93490

Формы и системы оплаты труда

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Наиболее распространенными формами оплаты труда является сдельная и повременная которые находят свое отражение в разновидностях систем оплаты труда. Все разновидности форм и систем оплаты труда базируются на тарифной системе и нормировании труда.

Русский

2015-09-01

27.72 KB

0 чел.

Формы и системы оплаты труда.

Наиболее распространенными формами оплаты труда является сдельная и повременная, которые находят свое отражение в разновидностях систем оплаты труда. Все разновидности форм и систем оплаты труда базируются на тарифной системе и нормировании труда.

Повременная форма оплаты труда

Повременная форма применяется при невозможности или нецелесообразности установления количественных параметров труда. При этой форме работник получает з/п в зависимости от количества отработанного времени и уровня его квалификации.

Различают следующие системы повременной формы оплаты труда:

  1.  Простая повременная система предполагает начисление з/п  по тарифной ставке работника данного разряда в зависимости  от фактически отработанного времени. И устанавливается часовая, дневная, недельная и месячная ставки. З/п при установленной часовой тарифной ставке работника i-го разряда определяется по формуле6

,    -фактически отработанное количество часов

При установленной дневной ставке з/п определяется по формуле:

При  месячной оплате расчет з/п осуществляется исходя из месячных ставок (окладов), числа рабочих дней, фактически отработанных работником в данном месяце, а также планового количества  рабочих дней согласно графика  работы предприятия за данный  месяц.

  1.  Повременно-премиальная система представляет собой сочетание простой повременной оплаты труда с премированием за  выполнение количественных и качественных показателей  в соответствии с положением  о премировании.
  2.  Окладная система Оплата труда производится не по тарифным ставкам, а по установленным месячным должностным окладам. Окладная система используется в основном  для оплаты труда руководителей,  специалистов и служащих, а также некоторых категорий вспомогательных рабочих.

Должностной оклад – абсолютный размер з/п, устанавливаемый в соответствии с занимаемой должностью. Окладная система может предусматривать элементы премирования за количественные  и качественные  показатели на предприятиях любой формы собственности должны быть утвержденные руководителем штатное расписание, где указывается должность работающих и соответствующие этим должностям оклады.

  1.  Контактная система применяется в основном для оплаты труда руководителей , а также в настоящее время для оплаты труда служащих и некоторых категорий рабочих. Сумма заработка оговаривается в трудовом договоре (контракте). В условиях рынка  получили также распространение   так называемых безтарифной  системы оплаты труда. В любом случае высшими категориями оценки количества и качества  труда  и основным источником личных доходов работников предприятий любой формы собственности является прибыль. Поэтому должны оплачиваться на затраты труда  и результаты труда.   Строгой регламентации в оплате труда нет поэтому каждый предприниматель может применять  различные варианты оплаты труда , которые соответствуют ценам предприятия. Должны оплачиваться не затраты, а результаты труда.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14779. Қазақ халық аспаптар оркестрін шығармашылық жетілдіруді инновациялық технологиялық өркендету арқылы дамыту 51.5 KB
  Қазақ халық аспаптар оркестрін шығармашылық жетілдіруді инновациялық технологиялық өркендету арқылы дамыту Мектебіміздің қазіргі таңдағы алға қойып отырған басты да түпкілікті мақсаты оқушылардың білім білік іскерлік дағдыларын дамытумен қатар олардың бойында
14780. Қазақстан опера өнерінің негізін салушы сахна жұлдыздары 36.5 KB
  Қазақстан опера өнерінің негізін салушы сахна жұлдыздары 2004 жылы Абай атындағы Мемлекеттік Академиялық опера және балет театрының құрылғанына 70 жыл толады. Осы айтулы мереке қарсаңында Асыл мұра жобасы Қазақстан опера өнерінің негізін салушы сахна жұлдызда...
14781. Қазақтың ұлттық аспаптары 127 KB
  Қазақтың ұлттық аспаптары. Адырна Адырна қазақ халқының өте ерте заманнан келе жатқан көп ішекті музыка аспабының бірі. Ежелгі заманда бұл аспапты аңшылар ұстаған. Садақ атып жебе тартып аң құстарды аулаған. Әуелде адырна садақ пішінді болды. Кейін бұл аспапты бұ
14782. Қазанғап күйші 63.5 KB
  Қазанғап күйші Тілепбергенұлы Қазанғап 1854-1927 қазақтың әйгілі күйшікомпозиторы. Туыпөскен жері арал көлінің жағасы Құланды түбегінің Ақбауыр деген жері. Топырақ бұйырған жері сол Ақбауыр маңы Айшуақ ауылының іргесі. Шыққан тегі Ұлы жүз құрамындағы байырғ
14783. Қорқыт- қылқобыз өнерінің негізін қалаушы 81.61 KB
  Қорқыт қылқобыз өнерінің негізін қалаушы Қорқыт есімі де XIII ғасыр бойы халықтың мұңы мен зарын қуанышы мен қайғысын үміті мен арманын баяндап үні мен сарынын сақтап келген қобыз да оның әуені де киелі. Сондықтан Қорқыт десек қобызды қобыз десек Қорқытты көз а
14784. Қылқобыздың қос қыраны 62 KB
  Қылқобыздың қос қыраны Қылқобыздың шығу тарихын сонау атам заманнан белгілі бақсы балгерлерді жебеп жасқаушы түркілердің бабасы тұңғыш қобызшы Қорқыт ата есімімен байланыстырып аңыз етіп айтады. Халық арасына кең тараған аңызда былай дейді: Қорқыт 20 жасқа тол...
14785. Манарбек Ержанов 97 KB
  Манарбек Ержанов Ержанов Манарбек 1901-1966 әнші актер композитор. Қазақстанның халық артисі. Ол Ақан сері Біржан сал және басқалары сияқты композиторлар әншілердің композиторлықәншілік мектебін лайықты тұрақты жалғастырушы болып табылады. Ол белгілі әнші жә...
14786. Музыкалық білім және музыкалық ғылымның өзекті мәселелері 38.5 KB
  Музыкалық білім және музыкалық ғылымның өзекті мәселелері Төл музыка дәстүр тереңінен тамыр тартып біліктілік пен кәсіпқойлық деңгейде шыңдалса ғана өрге шабады. Қазақтың дәстүрлі музыкасын жоғары кәсіптік деңгейде өркендету мәселесіне түбегейлі бет бұрылып ұл...