93488

Расчет численности персонала

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Применяется в основном для определения численности основных рабочих сдельщиков: плановая трудоемкость производственной программы. Также применяется для определения численности основных рабочих сдельщиков но является менее точным и упрощенным в связи с влиянием ценообразования на продукцию плановый объем продукции...

Русский

2015-09-01

46.27 KB

0 чел.

Расчет численности персонала

Для расчета численности используются следующие методы:

  1.  Методы расчета по трудоемкости производственной программы. Применяется в основном для определения численности основных рабочих сдельщиков:,  - плановая трудоемкость производственной программы. - коэффициент незавершенного производства

;    - коэффициент выполнения норм.

Метод расчета по трудоемкости является наиболее точным и достоверным т.к. использует нормы времени.

  1.  Метод расчета по нормам выработки. Также применяется для определения численности основных рабочих сдельщиков, но является менее точным и упрощенным в связи с влиянием ценообразования на продукцию

,    - плановый объем продукции в установленных единицах измерения за определенный период . - норма выработки(плановая) за тот же период времени.

  1.  Метод расчета по нормам обслуживания. Применяется для определения численности рабочих повременщиков (основных и вспомогательных) а так же рабочих поточных линий и многостаночников:

- кол-во единиц установленного оборудования. - кол-во рабочих смен. - коэф. перевода явочную численность в списочную. .  - норма обслуживания (кол-во единиц оборудования обслуживаемое одним рабочим).

  1.  Метод расчета по рабочим местам. Применяется для определения численности вспомогательных рабочих для которых не могут быть установлены не объем работ ни норма обслуживания (крановщики, стропальщики и др.) : .

- кол-во рабочих мест.

Численность обслуживающего персонала может быть определена по укрупненным норма обслуживания. Например уборщики(по кол-ву площади приходящейся на 1 рабочего), гардеробщик (по кол-ву людей). Численность служащих определяется по штатному расписанию, которое разрабатывается на основе отраслевых типовых схем и структур.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75360. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 157.5 KB
  Особливості оцінки земельної ділянки будівель і споруд. Проблема оцінки незабудованої земельної ділянки або земельної ділянки з поліпшеннями нерухомістю вже давно є об’єктом ретельного дослідження багатьох науковців. Вартість земельної ділянки будівель і споруд визначається їх специфічною корисністю унікальністю довговічністю місцерозрашуванням а також кількістю ринкових пропозицій.
75361. ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ 221 KB
  Вживаний у практиці господарювання термін “машини та обладнання” має більш широке значення і не зводиться тільки до четвертої групи типової класифікації основних фондів, яка використовується діючими системами бухгалтерського обліку та статистики.
75362. Нематеріальні активи та методи їх оцінки 185.5 KB
  Визначимо специфічні риси нематеріальних активів: відсутність матеріальної основи для отримання вигод; умовна невіддільність від суб’єкта господарювання; тривалий термін використання; відсутність корисних відходів; невизначеність усього спектру можливих ефектів від використання; підвищений рівень ризику на стадіях створення та використання. Відзначені риси нематеріальних активів характеризують їх в якості об’єкта обліку як узагальнену оцінку результатів творчої діяльності і засобів індивідуалізації юридичних осіб...
75363. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ 210.5 KB
  Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах. Методологія оцінювання трудового потенціалу підприємства. Методики оцінювання трудового потенціалу підприємства. Роль і значення трудового потенціалу в економічних відносинах Трудові ресурси це економічно активна працездатна частина населення регіону яка володіє фізичними і культурноосвітніми можливостями для участі у економічній діяльності підприємства організації.
75364. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ 234 KB
  Відповідно до міжнародних стандартів, оцінювання вартості бізнесу — це акт чи процес формування точки зору оцінювача та підрахунку вартості бізнесу, цілісного майнового комплексу або пов’язаних з ним прав. Визначення вартості окремих елементів бізнесу досліджувалося у попередніх розділах
75365. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 134 KB
  Властивості потенціалу підприємства. Воблого знайшло обґрунтування поняття потенціалу виробничих сил як потенційної можливості країни виробляти матеріальні блага для задоволення потреб населення. До складових потенціалу в цьому розумінні відносять відповідні трудові матеріальні фінансові та інформаційні ресурси які залучаються у сферу вдосконалення виробництва.
75366. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 333.5 KB
  У випадку визначення майбутньої корисності від господарського використання об’єкту тобто розміру чистого потоку капіталу отриманого інвесторомвласником від експлуатації земельної ділянки будівлі чи споруди очевидно що аналітик апріорі розраховує можливу вартість об’єкту. Усі мультиплікатори поділяються на дві групи у залежності від виокремленої ознаки: Залежно від бази порівняння: ресурсні мультиплікатори у якості бази порівняння беруться суми витрат наприклад вартість капітал підприємства; результатні мультиплікатори у якості...
75367. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 142 KB
  Визначити вартість основних виробничих фондів і оборотних фондів досить легко але дати вартісну оцінку трудових ресурсів можна лише непрямим шляхом і з достатнім ступенем умовності що посилюється ще і тим що для живої праці визначальне значення мають її якісні характеристики. Поняття вартості та її модифікації Вартість – це гроші чи грошовий еквівалент який покупець готовий обміняти на якийнебудь предмет чи обєкт. Вартість – це міра того скільки гіпотетичний покупець готовий заплатити за оцінювану вартість. Витрати впливають на ринкову...
75368. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови 831 KB
  Розвиток підприємства: зміст сучасні концепції та передумови Поняття економічного розвитку підприємства Підприємницька діяльність передбачає динамічність розвиток і зростання. Його джерелами для підприємства виступають вміння максимально задіяти внутрішні ресурси наявність добре розвинених видів діяльності та ринків збуту постійний процес розробки та впровадження інновацій здатність швидко реагувати на зміни на ринку і використовувати надані можливості. Економічне зростання підприємства розглядають насамперед як необхідну умову...