93467

Понятие отрасли

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Отрасли, в состав которых входит несколько однородных специализированных отраслей называются комплексами. В состав отрасли могут входить различные подотрасли и производства, которые характеризуются также признаками, но являются более узко специализированными, выпускают более однородную продукцию и включают меньшее количество предприятий.

Русский

2015-09-01

46.27 KB

0 чел.

Понятие отрасли

Отрасль промышленности – совокупность объектов хозяйственной деятельности  не зависимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности, для которых характерно единства вида потребляемых ресурсов и экономического назначения выпускаемой продукции, однородность материально технической базы, особенности организации производственных процессов, специфичность профессионального состава кадров и условий труда.

   Отрасли, в состав которых входит несколько однородных специализированных отраслей называются комплексами.  

   В состав отрасли могут входить различные подотрасли и производства, которые характеризуются также признаками, но являются более узко специализированными, выпускают более однородную продукцию и включают меньшее количество предприятий.  

   Основным звеном в любой отрасли промышленности является промышленное предприятие.

 

В настоящее время все промышленное производство разделено на 18 групп(комплексных отраслей):

  1.  Энергетика
  2.  Металлургия
  3.  Химическая и нефтяная отрасль промышленности.
  4.  Машиностроение и металлообработка и др.

Крупнейшей отраслью промышленности является машиностроение. (1/3 работоспособная часть населения страны занята в этой отрасли).

  Выпуск продукции в ней определяет уровень материалов технической базы других отраслей промышленности.

   В настоящее время машиностроение включает в себя 12 крупных отраслей и около 100 специализированных отраслей, подотраслей и производство. К комплексным относятся: тяжелое энергетическая и транспортное машиностроение. Станкостроительная и инструментальные отрасли машиностроения. Автомобильная промышленность, аэрокосмическая промышленность и др.

  Для характеристики отраслевой структуры промышленности и ее изменения используют следующие показатели:

  1.  Удельный вес выпуска продукции отдельной отрасли в общем объеме выпуска данной продукции всеми отраслями промышленности.

; ;

  1.  Удельный вес численности работающих в той или иной отрасли   

() В общей численности работающих в промышленности .  

  1.  Удельный вес стоимости основных производственных фондов отдельной отрасли  (), в общей стоимости фондов промышленности.
  2.  Отраслевой коэффициент опережения – отношение темпов роста производства в отдельной отрасли () к темпам роста производства в промышленности в целом (), называется коэффициент опережения.

Этот коэффициент характеризует интенсивность структурных сдвигов в промышленности. Для характеристике производственных связей между отдельными отраслями, используют следующие показатели:

  1.  Коэффициент межотраслевых связей (Удельный вес продукции отрасли, направленной на дальнейшее потребление или перерост в других отраслях. ; - объем выпуска потребляемый внутри отрасли.
  2.  Коэффициент внутри отраслевых связей (Удельный вес продукции отрасли потребляемой внутри данной отрасли).

;           


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20568. Визнання Української держави світовим співтовариством. Міжнародне співробітництво незалежної України. Взаємодія з членами СНД 66 KB
  Міжнародне співробітництво незалежної України. Швидке визнання державної незалежності України десятками країн світу певною мірою породжувало ілюзію того що труднощі пов'язані з перехідним періодом будуть розв'язані безболісно і в короткий термін. Політичні партії і рухи України обстоювали різні нерідко полярні позиції в питаннях зовнішньої політики. Основним документом який визначав принципові засади розбудови державотворчих процесів у тому числі в сфері зовнішньої політики став Акт проголошення незалежності України прийнятий 24 серпня...
20569. Відродження української національної свідомості у першій половині XIX ст 40 KB
  24 березня 1847 року за участь у КирилоМефодіївському товаристві заарештований і засланий солдатом до Орської фортеці Оренбурзького окремого корпусу. КирилоМефодіївське товариство Твори молодого поета згуртували навколо нього університетську молодь. Прагнення звільнити народ від кріпацтва і привело їх до участі в КирилоМефодіївському товаристві 1845 1847 назване на честь слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія створенню якого сприяло загальне духовне піднесення українського народу. Соціальний склад КирилоМефодіївського...
20571. Проведення реформи 1861 року в російській Україні, її особливості й наслідки 42.5 KB
  За реформою на кріпосних селян поширювалися економічні права вільних осіб тобто вони отримали право купувати нерухомість займатися торгівлею і промислами тощо. селяни не могли відмовитися від наділу що означало примусове прикріплення їх до землі.Після проведення реформи 220 тис. селян України залишалися безземельними майже 100 тис.
20572. Реформи в Російській імперії в 60 - 70-х рр. 19 ст. та впровадження на Україні 30 KB
  Олександр II підписав Маніфест про скасування кріпосництва і Положення про селян звільнених від кріпосної залежності. Селяникріпаки що доти були власністю поміщиків отримували особисту свободу. Селянам дозволялося без сплати мита торгувати відкривати фабрики та різні промисли підприємства займатися ремеслом за місцем проживання вступати до гільдій і торговельних організацій. Вона надавалася общині або селянському двору подвірне господарство за числом ревізьких душ які мали право на наділи.
20573. Соціально-економічний розвиток українських земель в другій половині 19 - на початку 20 ст 38.5 KB
  Соціальноекономічний розвиток українських земель в другій половині 19 на початку 20 ст.Котляревського Марка Вовчка та інших українських письменників. тут почав виходити перший у царській Росії український часопис Основа що опублікував твори українських письменників. Громадівці всіляко пропагували культ козацтва волелюбних запорожців та гайдамаків які на їхню думку символізували прагнення українських мас.
20574. Українські партії на початку 20 ст., їх програми, стратегія, тактика 29.5 KB
  з ініціативи групи харківських активістів культурницького і студентського руху: Д. була створена Революційна українська партія РУП. фактичним керівником РУП став М. У 1902 р від РУП відкололася Українська народна партія УНП організація націоналістичного напрямку яку очолював Махновський.
20575. Україна в роки Першої світової війни 40.5 KB
  українців було в російській армії та 250 тис. До них слід долучити 25 тис. На її заклик відгукнулося майже ЗО тис. Головна Українська Рада вирішила спиратись на ці сили.
20576. Первісний лад на території України 61 KB
  Основними заняттями людини були збиральництво і полювання. Соціальною формою існування за раннього палеоліту виступало людське стадо, оскільки лише колективне буття давало можливість вижити у складних кліматичних і природних умовах. Жили люди того часу в печерах або хижах із дерева та кісток мамонта.