93472

Производительность труда. Определения, основные показатели

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Производительность труда определяется количеством продукции произведенной в единицу времени выработка или затратами труда на единицу произведенной продукции трудоемкость. Различают производительность индивидуального живого и общественного труда.

Русский

2015-09-01

25.89 KB

0 чел.

Производительность труда. Определения, основные показатели.

Производительность труда – определяется количеством продукции, произведенной в единицу времени (выработка) или затратами труда на единицу произведенной продукции (трудоемкость).

Различают производительность индивидуального (живого) и общественного труда.

Производительность живого труда определяются затратами рабочего времени на производство данной продукции.

Производительность общественного труда – совокупность живого и овеществленного (прошлого) труда. Ее определение является достаточно сложной задачей. На предприятии производительность труда определяется как эффективность затрат только индивидуального труда. Для ее количественной оценки используют показатели выработки и трудоемкости, которые могут определяться следующими методами:

  1.  Натуральный – характеризует производство товарной продукции в натуральных показателях (шт, м, кг) или условных единицах (каких-либо), приходящуюся на одного рабочего или единицу времени. Этот метод наиболее достоверен и точен, но область применения его ограничен (в основном при малой номенклатуре).
  2.  стоимостной – дает возможность учета и сравнения различных видов работ путем приведения их к единому измерителю (деньгам). Но он не всегда правильно отражает уровень производительности труда, т к на ее стоимостное выражение влияет структура работ и их материалоемкость.
  3.  Трудовой – предполагает использование показателя трудоемкости. Применяется на отдельных рабочих местах, бригадах, цехах, выпускающих разнородную продукцию

Выработка – количество продукции, произведенной в единицу времени или приходящейся на одного среднесписочного работника. Она определяется по формулам:

В=Q/T    ;     B=Q/Чср,

где Q-объем, выпущенной продукции,

     t-затраты времени;

     Чср – среднесписочный работник.

В зависимости от единицы измерения рабочего времени различают выработку:

  1.  На один отработанный человеко-час (часовая выработка);
  2.  На один отработанный человеко-день (дневная);
  3.  На одного среднесписочного рабочего в год, квартал и месяц(годовая, квартальная и месячная выработка).

     При расчете часовой выработки в состав отработанных человеко-часов не включаются внутрисменные простои, дневные, целодневные простои и невыходы на работу.

      Трудоемкость – показатель обратной выработки, он представляет собой затраты живого труда на производство единицы продукции:

Тр=Т/Q.

Этот показатель имеет ряд преимуществ перед показателем выработки, т.к. характеризует зависимость между затратами труда и объемом получаемой продукции.

Между выработкой и трудоемкостью имеется определенная связь. Особенно важно знать зависимость между снижением трудоемкости и ростом выработки и наоборот:

где - изменение выработки и трудоемкости, %.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21122. Архітектура у другій половині XVII - XVIII ст. 18.21 KB
  спостерігається співіснування та переплетіння різних стилів з виразним домінуванням стилю бароко. знаменує розквіт нового своєрідного стилю який носить назву козацьке бароко. Це найменування покликане підкреслити що в Україні архітектура бароко набуває своєрідних мистецьких форм і національного колориту. Однією з перших споруд у стилі козацького бароко була Миколаївська церква на головному міському майдані у Ніжині 16681669 центрі одного з найбільших козацьких полків.
21123. Живопис у другій половині XVII - XVIII ст. 17.62 KB
  Для українського барокового живопису визначальним став виразний вплив фламандської аристократичної школи Рубенса захоплення якою докорінно змінило попередні національні традиції. Разом з тим стилістика українського живопису цього періоду є досить різноманітною і нерівноцінною за майстерністю. Найвідомішими зразками київської школи монументального живопису є розписи Успенського собору й Троїцької надбрамної церкви у КиєвоПечерській лаврі яким притаманні м'яка пастельна форма письма чуттєвість округла плавність ліній що налаштовують...
21124. Музична культура у другій половині XVII - XVIII ст. 20.11 KB
  В КиєвоМогилянській академії існував хор студентів числом до 300 осіб. Відтоді одяг студентів Київської академії став своєрідною уніформою церковних півчих по всій Російській імперії особливо по архієрейських хорах. Березовський почав складати інструментальні композиції ще під час навчання у Київській академії якими вже тоді звернув на себе увагу. Через Глухівську музичну школу він потрапляє до придворної капели а звідти був відправлений до Болонської музичної академії в Італії де навчався у відомого музичного теоретика Мартіні в якого...
21125. Розвиток етнографії та історичної науки наприкінці XVIII - на початку XX ст. 18.19 KB
  князь Микола Цертелєв грузин за походженням проте щирий патріот України опублікував у Петербурзі Попытку собрания старых малороссийских песен збірку українських історичних дум. Це відбилося у працях кількох нащадків старшинських родів які вийшли у відставку з царської служби й присвятили себе опрацюванню та публікації історичних матеріалів слідами козацьких літописців. У звязку з необхідністю підтвердити своє шляхетське походження яке повинна була засвідчити спеціальна комісія у Петербурзі так звана Геральдія посилився пошук...
21126. Конструирование. Основные понятия и определения 115 KB
  Основные понятия и определения Конструирование является составной частью процесса разработки СВТ и представляет собой комплекс взаимосвязанных работ при выполнении которых необходимы учет разносторонних требований к конструкции устройства знание технологии. Каждое поколение СВТ имело новый тип элементной базы что изменяло правила и положения теории и практики конструирования. Но характерным всегда являлось и является разбиение конструкции и общей схемы СВТ на отдельные часто повторяющиеся устройства оформляемые в виде элементов...
21127. Сутність і соціальна природа релігії 55.5 KB
  Богослови майже усіх релігійних конфесій запевняють своїх віруючих, що їх релігія є віровчення, яке дано людям богом. Так, згідно з уявленням буддистів, буддизм був даний богами людям через Будду, людину, яка досягла вищої святості. Один з Будд, якого прозвали в його земному житті Шакьямуні
21128. Поверхностно-монтируемые компоненты (SMC или SMD) 90 KB
  Выводные компоненты IMC или THT Эта хорошо знакомая отечественным технологам группа компонентов включает традиционные пассивные компоненты с осевыми аксиальными выводами пассивные и активные компоненты с радиальными выводами а также интегральные схемы в DIP СИП и других менее распространенных корпусах. Нестандартные компоненты OFC К этой группе компонентов выделившейся относительно недавно мы относим выводные компоненты не вошедшие в IMC. Это самая пестрая группа компонентов включающая в себя соединители разъемы трансформаторы...
21129. Воздействия электрического характера 48 KB
  При реализации устройства возникают паразитные связи помехи. Паразитные связи являются следствием неидеальности реализации электрической схемы поэтому значения наводок определяются конструкцией изделия табл. Классификация паразитных связей в каналах передачи информации Причины помех Источники помех внутренние внешние Включение напряжения помехи в канале связи последовательное последовательное последовательное и параллельное Физические причины паразитной связи Неидеальность элементов в канале связи Неидеальность токопроводящих цепей...
21130. ПОНЯТИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССАХ 46.5 KB
  Изделием называется любой предмет или набор предметов производства подлежащих изготовлению на предприятии. Производство классифицируется тремя категориями: 1 Типы 2 Виды 3 Части Типы производства классификационная категория производства выделяемая по признакам широты номенклатуры регулярности стабильности и объема выпуска изделий. Тип производства важнейшая характеристика от которой зависит объем подготовки производства для выпуска изделия.