93747

Ферменты: классификация, шифры

Доклад

Биология и генетика

Ферменты (энзимы) – белки, являющиеся биологическими катализаторами. Вначале ферментам давали название по случайному признаку. Например, название пепсин происходит от слова peptis (пищеварение). Затем рабочее название фермента начали составлять из названия субстрата, типа катализируемой реакции и окончания «аза»: лактатдегидрогеназа.

Русский

2015-09-04

93.78 KB

0 чел.

Ферменты: классификация, шифры. Ферменты (энзимы) – белки, являющиеся биологическими катализаторами. Вначале ферментам давали название по случайному признаку. Например, название пепсин происходит от слова peptis (пищеварение). Затем рабочее название фермента начали составлять из названия субстрата, типа катализируемой реакции и окончания «аза»: лактатдегидрогеназа. В 1961 году на Международном биохимическом съезде в Москве приняли систематическую классификацию ферментов. Их названия составляют из названия субстрата, класса реакции и окончания «аза». Если происходит перенос химической группы от донора к акцептору, то это включается в название: лактат:НАД-оксидоредуктаза. Описано более 1900 ферментов, которые по типу катализируемой реакции деля на 6 классов: 1) оксидоредуктазы; 2) трансферазы; 3) гидролазы; 4) лиазы; 5) изомеразы; 6) лигазы (синтетазы). Каждый класс делится на подкласс, подкласс – на подподкласс. В последнем фермент имеет свой порядковый номер. Поэтому каждый фермент имеет свой шифр, состоящий из четырех чисел: номеров класса, подкласса, подподкласса и порядкового номера. Например, у лактат:НАД-оксидоредуктазы шифр 1.1.1.27.

1. Оксидоредуктазы катализируют окис-лительно-восстановительные реакции. Существует их 17 поклассов. Ферменты первого подкласса окисляют атомы водорода группы = СН - ОН:

У первого подподкласса акцептором ионов водорода является НАД, у второго – НАДФ, у третьего – цитохромы. Ферменты второго класса окисляют альдегидную группу, третьего – группу -СН2-СН2- и т.д. Ферменты, переносящие ионы водорода, называют дегидрогеназами. Если акцептором оксидоредуктазы служит кислород, ее называют оксидазой. Если при окислении кислорода он включается прямо в субстрат, то это – оксигеназы.

2. Трансферазы переносят различные функциональные группы от одного субстрата к другому. Аминотрансферазы перенося аминогруппы, метилтрансферазы – группы –СН3, ацилтрансферазы – радикалы кислот и т.д.

3. Гидролазы расщепляют вещества с присоединением к месту разрыва молекулы воды. Широко распространены. Гидролазы подкласса 3.1, эстеразы, расщепляют сложноэфирные связи эфиров фосфорной, карбоновых кислот, тиолов и т.д:

Гидролазы подкласса 3.1, гликозидазы, расщепляют О-, N- и S-гликозильные связи у различных соединений, например, у углеводов:

Гидролазы подкласса 3.4, пептидазы, расщепляют пептидные связи:

4. Лиазы катализируют реакции расщепления веществ без присоединения к месту разрыва молекул воды или обратные им реакции – соединение двух веществ в одно без затраты энергии в виде АТФ или других макроэргических соединений.

5. Изомеразы катализируют превращения, происходящих в пределах одной молекулы.

