93471

Концентрация производства

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Основными формами концентрации являются: Концентрация разнородных производств на одном предприятии универсального характера. Концентрация производства однородной продукции на специализированных предприятиях. Концентрация на основе комбинирования взаимосвязанных производств на одном предприятии.

Русский

2015-09-01

27.43 KB

0 чел.

Концентрация производства

Концентрация производства – процесс сосредоточения производства на все более крупных предприятиях.

Цель концентрации: увеличение выпуска продукции.

Основными формами концентрации являются:

 1.  Концентрация разнородных производств на одном предприятии универсального характера. Такая форма характерна для машиностроения.
 2.  Концентрация производства однородной продукции на специализированных предприятиях. Такая форма характерна как для машиностроения, так и для других отраслей промышленности.
 3.  Концентрация на основе комбинирования взаимосвязанных производств на одном предприятии. Такая форма характерна для отраслей использующих физико-химические методы изготовления продукции. (металлургия, химическая, нефтяная и др.)

На практике концентрация реализуется следующими способами:

 1.  Увеличение доли крупных предприятий. (Относительная концентрация)
 2.  Увеличение однотипного оборудования (Технологическая концентрация)
 3.  Увеличение единичных мощностей отдельных станков, агрегатов, автоматических линий и т.д.(Агрегатная концентрация)
 4.  Создание объединений предприятий (Организационная концентрация).  

Организационная концентрация может быть 2-х видов:

 1.  Вертикальная концентрация (сосредоточена в одной фирме, комплекса последовательных стадий производства, от добычи сырья до реализации готовой продукции).
 2.  Горизонтальная концентрация – сосредоточение под одним управлением и контролем, предприятий разных отраслей, технологически не связанных между собой.

Для оценки уровня концентрации используют следующие показатели:

 1.  Удельный вес выпускаемой крупным предприятием продукции, в общем объеме её выпуска по отрасли:

 

 1.  Удельный вес численности промышленного персонала предприятия, в общей численности персонала отрасли.
 2.  Удельный вес стоимости основных производственных фондов в общей стоимости фондов отрасли.

Достоинства концентрации:

 1.  Увеличение объема выпуска продукции.
 2.  Снижение себестоимости продукции
 3.  Повышение производственности труда и т.п.

  Кроме того крупные предприятия имеют возможность создавать собственные КБ и научно-исследовательские базы,  что значительно ускоряет внедрение (достижение) НТП.

     Недостатки концентрации:

 1.  Возможность нарушения рациональности в размещении производства на территории страны.
 2.  Возникновении монополии отдельных производителей
 3.  Увеличение транспортных затрат
 4.  Необходимость значительных единовременных капитальных вложений и увеличения сроков строительства.
 5.  Увеличение воздействия на окружающею среду и др.

Эти недостатки необходимо учитывать при создании крупных предприятий и в этой связи необходимо решать задачи по определению оптимального размера предприятия. При этом необходимо изучать 2 понятия:

 1.  Размер производства – характеризующее производство мощностью данного комплекта оборудования.

Оптимальный размер производства – такой при которой обеспечиваются min затраты на производство продукции.

 1.  Размер предприятия – характеризуется количеством живого и овеществленного труда, сосредоточенного на предприятии.

Оптимальный размер предприятия это такой размер при котором обеспечивается min приведенные суммарные затраты на изготовление продукции и доставку ее потребителям.

Приведенные затраты определяются по формуле:

    

С- текущие затраты (себестоимости) за год.

Ен- отраслевой нормативный коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений.

К- капитальные вложения

Зтр- транспортные затраты


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74104. соты және олардың қазақ қоғамы өміріндегі атқарған рөлі 21.14 KB
  XIX ғасырдың 20жылдарынан бастап патша үБилер билер соты және олардың қазақ қоғамы өміріндегі атқарған рөлі[өңдеу] Ресей Қазақстан аумағына азаматтық және әскери сот жүйесін енгізгенге дейін мұнда дәстүрлі билер соты болатын. Қазақ қоғамында билер ешқашан сайланып та тағайындалып та қойылмаған. Ондай билердің атақдаңқы жөніндегі хабар дала тұрғындары арасына тез таралатын.
74105. Түрік қағандығы 20.71 KB
  Түрік немесе қажыр қайраттылар деген атпен белгілі болды. Түрік қағанаты Түрік Қағандығының қоғамдық өмірінде әскери іс маңызды орын алды. Түріктер мал шмен аңшылықпен айналысты.
74107. Қыпшақ хандығы 19.99 KB
  Қыпшақтар туралы алғашқы хабар Қытайдың жазба деректерінде кездеседі. Қыпшақтар ең әуелі Алтай Саян тауларының баурайларын мекендеген. VIIX ғасырларда Қазақстан аумағында қыпшақ этникалық қауымдастығының ұзаққа созылған қалыптасу процесі жүрді.
74108. Жәңгірұлы Тәуке хан 19.7 KB
  Тәуке ел ағасы жасына келіп ақыл тоқтатқан мемлекет ісіне араласып мол тәжірибе жинақтаған білікті жан болатын. Тәукені өзге қазақ хандарынан ерекшелеп оның шын мәнінде көреген басшы ақылды реформатор екенін танытанын қасиеті де осы өзіндік жолмен жүруінде. Тәуке ханның елі үшін сіңірген ерен еңбегі екі қырымен айрықша назар аударады.
74109. Шығыс Түрік қағанаты 19.42 KB
  Түрік қағанатында саясиәлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі оның дербестікке ұмтылған жеке бөліктерінде оқшаулану үрдісінің күшеюі Шығыс және Батыс қағанаттарының құрылуына алып келді. Шығыс түріктері Қытаймен жүргізген қиянкесті соғыстың нәтижесінде 682 жылы Монғолияда өз мемлекетін қалпына келтірді. Шығыс Түрік қағандығы 682744 Қазақстан Орталық Азия Шығыс Түркістан Оңтүстік Сібір жерлерін алып жатты.
74110. Үйсін мемлекеті 18.65 KB
  3 ғасырда Қазақстанды мекендеген тайпаларда мемлекеттіктің алғашқы белгілері болды. Ежелгі үйсіндерде әлеуметтікэкономикалық қатынастар өтпелі кезеңге тән сипатта болды. Жартылай көшпелі және жартылай отырықшы үйсін коғамында өндірістің екі негізгі түрі болды: мал және жер. Рулық құрылыстың ыдырауы барысында туындаған таптық қатынастар құлиеленушілік сипатқа ие болды.
74111. Қазақ жүздері 18.52 KB
  Дәстүрлі қазақ қоғамы үш жүзден тұрады: Ұлы жүз Қазақ жүздерінің мынандай ішкі белгілері бар: а ішкі аумақтық тұтастық; ә этностық туыстық; б шаруашылықмәдени бірлік; в саяси басқару ортақтастығы. Әрбір қазақ жүзінің тарихи қалыптаскан аумағы бар. Мысалы Ұлы жүздің таралған аймағы Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан; Орта жүздікі Орталық Шығыс Солтүстік Қазақстан; Кіші жүздікі Батыс Қазақстан.
74112. Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы 18.47 KB
  Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік қоғамдық моральдық мәселелерін арқау еткен. Абай Шығыс пен Батыс мәдениеті мен өркениетін жетік білген. Абай өзінің өлеңдерін бала кезінен жаза бастады. Бұл кезде Абай өз атынан Жаз Жаздыкүн шілде болғанда.