93495

Понятие себестоимости продукции

Доклад

Экономическая теория и математическое моделирование

Себестоимость это важнейший показатель характеризующий экономический уровень производства и его конкурентоспособность. Себестоимость служит базой для формирования цен и оказывает непосредственное влияние на такие показатели работы предприятия как прибыль рентабельность и др.

Русский

2015-09-01

22.81 KB

0 чел.

Понятие себестоимости продукции

 Себестоимость (издержки производства) -  текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной форме. Этот показатель включает все производственные предприятием затраты живого и овеществленного труда в виде расходов материальных, энергетических, трудовых и др. ресурсов.

Многие из этих затрат можно планировать в натуральной форме. Однако для подсчета суммы всех расходов их приводят к единому измерителю – денежной форме. Конкретный состав затрат регулируется законодательно, что связано с особенностями налоговой системы и необходимостью различать затраты по источникам их возмещения.

Величина затрат зависит от цен на ресурсы и от технологии использования ресурсов. Цены на ресурс не зависят от предприятия, поэтому необходимо использовать наиболее эффективные методы производства продукции. Себестоимость это важнейший показатель, характеризующий экономический уровень производства и его конкурентоспособность.

Каждое предприятие и его отдельные подразделения должны знать, во что им обходится производство продукции. Себестоимость служит базой для формирования цен и оказывает непосредственное влияние на такие показатели работы предприятия, как прибыль, рентабельность и др.

Виды себестоимости:

В зависимости от места возникновения затрат и степени готовности продукции к реализации различают следующие виды себестоимости:

• технологическая обеспеченность – сумма затрат данного цеха непосредственно связанных с выполнением конкретных технологических операций.

• цеховая себестоимость – все затраты цеха на изготовления данного вида продукции

• производственная себестоимость – общие затраты предприятия на производство данного вида продукции.  Включает цеховую себестоимость и расходы по управлению предприятием.

• полная себестоимость – все затраты на производство и реализацию продукции. Включая производственную себестоимость и плюс все производственные расходы   

В зависимости от цели (планирования, учет, анализ и т.п) используют следующие виды себестоимости:

•себестоимость валовой, товарной, реализованной продукции

• себестоимость единицы продукции и др.

Кроме того различают:

  1.  Плановую себестоимость – max допустимая величина затрат, включающая только те затраты, которые при данном уровне технике и организации производства является для предприятия необходимыми. Она рассчитывается по плановым нормам использования ресурсов.
  2.  Расчетную себестоимость – используется при технико-экономических расчетах по обоснованию проектов внедрения достижений НТП.
  3.  Фактическую (отчетная) себестоимость – определяется фактически затратами на производство и реализацию продукции.

Превышение отчетной над плановой говорит об ухудшении работы предприятия и наоборот.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68139. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В УКРАЇНІ 171.5 KB
  До них відносяться в першу чергу сфери діяльності суб’єктів природних монополій: транспортування газу по трубопроводах; послуги з передачі електричної і теплової енергії; залізничні перевезення; послуги транспортних терміналів портів аеропортів. Відносини між державою і суб'єктами природних монополій мають величезне значення.
68140. Морфологічні особливості дифузної нейроендокринної системи тонкої кишки при високій гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в експерименті 208 KB
  В останні роки встановлено що після резекції тонкої кишки значну функцію нейроендокринної регуляції бере на себе товста кишка Jeppesen P. Визначені загальні закономірності структурнофункціональної організації ендокринного апарату слизової оболонки тонкої кишки...
68141. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В БАСЕЙНІ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1.11 MB
  Геосистема річкового басейну є найбільш чутливим індикатором змін довкілля та значною мірою відображає його стан що є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку суспільства. Лише за комплексного й глибокого вивчення можливі науково обґрунтовані аналіз і прогнозування стану...
68142. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 260.5 KB
  Проте ряд питань пов’язаних з формуванням позикового потенціалу підприємств ще не знайшли належного відображення в наукових дослідженнях. Не менш важливим є визначення сутності та складових позикового потенціалу підприємства узгодження його складових обґрунтування особливостей логістичного...
68143. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 464.5 KB
  Національне багатство країни формує базові умови стратегії розвитку країни та створює підґрунтя для гармонізації стратегічних пріоритетів з новими закономірностями економічного зростання та завданнями формування збалансованих соціально- та екологічно-орієнтованих господарських систем.
68144. ТРАДИЦІЯ АРИСТОТЕЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ТОМІЗМУ 130.5 KB
  Сковороду і загалом кордоцентризм – ця традиція прагне не так зрозуміти як €œпізнати осягнути шукає не розгадки а пережиття натомість у відповідності до аристотелізму томізм акцентував увагу на раціональній методиці пізнання як світу речей так і Бога. Отож поворотним пунктом вивчення аристотелізму...
68145. ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ПОЕЗІЙ АНГЛІЙСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНТИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 173 KB
  Реферована дисертація присвячена аналізу відтворення художніх образів в українських перекладах англійських та американських романтичних поезій. Інтерпретація художніх образів відноситься до важливих завдань у царині перекладознавчих досліджень. Однак інтерпретація образів романтичних поезій в англо-українських...
68146. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЕКОСИСТЕМ У ЗОНІ ВПЛИВУ ВАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ» 5.76 MB
  ВАТ Волинь-Цемент що функціонує на території Здолбунівського району Рівненської області протягом 50ти років належить до екологічно небезпечних об’єктів обласного значення і є одним з найбільших забруднювачів атмосферного повітря частка в загальних викидах – 30 по області та 93 по району.
68147. ЛІКУВАННЯ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ ЗОВНІШНІМ СТЕРЖНЕВИМ АПАРАТОМ 191.5 KB
  Переломи стегнової кістки у дітей і підлітків є частим та одним із найбільш тяжких ушкоджень Корж А. Аналіз даних літератури свідчить що у разі хірургічного лікування переломів стегнової кістки у дітей і підлітків використовують позаосередковий остеосинтез спицевими та стержневими...