93943

Види фінансово-правових норм

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Залежно від способу впливу на учасників фінансових відносин ФПН поділяють на: зобов’язуючі ФПН вимагають від учасників фінансових відносин здійснювати відповідні дії і встановлюють їх права та обов’язки у сфері цих відносин забороняючі - містять заборону на здійснення певних дій, встановлюють обов’язок учасників фінансових відносин утриматися від них.

Украинкский

2015-09-07

16.14 KB

0 чел.

Види фінансово-правових норм

1.Залежно від способу впливу на учасників фінансових відносин ФПН поділяють на:

- зобов'язуючі ФПН вимагають від учасників фінансових відносин здійснювати відповідні дії і встановлюють їх права та обов'язки у сфері цих відносин.

- забороняючі - містять заборону на здійснення певних дій, встановлюють обов'язок учасників фінансових відносин утриматися від них.

-уповноважуючі - встановлюють права учасників фінансових відносин на здійснення певних самостійних дій у передбачених межах.

2.За змістом:

- матеріальні—виражають матеріальний (грошовий) зміст юр. прав та обов'язків учасників фінансових правовідносин (закріплюють джерела утворення фінансових ресурсів, види видатків тощо);

- процесуальні (процедурні) - визначають порядок діяльності у сфері мобілізації, розподілу й витрачання фондів коштів.

3. За часом дії:

- постійні—ФПН невизначеної у часі дії, наприклад, норми, що закріплені у БКУ;

- тимчасові—ФПН визначеної у часі дії, наприклад, норми, що закріплені в законах про Державний бюджет та в рішеннях місцевих рад щодо затвердження місцевих бюджетів:

4. За сферою територіальної дії:

- загальнодержавні—поширюють свою дію на всю територію держави;

- місцеві (локальні)—поширюють свою дію лише на певній території.

5. За суб'єктом правотворчості:

- ФПН, що приймаються ВРУ;

- ФПН, що приймаються ВР АРК, місцевими радами;

- ФПН, що приймаються Президентом України;

- ФПН, що приймаються КМУ;

- ФПН, що приймаються центральним органами виконавчої влади;

- ФПН, що приймаються місцевими державними адміністраціями тощо.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8618. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій 935.5 KB
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне право для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 8.03040101 Правознавство / Укладач: Саєнко Б.Є. - Донецьк: ДонДУУ, 2011 Містить тематичний план, плани семінар...
8619. Конспект лекцій з менеджменту 608.5 KB
  Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення поділу праці між країнами, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово...
8620. Что такое философия 93.5 KB
  Что такое философия? Вопросы: Является ли философия системой знаний? Почему? Ответ обоснуйте. Какие определения философии даёт автор статьи? В чём отличие подлинного вопроса от неподлинного? Перечислите характерные черты акта...
8621. Философия и искусство, философия и наука, философия и религия: общие и отличительные черты 133 KB
  Философия и искусство, философия и наука, философия и религия: общие и отличительные черты Вопросы: 1. Почему вопрос о соотношении философии и религии С.Франк называет центральным вопросом человеческого жизнепонимания? Чем обусловлена его актуальнос...
8622. Особенности античной философии. Философы Милетской школы: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен 123.5 KB
  Особенности античной философии. Философы Милетской школы: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен Вопросы: 1. Является ли ранняя греческая мысль наукой? Ответ обоснуйте. 2. Является ли ранняя греческая мысль религией? Ответ обоснуйте. 3. Какие три идеи скрыва...
8623. Философия Парменида и Зенона 194 KB
  Философия Парменида и Зенона ПАРМЕНИД (540-470 до н.э.) Парменид, ученик Ксенофана и пифагорейца Аминия, был жителем полиса Элея, для которого разработал законы. Его годы творческого расцвета пришлись на 69-ю олимпиаду.Учение Парменида занимае...
8624. Философия Гераклита и Демокрита 33 KB
  Философия Гераклита и Демокрита Афоризмы Гераклита: Эту-вот Речь (Логос) сущую люди не понимают и прежде, чем выслушать её, и выслушав однажды. Ибо, хотя все люди сталкиваются напрямую с этой-вот Речью (Логосом), они подобны незнающим её, даро...
8625. Сократ и софисты 113 KB
  Сократ и софисты Вопросы: 1. Какие определения благочестия даёт Евтифрон. Как опровергает эти определения Сократ? 3. Какова цель Сократовских бесед, если ответа в конце каждого диалога не даётся? 3. Можно ли вообще дать определение благочестию? Е...
8626. Философия Аристотеля. Аристотель кается перед Платоном 92.5 KB
  Философия Аристотеля Вопросы: 1. Что Аристотель называет началом, которым «должен владеть всякий, кто постигает какую-либо вещь»? При помощи какого метода строит свою философию Аристотель? 2. В чём состоит критика Аристотелем Платоновской теории иде...