93756

Ферменты-гидролазы, расщепляю-щие ацилглицеролы

Доклад

Биология и генетика

Такие ферменты называют липазами. Липаза, КФ 3.1.1.3, стеапсин, триацил-глицерол-ацилгидролаза, E1104. Водорастворимый фермент, который катализирует гидролиз нерастворимых эстеров - липидных субстратов, помогая переваривать, растворять и фракционировать жиры. Панкреатическая липаза имеет молекулярную массу 48 000 единиц...

Русский

2015-09-04

16.22 KB

1 чел.

Ферменты-гидролазы, расщепляю-щие ацилглицеролы. Такие ферменты называют липазами. Липаза, КФ 3.1.1.3, стеапсин, триацил-глицерол-ацилгидролаза,

E1104. Водорастворимый фермент, который катализирует гидролиз нерастворимых эстеров - липидных субстратов, помогая переваривать, растворять и фракционировать жиры. Панкреатическая липаза имеет молекулярную массу 48 000 единиц, в катали-тическом центре содержит остаток гистидина и серина. По классифика-ции ферментов липазы относятся к эстеразам. Вырабатывается рядом органов и тканей - в слюнных железах, поджелудочной железе, печени, легких, кишечнике. Липаза желудка расщепляет трибути-рины масла; играет второстепенную роль. Липаза поджелудочной железы является важнейшим ферментом в переваривании жиров. Она действует на жиры (триглицериды), предвари-тельно эмульгированные желчью, секретируемой в просвет кишечника печенью. Панкреатическая липаза выводится в двенадцатиперстную кишку в виде неактивного профермента - пролипазы. Активация пролипазы в активную липазу происходит под действием жёлчных кислот и другого фермента сока поджелудочной железы - колипазы. Лингвальная липаза вырабатывается расположенными во рту железами у детей грудного возраста. Ее функция заключается в расщеплении жиров грудного молока. Печёночная липаза секретируется в кровь и связывается со стенками сосудов печени. Она расщепляет липопротеины очень низкой плотности и хиломикроны. Слюна взрослого человека не содержит ферментов, расщеп-ляющих липиды и их продукты, поэтому переваривание жиров начинается в желудке под действием липазы желудочного сока. Расщепление триацилглицеролов в желудке взрослого человека невелико, однако образовав-шиеся соли жирных кислот являются активным эмульга-тором жиров. Основная масса пищевых жиров расщепляется в тонкой кишке при участии липазы сока поджелудочной железы. Панкреатическая липаза является гликопротеидом, легче всего расщепляющим эмульги-рованные триацилгицеролы в щёлочной среде с рН = 8-9. Панкреатическая липаза катализирует в полости тонкой кишки разложение жиров пищи (триглицеридов) на глицерин и высшие жирные кислоты, образуя сначала 1.2 и 2.3-диглицериды, а затем 2-моноглицериды. У детей грудного возраста в секрете глоточных желез содержится лингвальная липаза, которая участвует в перева-ривании грудного молока. Оптимальной средой для максимального действия лингвальной липазы является среда с кислотностью приблизи-тельно равной кислотности желудочного сока грудных детей, pH = 4,0-5,0.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53101. СЦЕНАРІЙ ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНОЇ ЛІНІЙКИ ДО ВІДКРИТТЯ ТИЖНЯ ГЕОГРАФІЇ 92.5 KB
  Андрій. Як же я не люблю середину лютого! Зимові канікули давно вже минули до весняних ще так довго... А кожен день одне й те ж саме: окисно-відновні реакції, рівняння, формули, задачі, вправи… Юлія. Увага! 11 лютого в школі розпочинається тиждень географії. Андрій. О, ні! Тільки не географії!
53104. Тести до підсумкового уроку. Земля на плані та карті. Географія (6 клас) 108 KB
  Завдання 1-5 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструє їх як ПОМИЛКИ.
53105. Застосування інтерактивних технологій під час вивчення нового матеріалу на уроці географії 24.88 MB
  Виконавчо-діяльнісний етап посідає центральне місце у дидактичному процесі адже тут відбувається розвиток і навчання учнів. Досить широко відомі і достатньо розроблені вимоги до діяльності учнів на цьому етапі навчального заняття 5 126127: здобуття знань і набуття досвіду діяльності учнем має відбуватися у результаті його власної діяльності яка повинна мати навчальнопізнавальний характер; у діяльності учня мають переважати процедурні знання знанняяк над інформаційними...
53106. Використання художніх творів на уроках географії 131.08 KB
  Роль географії велична у формуванні світогляду, в свідомості закономірностей взаємозв'язків природи і людської діяльності. Географія є одним шкільним предметом, вивчаючим природу і суспільність в їх взаємозв'язку.
53108. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ГЕОГРАФІЇ 355.5 KB
  Мета: поглибити знання учнів про особливості природи океану; продовжити формування навичок роботи з картами; практично застосовувати знання з біології фізики хімії; розвивати критичне та логічне мислення; посилювати інтерес до знань. Які асоціації викликало у вас слово ОКЕАН Отже: Тихий океан складова частина Світового океану велетенська природна водойма. Запрошую вас до співпраці в експедиції з вивчення Тихого океану. Географічне положення розміри океану.
53109. Сучасний кабінет географії – простір співпраці вчителя та учня 156.5 KB
  Соціальним замовленням суспільства сьогодні є самоствердження та самореалізація особистості через ефективне навчання розвиток творчих здібностей учнів формування загальних та спеціальних вмінь та навичок. Навчання буде успішним якщо в учителя є можливість працювати в сучасному кабінеті де оптимально поєднано використання всіх видів навчального – методичного забезпечення та технічного обладнання відповідно до вимог наукової організації праці вчителя і учня. Головною роллю кабінету визначаю необхідність його як місця спілкування...