93470

Планирование фонда оплаты труда

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Плановая величина расходов на оплату труда или фонд оплаты труда (ФОТ) может определяться укрупнено или дифференцировано. Укрупнено плановый фонд можно рассчитать следующими способами: на основе норматива ЗП на единицу продукции, плановый объем выпуска в установленных единицах;...

Русский

2015-09-01

45.04 KB

2 чел.

Планирование фонда оплаты труда

Плановая величина расходов на оплату труда или фонд оплаты труда (ФОТ) может определяться укрупненно или дифференцировано. Укрупненно плановый фонд можно рассчитать следующими способами:

1.на основе норматива ЗП на единицу продукции.

 

- плановый объем выпуска в установленных единицах;

- норматив ЗП.

2. на основе индексов изменений ЗП и производительности труда.

             

ФОТб – фонд оплаты труда базовый (в предыдущем году);

Iзп, Iпр.тр. – индексы изменения ЗП и производительности труда в планируемом периоде.

3. На основе норматива прироста фонда оплаты труда Нпр.зп за каждый % прироста объема продукции.

KQ – % прироста объема продукции.

4. исходя из численности работающих (списочной) Чсп и их среднегодовой ЗП с доплатами и начислениями ЗПср.г..

Дифференциальный (детальный) фонд оплаты труда производится раздельно по категориям персонала по отдельным подразделениям и в целом по предприятию. В общем случае ФОТ по своей структуре состоит из основной и доп. ЗП.

Основная ЗП включает оплату труда работников по действующим на предприятии сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, представляет собой относительно постоянную часть оплаты труда, соответствующую установленным нормам.

Доп. ЗП включает различные виды премий, доплаты за работу в сверхурочное время, за отклонение от нормальных условий труда, оплату простоев и т.п.

Фонд основной ЗП для рабочих сдельщиков и повременщиков состоит из тарифного фонда оплаты труда ФОТтар. И доплат и премий за выполнение месячных заданий Д.

Общий тарифный фонд можно определить по формулам:

Тарифный  фонд оплаты труда для работников, изготавливающих j-е изделие, определяется по формуле:

- программа выпуска;

k – количество операций технологического процесса;

- расценка за конкретную операцию.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48090. Сервісологія. Опорні конспекти лекцій 222 KB
  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ПОТРЕБ Мета і завдання дисципліни “Сервісологіяâ€. Основні поняття теорії потреб. Поняття “потреб膓необхідностіâ€ “бажання†“надмірної потребиâ€. Потреби нагальні первинні та; вторинні індивідуальні та суспільні; матеріальні та духовні.
48091. Органічна хімія. Опорні лекції 1.47 MB
  Алкани Алкани насичені вуглеводні парафіни – сполуки Карбону і Гідрогену в молекулах яких всі валентності насичені атомами Гідрогену. Розміщення бокових відгалужень у вигляді радикалів визначається порядковим номером атомів Карбону карбонового ланцюга. Нумерацію атомів Карбону в головному карбоновому ланцюзі починають з ближнього кінця де розміщується замісник – радикал.
48092. Теоретичні основи фінансового аналізу 769.5 KB
  Значення і теоретичні основи фінансового аналізу Роль фінансового аналізу в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Метод фінансового аналізу Роль фінансового аналізу в управлінні фінансовою діяльністю підприємства. Фінансовий аналіз – засіб пізнання фінансового механізму підприємства процесів формування і використання фінансових ресурсів для здійснення діяльності. Як відомо у процесі функціонування будьякого підприємства циклічно відбувається: залучення необхідних ресурсів; з’єднання їх у виробничому процесі; реалізація...
48093. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 1.11 MB
  Головною заслугою фізіократів є те що вони вперше перенесли предмет економічного дослідження зі сфери обігу в сферу виробництва і цим заклали фундамент для аналізу капіталістичного виробництва Класична політекономія Дійсно науковий характер економічна теорія отримала у працях представників класичної школи політичної економії В. Виходячи із сучасної практики важко не критикувати положення марксизму щодо економічної неспроможності капіталістичного виробництва та безперспективності його розвитку.Маркс з великою силою свого таланту логічно...
48094. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО 61 KB
  Предмет система і джерела земельного права; земельна реформа в Україні. Предмет методи принципи і система земельного права. Джерела земельного права України їх класифікація.
48095. Навчально-методичні матеріали. Земельне право 409.5 KB
  В сучасних умовах актуальність цих відносин значно підвищилась у зв’язку з проведенням земельної реформи приватизації землі прийняттям нового Земельного Кодексу України. Проблеми даної навчальної дисципліни висвітлюються на базі сучасних і нормативних документів: Конституції України Земельного кодексу України Кодексів інших галузей права указів Президента України декретів і постанов Кабінету Міністрів України відомчих нормативних актів що регулюють земельні правовідносини в державі. Джерела земельного права України і їх...
48096. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ 2.5 MB
  Теоретичні аспекти виникнення та розвитку науки національної економіки Основоположником науки про національну економіку є німецький економіст Ф. Лістом у вказаній праці можна звести до трьох взаємопов’язаних підходів: 1 теорії продуктивних сил; 2 концепції стадійного економічного розвитку; 3 положення про активну економічну роль держави. Вона є результатом попереднього розвитку відкриттів удосконалень традицій досвіду знань. Ліст справедливо відзначає що істинні багатство і добробут нації зумовлюються не кількістю мінових...
48097. Планирование персонала на ОАО «Реал-Моторс» 240.5 KB
  Проблемы усиливается в большей мере в связи с развитием рыночной системы в России, в которой большую важность приобретает рынок трудовых ресурсов. Поэтому политика предприятия по отбору и набору персонала является приоритетной для фирмы, поскольку она играет важную роль для достижения миссии и целей организации.
48098. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СПЕЦИФІЧНА СФЕРА ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.97 MB
  Сутність категорій “управління†та “менеджментâ€. Менеджмент як система наукових знань та мистецтво управління. КЛЮЧОВІ СЛОВА: менеджмент управління менеджер організація об'єкт менеджменту суб'єкт менеджменту.