6. Лигазы (синтетазы) катализируют реакции соединения молекул двух веществ в одну с использованием энергии АТФ или другого макроэргического соединения. При этом образуются –С-О-, -C-S- и –С-N-cвязи.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47919. Кінематика матеріальної точки. Основні поняття і способи задання руху 4.42 MB
  Основні поняття і способи задання руху Теоретичне ядро Вступ в курс класичної механіки. Природничі науки: хімія біологія астрономія географія вивчають різні але конкретні явища та процеси живої і неживої природи а також форми матерії та закони її руху. Таким чином предметом фізики є вивчення найбільш загальних і найпростіших властивостей і форм руху матерії. Проте цим не вичерпуються наші уявлення про типи та форми існування матерії як відомо матерія перебуває у вічному русі що означає: а світ що оточує нас за своєю природою...
47920. Криволінійний рух та рух точки по колу 2.37 MB
  Змістовий модуль 2 Криволінійний рух та рух точки по колу Теоретичне ядро Кінематика криволінійного руху матеріальної точки. Кінематика руху матеріальної точки по колу. Одним із поширених рухів матеріальної точки є механічний рух траєкторія якого довільна крива лінія. Найпростішими криволінійними рухами точки є рухи по кривій ІІ порядку: колу круговий рух; еліпсу еліптичний рух; а також рух по параболі гіперболі і т.
47921. Динаміка матеріальної точки 5.09 MB
  ІІ задача обернена: знаючи кінематичний закон руху і масу тіла визначити сили що діють на матеріальну точку. адитивність маси: 3 рівність інертної та гравітаційної маси з точністю: Поняття сили. Сили в природі. Таким чином із визначення поняття сили випливає 2 прояви дії сили: а динамічний прояв можемо судити по прискоренню яке отримують взаємодіючі тіла; б статичний прояв по деформації взаємодіючих тіл.
47922. Механіка абсолютно твердого тіла (АТТ). Механіка рідин та газів 1.31 MB
  Змістовий модуль 4 Механіка абсолютно твердого тіла АТТ. Механіка рідин та газів Поняття абсолютно твердого тіла Поряд з найпростішим обєктом дослідження механічних рухів матеріальною точкою розглядається інший абстрактний образ реальних матеріальних тіл абсолютно тверде тіло. Абсолютно тверде тіло це абстракція матеріального тіла взаємне розташування точок якого залишається незмінним в процесі його руху тобто віддаль між двома довільними точками тіла залишається незмінною за часом. Таким чином абсолютно тверде тіло це модель...
47923. Коливання та хвилі 1.84 MB
  Змістовий модуль 5 Коливання та хвилі Теоретичне ядро Кінематика гармонічного коливального руху точки Коливальний рух. Елементи акустики Природа звуку Розповсюджуючись в повітрі пружні хвилі досягнув людського вуха визивають специфічні відчуття звуку. Якщо частота цих хвиль лежить в межах від 1620 до 20 000 Гц то такі хвилі називаються звуковими. Звукові хвилі або звук це коливання пружного середовища що сприймаються нашими органами слуху.
47924. Неінерціальні системи відліку. Елементи СТВ Ейнштейна 839 KB
  Змістовий модуль Неінерціальні системи відліку. Теоретичне ядро Рух в неінерціальних системах відліку. Неінерціальні системи відліку та їх класифікація. Системи відліку які рухаються рівномірно та прямолінійно відносно інерціальної системи називаються інерціальними.
47925. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПЕДІАТРІЇ ДИТИНИ 1.32 MB
  Знати анатомо-фізіологічні особливості дітей різного вікового періоду. Профілактика порушення зору у дітей і підлітків. Виховувати у дітей гігієнічні навички по догляду за шкірою одягом взуттям. План лекції Анатомофізіологічні особливості системи травлення у дітей і підлітків.
47926. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері 509.5 KB
  Маркетингова орієнтація передбачає фокусування зусиль і можливостей банку на виявленні реальних і потенційних запитів всіх субєктів економічних відносин і пошуку способів їх найкращого задоволення виходячи з фінансових кадрових організаційних технологічних законодавчих та інших обмежень. Банківський маркетинг традиційно розглядається з двох позицій: як філософія банківського бізнесу і як конкретний спосіб здійснення підприємницької політики банку. Банківський маркетинг це філософія стратегія й тактика банку що спрямовані на...
47927. Муніципальне право як галузь права України 787 KB
  Предметом муніципального права є місцеве самоврядування відносно самостійний вид суспільних відносин пов'язаний з організацією і здійсненням місцевої влади тобто публічної влади влади народу в межах відповідних адміністративнотериторіальних одиниць. Місцеве самоврядування як предмет муніципального права є багатогранним явищем. Зміст місцевого самоврядування полягає насамперед і головним чином у самостійному вирішенні територіальними спільнотами питань місцевого значення. За формою місцеве самоврядування це волевиявлення територіальних...