93524

Действие нормативно-правовых актов во времени. Прямое действие, «обратная сила» и «переживание» нормативно-правовых актов

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Действие во времени определяется моментами вступления нормативного акта в силу и утраты им юридической силы. Нормативно-правовые акты могут вступать в силу. а) с момента принятия; б) со времени, указанного в самом нормативном акте или в специальном акте о введении его в действие (таким временем может быть момент опубликования);...

Русский

2015-09-01

29.44 KB

0 чел.

Действие нормативно-правовых актов во времени. Прямое действие, «обратная сила» и «переживание» нормативно-правовых актов.

Действие во времени определяется моментами вступления нормативного акта в силу и утраты им юридической силы.

Нормативно-правовые акты могут вступать в силу.

а) с момента принятия;

б) со времени, указанного в самом нормативном акте или в специальном акте о введении его в действие (таким временем может быть момент опубликования);

в) по истечении нормативно установленного срока со дня их опубликования.

Утрата юридической силы происходит вследствие:

а) истечения срока, заранее установленного в самом нормативном акте;

б) прямой официальной отмены действующего нормативно-правового акта;

в) замены одного нормативно-правового акта другим актом, устанавливающим новые правила регулирования той же социальной сферы.

По общему правилу закон обратной силы не имеет, то есть он не распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу. На практике это означает, например, что суд даже во время действия нового закона будет решать дело в соответствии с прежним законом, если имущественный спор возник до вступления в силу нового закона. В порядке исключения нормативно-правовой акт обретает обратную силу:

а) если указание на это имеется в самом акте;

б) если он устраняет или смягчает уголовную и административную ответственность.

Также в порядке исключения может быть применен еще один принцип действия нормативно-правового акта во времени - «переживание закона», когда закон, утративший юридическую силу, по специальному указанию нового закона может продолжать регулирование некоторых вопросов.

Таким образом, нормальным, типичным принципом действия закона во времени является принцип немедленного действия, когда закон с момента вступления его в силу действует только «вперед»: ревизии сложившихся до него юридических прав и обязанностей он не производит.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68187. ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІПЕРРЕАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ 3.44 MB
  Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: визначити лінгвосеміотичну природу гіперреальності в художньому тексті жанру фентезі; розробити методику аналізу знаків гіперреальності в англомовному художньому тексті жанру фентезі; змоделювати фрейм гіперреальності в художніх...
68188. ПРЕФІКСАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РОСІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 148.5 KB
  У сучасній дериватології як динамічній підсистемі мови загалом й у царині дослідження окремих словотвірних процесів зокрема дієслівної префіксації спостерігається пошук нових шляхів дослідження. Колібаби на матеріалі віддієслівних іменників Н. Лахно...
68189. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 261.5 KB
  Запровадження оподаткування нерухомого майна є одним з пріоритетних завдань реформування податкової системи України, реалізацію якого передбачено Податковим кодексом. Податки на нерухоме майно як інструмент фіскальної політики застосовуються у багатьох країнах світу з різними формами державного устрою...
68190. Удосконалення технології радіально-прямого видавлювання деталей зі сферичною порожниною із порошкових пористих заготовок 661.5 KB
  У сучасних умовах підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного машинобудування пов’язано з удосконаленням технологій видавлювання для виготовлення біметалічних деталей які дозволяють одержати вироби високої якості з використанням вторинних ресурсів при мінімальних...
68191. Соціально-політичний розвиток Греції в умовах європейської інтеграції 165 KB
  Трансформація суспільної свідомості в бік визнання переваг демократичного ладу поступово призвела до переконання щодо необхідності більш активної участі у загальноєвропейських процесах свідченням чого став процес інтеграції Греції до структур ЄС.
68192. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 483 KB
  Динамічні зміни в усіх сферах життєдіяльності, реформування освіти України та загальна інформатизація навколишнього середовища спонукають до переусвідомлення чинних і пошуку нових концептуальних засад щодо вдосконалення якості освіти.
68193. СИНТЕЗ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 1.97 MB
  Великий клас електромагнітних систем які знайшли широке застосування як основа електромагнітів електричних апаратів і інших електромеханічних пристроїв та механізмів являють собою електромагніти з осьовою симетрією.
68194. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У РОБОТІ НАД ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 195 KB
  Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних у педагогіці оскільки прогрес суспільства це шлях творчого зростання долання стереотипів і вироблення нових нестандартних часто несподіваних рішень оригінальних підходів і шляхів їх втілення.
68195. ПАТОГЕНЕЗ ПОРУШЕННЯ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ЗА УМОВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 312 KB
  Глибокі й різноспрямовані дослідження СДС привели до розробки й впровадження ряду нових методів хірургічного лікування зокрема реваскуляризуючих операцій використання різноманітних ранових покрить та аплікацій на ранову поверхню стовбурових клітин аутофібробластів й різноманітних факторів росту...