

На нее в структуре прибыли приходится наибольшая доля. Из выручки от реализации возмещаются все затраты на производство и реализацию продукции, входящие в себестоимость, кроме затрат на оплату труда. Оставшаяся часть называется валовым доходом (чистой продукцией).

где – материальные затраты на производство и реализацию.

Реализацию продукции предприятие осуществляет по оптовым ценам и часть прибыли вносит в гос.бюджет в виде налога на добавленную стоимость (НДС) и налога по акцизам. Определяется как произведение оптовой цены минус стоимость материальных затрат на ставку налога:

где - стоимость материальных затрат.

- ставка налога НДС.

Налог на акцизы определяется как произведение стоимости валовой продукции на ставку налога:

Исключая из валового дохода ЗП с учетом отчисления в соц фонды, а также НДС и акцизы, получим прибыль от реализации продукции, которая является основной формой накоплений денежных средств промышленного предприятия:

- затраты на ЗП.

Валовая прибыль – разница доходов и расходов предприятия до уплаты налогов.

Валовая прибыль является базой для определения налогооблагаемой прибыли.

Балансовая прибыль – прибыль валовая, уменьшенная на сумму льгот по прибыли, отчислений в резервный фонд и доходов по акциям.

Чистая прибыль – остаток после уплаты из валовой (балансовой) прибыли установленных законом налогов. Она направляется на финансирование развития предприятия, удовлетворение социальных нужд, оплату труда сверх з/п, а также за счет нее уплачиваются некоторые виды штрафов и сборов, штрафы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14854. Ортағасырлық мәдениет және мемлекет қайраткерлері: Асан қайғы, Қазтуған, Шалкиіз және Жиембет жыраулар 94.5 KB
  Тақырыбы: Ортағасырлық мәдениет және мемлекет қайраткерлері: Асан қайғы Қазтуған Шалкиіз және Жиембет жыраулар Жоспар: Кіріспе Негізгі бөлім. а Жерұйық іздеген желмаяды ә Қызыл тілдің шешені б Тебінгіден ала балта суырысып... Қорытынды. ...
14855. АДАМЗАТ ҚОҒАМЫНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 160 KB
  АДАМЗАТ ҚОҒАМЫНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 5.1. Қоғамның қалыптасу кезеңдері Адам эволюциясына байланысты палеолит жоғарғы және төменгі болып екіге бөлінеді. Төменгі палеолит архантроптар мен палеонтроптардың тіршілік ету кезеңі болып табылады. Бұл кезеңнің өзінде бірнеше а...
14856. Жердегі сұлулықтың мекені 38 KB
  Жердегі сұлулықтың мекені Айша Ғарифқызы Ғалымбаева Қазақстанның халық суретшісі ҚР Ш.Уәлиханов атындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Құрмет белгісі Еңбек Қызыл ту ордендерінің иегері. Оның есімі Республиканың құрметті Алтын кітабына жазылған. Қазақстан ...
14857. БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ АРҚЫЛЫ ЖАСТАРДЫҢ ПАТРИОТТЫҚ СЕЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 40 KB
  БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ АРҚЫЛЫ ЖАСТАРДЫҢ ПАТРИОТТЫҚ СЕЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ Амандық Талғат Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті Астана қ. Жалпы адам баласында рухани және материалды байлық деген бар. Соның ішінде адамды адам етіп ұлтты ұлт етет...
14858. Бейнелеу өнерінің әмбебап тақырыбы, идеясы, мазмұны мен қыр-сыры 96.5 KB
  Бейнелеу өнерінің әмбебап тақырыбы идеясы мазмұны мен қырсыры Өткен жолыңды қорытындылау жете түсіну және бағалауға деген ұмтылыс әр саналы тұлғаға тән. Сондықтан адамның осы қасиеті оның ұлттық рухани түсінігінің жалпылама процестерін де анықтайды. Өнердің
14859. Бейнелік шығармалар мен мүсіндік композициялар 103.5 KB
  Бейнелік шығармалар мен мүсіндік композициялар Соғыстан кейінгі жылдары бізде мүсін өнері де пайда болғанын айта кету қажет. Онымен әуелі шеттен келгендер айналысса содан соң өзіміздің мүшелер шықты. Соның алдыңғы қатарында Исаак Иткинд де болды. Оның жұмыстарыны
14860. ӘЛЕМДIК ТҰТАСТАНУ 76 KB
  ӘЛЕМДIК ТҰТАСТАНУ [1]Бiр үлкен империяның құрамынан шығып ұлттық мемлекетiн ендiендi орнатып келе жатқан Қазақстан көз ашпастан күллi жиһанды қоршаған һәм бопсалаған әлемдiк тұтастану барысының өтiнен шыға келдi. Бiздi қатты толғандыратын шекара топырақ ұлттық егемендiк
14861. Әскери өнердің шыңдалған шыңы – жекпе-жек 66 KB
  Әскери өнердің шыңдалған шыңы жекпежек Ұстағалиев Ернар ҚазҰУдің 4 курс студенті Ғасырлар бойы қалыптасқан қазақ халқының әскери өнері оның әскеритарихи болмысын айқындап берді. Көшпелілердің әскери жүйесінің мұрагері қазақтар өз заманына сай аталған өнерд...
14862. ИРАН ЖӘНЕ ТҮРКІСТАН 150.5 KB
  ИРАН ЖӘНЕ ТҮРКІСТАН Мұртаза Жүнісұлы БҰЛҰТАЙ ИСЛАМИЯТТЫҢ ТҮРКІСТАНДА ТАРАЛУЫ ЖӘНЕ ИРАН МӘДЕНИЕТІ Исламияттың Түркістан елдерінде таралуындағы Иран халықтары мен мәдениеттерінің алар орны ерекше. Сонау Хазіреті Мұхаммедтің 569632 vV: y[V2 yV7~ V. өмірінде парсы жұ