93756

Ферменты-гидролазы, расщепляю-щие ацилглицеролы

Доклад

Биология и генетика

Такие ферменты называют липазами. Липаза, КФ 3.1.1.3, стеапсин, триацил-глицерол-ацилгидролаза, E1104. Водорастворимый фермент, который катализирует гидролиз нерастворимых эстеров - липидных субстратов, помогая переваривать, растворять и фракционировать жиры. Панкреатическая липаза имеет молекулярную массу 48 000 единиц...

Русский

2015-09-04

16.22 KB

1 чел.

Ферменты-гидролазы, расщепляю-щие ацилглицеролы. Такие ферменты называют липазами. Липаза, КФ 3.1.1.3, стеапсин, триацил-глицерол-ацилгидролаза,

E1104. Водорастворимый фермент, который катализирует гидролиз нерастворимых эстеров - липидных субстратов, помогая переваривать, растворять и фракционировать жиры. Панкреатическая липаза имеет молекулярную массу 48 000 единиц, в катали-тическом центре содержит остаток гистидина и серина. По классифика-ции ферментов липазы относятся к эстеразам. Вырабатывается рядом органов и тканей - в слюнных железах, поджелудочной железе, печени, легких, кишечнике. Липаза желудка расщепляет трибути-рины масла; играет второстепенную роль. Липаза поджелудочной железы является важнейшим ферментом в переваривании жиров. Она действует на жиры (триглицериды), предвари-тельно эмульгированные желчью, секретируемой в просвет кишечника печенью. Панкреатическая липаза выводится в двенадцатиперстную кишку в виде неактивного профермента - пролипазы. Активация пролипазы в активную липазу происходит под действием жёлчных кислот и другого фермента сока поджелудочной железы - колипазы. Лингвальная липаза вырабатывается расположенными во рту железами у детей грудного возраста. Ее функция заключается в расщеплении жиров грудного молока. Печёночная липаза секретируется в кровь и связывается со стенками сосудов печени. Она расщепляет липопротеины очень низкой плотности и хиломикроны. Слюна взрослого человека не содержит ферментов, расщеп-ляющих липиды и их продукты, поэтому переваривание жиров начинается в желудке под действием липазы желудочного сока. Расщепление триацилглицеролов в желудке взрослого человека невелико, однако образовав-шиеся соли жирных кислот являются активным эмульга-тором жиров. Основная масса пищевых жиров расщепляется в тонкой кишке при участии липазы сока поджелудочной железы. Панкреатическая липаза является гликопротеидом, легче всего расщепляющим эмульги-рованные триацилгицеролы в щёлочной среде с рН = 8-9. Панкреатическая липаза катализирует в полости тонкой кишки разложение жиров пищи (триглицеридов) на глицерин и высшие жирные кислоты, образуя сначала 1.2 и 2.3-диглицериды, а затем 2-моноглицериды. У детей грудного возраста в секрете глоточных желез содержится лингвальная липаза, которая участвует в перева-ривании грудного молока. Оптимальной средой для максимального действия лингвальной липазы является среда с кислотностью приблизи-тельно равной кислотности желудочного сока грудных детей, pH = 4,0-5,0.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69359. Автоматизація оброблення інформації у страховій галузі 75.5 KB
  З утворенням недержавних страхових компаній (СК) з’явилась система страхування. Страхівник (Страхова компанія) виконує умови страхування і пропонує їх клієнтам. Якщо клієнтів влаштовують умови договору, то вони підписують договір і вносять по ньому страхові внески.
69360. Автоматизація внутрібанківських розрахункових 105 KB
  Обслуговування клієнтів банку організовується у відповідності з його організаційною структурою. Депозитний відділ. Його основною задачею є залучення засобів у банк, а у функції входять: облік депозитних засобів банку по їхній терміновості й окремих депонентах...
69361. Інформаційні системи фондового ринку 104 KB
  Учасниками фондового ринку є: емітенти цінних паперів юридичні й у деяких випадках передбачених законодавством фізичні особи що від свого імені випускають цінні папери і зобов’язуються виконувати обов’язки що випливають з умов їхнього випуску.
69362. Міжнародна електронна мережа та система електронних платежів НБУ 225.5 KB
  Для забезпечення організації і прискорення розрахунків на міжнародному рівні в НБУ застосований Центр міждержавних розрахунків. Згідно затвердженого Положення про Центр міждержавних розрахунків його основними завданнями є: прискорення міжнародних...
69363. Характеристика автоматизованих інформаційних систем 70.5 KB
  Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні ресурси відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки що ґрунтується на інформації. Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і процедур які реалізують функції збору...
69364. Економічна інформація та засоби її формалізації 70.5 KB
  Характеристика засобів формалізованого опису економічної інформації До числа основних засобів формалізованого опису елементів економічної інформації в ІС відносяться класифікація і кодування означених номенклатур по яким здійснюється упорядкування пошук та логічна обробка...
69365. Характеристика технологічних операцій та технологічних процесів оброблення економічної інформації 56.5 KB
  Методи контролю достовірності набору інформації. Головне для розподілу дій на окремі операції це їх логічне завершення яке веде до конкретного результату: нового носія інформації нового масиву файлу змінах у значеннях окремих атрибутів і т.
69366. Логика, краткий конспект лекций 863 KB
  Мышление неразрывно связано с познанием, которое представляет собой процесс приобретения человеком в ходе общественно-исторической практики истинных знаний об объективном мире. Познание как отражение действительности - весьма сложное многогранное явление.
69367. Безопасность жизнедеятельности, краткий курс лекций 1.15 MB
  Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обусловлено наличием непрерывного воздействия на человека внешних потоков веществ, энергии и информации, которые часто превышают допустимые уровни. Каждый специалист должен уметь идентифицировать опасные и вредные факторы, знать нормативную базу и возможные средства защиты.