93470

Планирование фонда оплаты труда

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Плановая величина расходов на оплату труда или фонд оплаты труда (ФОТ) может определяться укрупнено или дифференцировано. Укрупнено плановый фонд можно рассчитать следующими способами: на основе норматива ЗП на единицу продукции, плановый объем выпуска в установленных единицах;...

Русский

2015-09-01

45.04 KB

2 чел.

Планирование фонда оплаты труда

Плановая величина расходов на оплату труда или фонд оплаты труда (ФОТ) может определяться укрупненно или дифференцировано. Укрупненно плановый фонд можно рассчитать следующими способами:

1.на основе норматива ЗП на единицу продукции.

 

- плановый объем выпуска в установленных единицах;

- норматив ЗП.

2. на основе индексов изменений ЗП и производительности труда.

             

ФОТб – фонд оплаты труда базовый (в предыдущем году);

Iзп, Iпр.тр. – индексы изменения ЗП и производительности труда в планируемом периоде.

3. На основе норматива прироста фонда оплаты труда Нпр.зп за каждый % прироста объема продукции.

KQ – % прироста объема продукции.

4. исходя из численности работающих (списочной) Чсп и их среднегодовой ЗП с доплатами и начислениями ЗПср.г..

Дифференциальный (детальный) фонд оплаты труда производится раздельно по категориям персонала по отдельным подразделениям и в целом по предприятию. В общем случае ФОТ по своей структуре состоит из основной и доп. ЗП.

Основная ЗП включает оплату труда работников по действующим на предприятии сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, представляет собой относительно постоянную часть оплаты труда, соответствующую установленным нормам.

Доп. ЗП включает различные виды премий, доплаты за работу в сверхурочное время, за отклонение от нормальных условий труда, оплату простоев и т.п.

Фонд основной ЗП для рабочих сдельщиков и повременщиков состоит из тарифного фонда оплаты труда ФОТтар. И доплат и премий за выполнение месячных заданий Д.

Общий тарифный фонд можно определить по формулам:

Тарифный  фонд оплаты труда для работников, изготавливающих j-е изделие, определяется по формуле:

- программа выпуска;

k – количество операций технологического процесса;

- расценка за конкретную операцию.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43336. Регіональні проблеми безробіття в Україні 267.5 KB
  Як економічна категорія безробіття відображає економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення. Актуальність теми полягає в тому що структурні зрушення які відбуваються на сучасному етапі розвитку національної економіки призводять до суттєвих негативних змін на ринку праці зокрема до достатньо значних обсягів і рівня безробіття економічно активного населення і як наслідок до неефективного використання робочої сили. При цьому розвиток підприємництва малого і середнього бізнесу та інші ринкові перетворення не...
43337. Обхід дерев 22.23 MB
  Теоретична частина Обробка даних у вершинах дерева Лівий спадний обхід Лівий висхідний обхід Лівий змішаний обхід Приклад лівого спадного обходу LPreorder 10 Перелік використаної літератури 11 Код програми реалізації обходу дерев мовою С. На сьогоднішній день дерева є найбільш поширеною структурою. Вони популярні серед людей з технічним напрямком занять і не дарма: дерева забезпечують найшвидші і найоптимальніші умови для знаходження елемента серед інших в певній структурі. Звичайно існують...
43339. Проектування фундаментів під 9-поверхову блок секцію на 36 квартир 530.5 KB
  Результати лабораторних визначень фізикомеханічних характеристик цього ґрунту наведені в табл. Результати лабораторних визначень фізикомеханічних характеристик ґрунту № 102 Таблиця 3 № ґрунту Фізикомеханічні характеристики ґрунту ρs г см3 ρ г см3 W WL WP E МПа φ град. Остаточна назва ґрунту: суглинок твердий Визначаємо розрахункові характеристики ґрунту питому вагу {м с2 прискорення вільного падіння} кут внутрішнього тертя питоме зчеплення для розрахунків за Ію і ІІю групами граничних станів. Розрахункове значення...
43340. Розробка веб-сайту електронної бібліотеки 394.5 KB
  Завданням даної курсової роботи є розробка веб-сайту електронної бібліотеки. Веб-сайт повинен надавати можливість користувачам виконувати навігацію по категоріям та завантажувати необхідні їм книги. Також необхідний пошук по імені автора, назві книги та по опису. Для наповнення бібліотеки та редагування її вмісту необхідно реалізувати адміністративну частину сайту
43341. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ПО ЗНАХОДЖЕННЮ НАЙКОРОТШИХ МАРШРУТІВ НА ДТМ 871 KB
  Транспортні задачі, у яких вершинами графа є пункти, а ребрами – дороги (автомобільні, залізні й ін.) і/або інші транспортні (наприклад, авіаційні) маршрути. Інший приклад – мережі постачання (енергопостачання, газопостачання, постачання товарами і т.д.), у яких вершинами є пункти виробництва й споживання, а ребрами – можливі маршрути переміщення (лінії електропередач, газопроводи, дороги і т.д.).
43342. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА СПОСОБІВ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 185.5 KB
  Але водночас безпосереднє спілкування заміняється опосередкованим що здійснюється засобами масової інформації а це веде до зростання відчуженості між людьми зниження рівня їх комунікабельності контактності а також емоційності. Тому роль слова у міжособистісній та діловій взаємодії людей має особливе значення а у зв'язку з цим зростає актуальність проблеми підготовки майбутніх фахівців до спілкування в нових умовах. Маючи низький рівень культури ділового спілкування співрозмовники нерідко ставляться до інших як до об'єктів яких не...
43343. Розрахунок розгалуженого електричного кола постійного струму 353.5 KB
  Остання цифра номера відповідає номеру схеми кола рис. ЧАСТИНА І Розрахунок розгалуженого електричного кола постійного струму Зміст завдання Для заданого електричного кола рис. 1 виконати наступне: накреслити початкову а також спрощену схеми на спрощеній схемі відсутні індуктивні і ємнісні елементи які не впливають на розподіл струмів у вітках кола постійного струму; скласти систему рівнянь для розрахунку кола за методом рівнянь Кірхгофа; визначити невідомі струми і напруги на елементах кола використовуючи методи контурних струмів і...
43344. Облік статутного капіталу підприємства 1.74 MB
  Вона має постійний характер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень, по-друге, відповідальністю за прийняття рішень та їх виконання; по-третє цей вид діяльності не виключає ризику, збитків, й банкрутств