9359

Определить деформирующие характеристики грунта, коэффициент относительной сжимаемости

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Цель работы:определить деформирующие характеристики грунта, коэффициент относительной сжимаемости m0, модуль линейной деформации Е0. Оборудование: компрессионный прибор одометр, индикаторы часового типа, бумажные фильтры, набор гирь. Методика ...

Русский

2013-03-04

72.5 KB

21 чел.

Цель работы: определить деформирующие характеристики грунта, коэффициент относительной сжимаемости m0, модуль линейной деформации Е0.

Оборудование: компрессионный прибор одометр, индикаторы часового типа, бумажные фильтры, набор гирь.

Методика испытания:

1. Образец грунта, заключенное в металлическое кольцо, поместить в цилиндрическую камеру – одометр.

2. Установить одометр в компрессионный прибор.

3. Нагрузку прикладывать возрастающими ступенями, причем каждую ступень выдерживают до условной стабилизации деформации, после чего изменить величину.

Подготовка пробы:

  1.  Предварительно определяют физические характеристики испытуемого грунта.
  2.  Определяют диаметр компрессионного режущего кольца с точностью до 0,01 мм и взвешивают его.
  3.  образец грунта с двух сторон покрыть бумажным фильтром.

Обработка результатов испытаний

Основные физические характеристики

Влажность доли единицы

Плотность, г/см3

Плотность минеральных частиц, г/см3

Текучесть

Раскатывание

Число

Показатель текучести

Степень влажности

Начальный коэффициент пористости е0

0,283

1,91

2,71

0,349

0,221

0,128

0,484

0,936

0,820

1. Определение величины абсолютной деформации грунта Δhi, мм, по разности конечного и начального показаний индикатора для каждой ступени давления.

2. Вычисление величины относительной деформации грунта εi, мм с точностью до 0,01 при соответствующих значениях давления по формуле:

3. Вычисление начального коэффициента пористости по формуле:

4. Определения значения коэффициента пористости еi при каждой ступени давления рi по формуле:

еi0-ε(1+е0),

где е0 – начальный коэффициент пористости грунта.

5. Определение коэффициента сжимаемости m0, МПа-1 для каждого интервала давлений вычисляются по формуле:

где еi – коэффициент пористости при данной нагрузке Рi; еi+1 – коэффициент пористости при предыдущей ступени нагрузки Рi+1.

6. Вычисление коэффициента относительной сжимаемости mv, МПа-1, в каждом интервале давлений по формуле:

7. Определение модуля общей деформации грунта Еi, МПа для каждого интервала давлений определяется по формуле:

где β = 0,5 – коэффициент, учитывающий отсутствие поперечных деформаций образца в приборе.

Журнал компрессионных испытаний

Верти-кальное давле-

ние,

МПа

Показа-

ния индика

тора

hi, мм

Абсо-лютная

дефор-мация грунта

Δhi, мм

Относи-тельная деформа-ция грунта

εi, мм

Коэффи-циент по-ристости

еi, д.е

Коэффи-циент сжи-маемости

m0,

МПа-1

Коэффици-ент относи-тельной

сжимаемо-сти

mv, МПа-1

Модуль

общей ли-

нейной

деформа-

ции грунта

Е, МПа

0,00

0

0

0

0,820

0,44

0,242

2,066

0,025

2,25/0,1

0,15

0,006

0,809

0,48

0,265

1,886

0,05

5,5/0,23

0,32

0,0128

0,796

0,53

0,295

1,695

0,10

1,1/0,38

0,72

0,0288

0,767

0,465

0,263

1,901

0,20

2,1/0,82

1,28

0,0512

0,727

0,41

0,237

2,219

0,30

2,8/1,12

1,68

0,0672

0,697

       График зависимости относительных График зависимости коэффициента

              деформаций от вертикального пористости от давления е=f(P)

                          давления ε=f(Р)

Вывод: степень сжимаемости грунта является повышенной.

График зависимости коэффициента пористости от давления е=f(P)

Вывод: степень сжимаемости грунта является повышенной.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16080. Аграрне право України О.О. Погрібного 2.85 MB
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та функціонування субєктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю. Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами аграрного законодавства і права України.
16081. Порівняльне правознавство 1.71 MB
  ББК67 П41 Підручник підготовлений викладачами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Гриф Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів надано 15.09.2003 рок
16082. Право інтелектуальної власності в Україні 1.26 MB
  О.А. Підопригора О.О Підопригора ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів юридичних вузів і факультетів університетів Київ Юрінком Інтер 1998 Рекомендовано вченою радою юридичного факультету Київського ун
16083. Право інтелектуальної власності 4.51 MB
  Охорона прав на результати інтелектуальної діяльності введена порівняно недавно — дещо більше 200 років тому, — термін, з історичної точки зору, мізерно малий. І належала вона лише до деяких видів інтелектуальних продуктів, що є результатами творчої діяльності, які вийшли на той час на ринок, — творів літератури і мистецтва, а також винаходів.
16084. Законодавство України про інтелектуальну власність 1.52 MB
  В монографії в доступній для широкого читача формі висвітлюються роль і значення інтелектуальної власності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки. В ній, зокрема, розкривається процес становлення законодавства України про інтелектуальну власність. В роботі здійснено грунтовий аналіз цього законодавства, розкриті його позитивні якості і риси. Разом з тим виявлені...
16085. Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах 1.34 MB
  Курс лекций Государственное и муниципальное управление в зарубежных странах Старцев Я.Ю. Оглавление Об авторе Тема 1. Предмет задачи и структура учебной дисциплины Тема 2. Разделение властей и разделение функций в государственном управлении
16086. Административная юстиция, теория, история, перспективы 1.58 MB
  Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория история перспективы. – М.: Издательство НОРМА Издательская группа НОРМА – ИНФРА М 2001 – 304 с. ББК 67.401 С77 Сведения об авторе: Старилов Юрий Николаевич – доктор юридических наук профессор Воронежского государст
16087. Налоговая полиция, вчера, сегодня, завтра 955 KB
  Вячеслав Солтаганов налоговая полиция вчера сегодня, завтра МОСКВА АНО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ НП ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ДАШКОВ И К Солтаганов В. Ф. Налоговая полиция: вчера сегодня С 60 завтра. М.: АНО Издательский Дом НП Издат...
16088. Налоговые преступления в торговле 950.5 KB
  Соловьев И.Н. Налоговые преступления в торговле. Комментарий к проверкам и уголовным делам. М.: Налоговый вестник 2001 г Налоговые преступления в торговле.Комментарий к проверкам и уголовным делам Вступление ...