93466

Сущность и виды прибыли предприятия

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Прибыль предприятия - является конечным результатом предпринимательской деятельности и в общем виде представляет собой разницу между ценой и себестоимостью, а в целом по предприятию, разницу между выручкой от реализации продукции и себестоимостью.

Русский

2015-09-01

42.27 KB

0 чел.

Сущность и виды прибыли предприятия

Прибыль предприятия - является конечным результатом предпринимательской деятельности и в общем виде представляет собой разницу между ценой и себестоимостью, а в целом по предприятию, разницу между выручкой от реализации продукции и себестоимостью.

Прибыль как экономическая категория представляет собой чистый доход, созданный в сфере материального производства.

Существуют следующие источники получения прибыли:

  1.  реализация продукции (работ, услуг);
  2.  поступление от реализации основных фондов;
  3.  реализация прочих активов (материалы, ценные бумаги, акции и т.п.);
  4.  внереализованные операции в виде доходов и расходов. К ним относятся:

- доходы от долевого участия в других предприятиях;

- дивиденды и проценты по ценным бумагам;

- доходы от сдачи имущества в аренду;

- курсовые валютные разницы;

- присужденные штрафы и др.

Различают понятия: валовые выручки; валового дохода; валовой, балансовой и чистой прибыли.

Валовая выручка (Ввал) представляет собой полную сумму денежных поступлений от реализации товарной продукции, работ и услуг, а также материальных ценностей:

где Вреал. – выручка от реализации;

Пмц – прибыль от реализованных и материальных ценностей;

Пвно – прибыль от внереализованных операций.

Выручка от реализации – денежные средства, поступающие на расчетный счет предприятия за реализованную продукцию:

– количество и цена реализованной продукции i-го вида;

n – количество видов продукции.

На нее в структуре прибыли приходится наибольшая доля. Из выручки от реализации возмещаются все затраты на производство и реализацию продукции, входящие в себестоимость, кроме затрат на оплату труда. Оставшаяся часть называется валовым доходом (чистой продукцией).

где – материальные затраты на производство и реализацию.

Реализацию продукции предприятие осуществляет по оптовым ценам и часть прибыли вносит в гос.бюджет в виде налога на добавленную стоимость (НДС) и налога по акцизам. Определяется как произведение оптовой цены минус стоимость материальных затрат на ставку налога:

где - стоимость материальных затрат.

- ставка налога НДС.

Налог на акцизы определяется как произведение стоимости валовой продукции на ставку налога:

Исключая из валового дохода ЗП с учетом отчисления в соц фонды, а также НДС и акцизы, получим прибыль от реализации продукции, которая является основной формой накоплений денежных средств промышленного предприятия:

- затраты на ЗП.

Валовая прибыль – разница доходов и расходов предприятия до уплаты налогов.

Валовая прибыль является базой для определения налогооблагаемой прибыли.

Балансовая прибыль – прибыль валовая, уменьшенная на сумму льгот по прибыли, отчислений в резервный фонд и доходов по акциям.

Чистая прибыль – остаток после уплаты из валовой (балансовой) прибыли установленных законом налогов. Она направляется на финансирование развития предприятия, удовлетворение социальных нужд, оплату труда сверх з/п, а также за счет нее уплачиваются некоторые виды штрафов и сборов, штрафы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36994. Методи видалення з води дисперсних біологічних домішок 131 KB
  Звичайно на руйнування бактеріальних клітин витрачається лише незначна частина хлору що вводиться в воду. Велика частина його йде на реакції з різними органічними і мінеральними домішками води що протікають з різною швидкістю. У залежності від концентрації хлору рН температури води й інших факторів вони можуть зупинятися на тій чи іншій стадії.
36995. Чисельне диференціювання 25.5 KB
  Чисельне диференціювання Задані похідна шуканої функції F’x та значення шуканої функції у певній точці F=x0. Необхідно побудувати графік функції Fx.2= Тестування бажано провести на: F’x = 2Fx x F’x = 2x F’x = sinx Метод РунгеКутта Аналогічно до попереднього методу задані похідна від шуканої функції y’=Fx y та значення шуканої функції у початковій точці yx0=y0 Тоді обчислюємо за наступними формулами: k1=hFxn yn k2=hFxn2h 3 yn2h k1 yn1=ynk13k2 4.
36996. Приріст/ відємний приріст 186 KB
  На виконання цих команд витрачається один машинній цикл. Результат виконання операції записується в акумулятор. Завдання N Задача Дані 1 Написати програму виконання виразу над однобайтовими числами. b7EH Результат занести в ОЗУ за адресою [1b] =29 b=D 2 Написати програму виконання виразу над однобайтовими числами 2Hb результат занести у стек =43 b=F 3 Написати програму виконання виразу над однобайтовими числами.
36999. Комп'ютер, як мультимедійний центр 493 KB
  Використовуючи лише стандартні засоби операційної системи Windows XP, компютер легко перетворити на мультимедійний центр, за допомогою якого можна слухати музику, передивлятися фільми, записувати голос.
37001. Спектральні властивості цифрових сигналів 75.5 KB
  Мета роботи: Дослідити залежність спектру сигналу з амплітудноімпульсною модуляцією від форми цифрового імпульсу та статистичних властивостей бінарних послідовностей. Для кожного випадку отримайте спектр сигналу та порівняйте його з теоретичним. Як змінився спектр сигналу Введіть у вхідну послідовність пам’ять: а а вихід блоку формування біполярних імпульсів вхід блоку Upsmple. Проаналізуйте як змінився спектр цифрового сигналу використайте один із формуючих фільтрів.
37002. Організація сервера мережевої файлової системи (CIFS, SMB, SMB2, NFS) 1.28 MB
  Організація сервера мережевої файлової системи CIFS SMB SMB2 NFS Мета роботи: одержати вміння в організації сервера мережевої файлової системи. Найвживанішими мережевими файловими системами у Linux є SMB впроваджена Smb сервером та NFS. SMB Smb CIFS SMB скорочення від Server Messge Block походить від старшого NetBIOS протоколу що використовувався раніше IBM для власної LN Mnger програми. Майкрософт завжди був досить зацікавленим у NetBIOS і його спадкоємцях NetBEUI SMB та CIFS.